» e-Belediye  » Nikah İşlemleri
Çevre Koruma ve Kontrol MüdürlüğüT.C.
NALLIHAN  
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
MADDE 1 : Amaç
Bu Yönetmelik Nallıhan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün, Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarını düzenler.
MADDE 2 : Kapsam
Bu Yönetmelik Nallıhan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Esaslarını kapsar.
MADDE 3 : Dayanak
Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye kanununun 15/b Maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.
MADDE 4 : Tanımlar
Belediye : Nallıhan Belediyesini
Başkan : Nallıhan Belediye Başkanını
Başkan Yardımcısı : Müdürlüğün bağlı olduğu Başkan Yardımcısını
Müdürlük : Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünü
Personel : Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün tüm personelini
Çevre Denetim Birimi : Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Çevre Denetim Birimini,
Sekreterya : Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Sekreteryası,
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Bağlılık, Birimler, Görev ve Çalışma Esasları
MADDE 5 : Kuruluş
…./…../…….. tarih ve ….. sayılı meclis kararınca çıkarılan Çevre ve Sağlık Müdürlüğü’nün ismi, 22.02.2007 tarihli 26442 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri gereğince” Çorum Belediye Meclisinin 02.05.2007 tarih ve 06 Sayılı Kararıyla Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 : Bağlılık
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Belediye Başkanı veya görevlendireceği Başkan yardımcısına bağlı olarak görev yapar.
MADDE 7 : Müdürlük ve Müdürlüğe Bağlı Birimler Görev ve Çalışma Esasları
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne Bağlı Birimler aşağıdaki isimlerden oluşmuştur.
a) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü,
b) Çevre Denetim Birimi,
MÜDÜRLÜK GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI
MADDE 8: Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğünün Görevleri:
a) Müdürlüğün görev sorumluluk ve yetki alanlarına giren konuları Belediye Başkanı ve/veya Başkan Yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir. Görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapar, müdürlük faaliyetlerini denetler, varsa aksaklıkları giderir. Müdürlük personelinin performans durumunu izler, gerekli değerlendirmeyi yapar, varsa ceza ve mükafat için üst makamlara teklifte bulunur.
b) Müdürlüğe; iç ve dış kurum, birim ve kişilerden gelen-giden evrakların kontrolünü yapıp, sevk ve havalesini yaptıktan sonra yerine ulaşmasını ve arşivlenmesinin yapılmasını kontrol eder.
c) Personelin izin planlarını yapar, izinlerini kullanmasını sağlar. Rapor, doğum, ölüm vb. konularda yazışmaları takip ve kontrol eder.
d) Müdürlüğe dış ve iç birimlerden gelen- giden gizli dereceli evrakların, gizli evrak defterine kaydını yaparak yerine ulaşmasını sağlar.
e) Stratejik planlama ile müdürlüğün hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlar.
f) Müdürlük demirbaş ayniyat formlarının tutulmasını sağlatır.
g) Birimin hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli alım ve harcamaları Belediye Başkanının onayı ile genel bütçeden talep etmek,
h) Yokluğunda Belediye Başkanının onayacağı bir kişi müdüre vekalet eder. Vekil, müdürün tüm yetki ve sorumluluklarına sahip olur.
Sekreteryanın Görevleri:
a) Gelen-giden bütün evrakları Çevre Koruma ve Kontrol Müdürüne çıkararak havalesini yaptırdıktan sonra kaydını yapar, havale edilen yazının ilgili personele tebliğini yapar, cevabının verilmesi gerekiyorsa cevap yazısını hazırlar, cevabi yazının müdürlükte kalan nüshasının arşivlenmesini sağlar.
b)Müdürlükte çalışan memur personelin izin ve özlük işleri ile ilgili iş ve işlemlerinin yazışmasını yaptıktan sonra arşivlemesini yapar.
c) Müdürlüğün e-mail adresine gelen mailleri her gün kontrol ederek süresinde cevap verilmesini sağlar.
d) Müdürlüğün bütçesini hazırlar.
e) Müdürlüğe bağlı birimlerin yazışmalarını yürütür.
Çevre Denetim Biriminin Görevleri :
a) İlçe sakinlerinden gelen yazılı ve sözlü şikayetleri mahallinde inceleyerek şikayetlerin bertarafını sağlar.
b) Çevre ve çevre sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve güzelleştirilmesi ile ilgili yapılan tüm denetimlerle, kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli yasal işlemlerini yapmak ve olumsuzlukları ortadan kaldırıcı önlemler alınmasını sağlamak.
c) Bitkisel atık yağların lokantalar, sanayi mutfakları, yemekhaneler, hazır yemek üretimi yapan firmalar ile diğer yerlerde gerekli denetimleri yaparak doğrudan ve dolaylı olarak alıcı ortama verilmesini önlemek, söz konusu işyerlerinin Bitkisel Atık Yağ Geçici Toplama İzinli Tesislerle sözleşme yapmalarını sağlar.
d) Belediye sınırları içindeki alanlarda yakma tesisleri ve satışa sunulan yakıtların denetimini yapmak.
e) Görev alanı dahilinde eğitim ve araştırma yapmak, halkın çevre bilincini geliştirici ve katılımını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak.
f) Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan çevrenin geliştirilmesi ile ilgili plan ve projelere destek vermek, yapılan çalışmalara katılım sağlamak.
g) Görev alanına giren diğer mevzuatlarla verilen kontrol, denetim ve takip görevlerini yapmak.
h) Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.
ı) İhtiyaçlar doğrultusunda kurum işlevlerinin daha verimli ve ekonomik olmasına ilişkin değişiklikleri tespit etmek ve bunların gerçekleşmesini Belediye Başkanlık makamına önermek.
j) Başkanlık Makamınca istenen ve mevzuatça öngörülen kurul ve komisyonlara katılmak.
k) Görev alanıyla ilgili yenilikleri izlemek, kurum bünyesine tatbiki için araştırmalar yapmak, yaptırmak, sonucu Başkanlık Makamına önermek.
l) Bağlı birimlerle koordinasyon toplantıları yaparak, evrak akışını takip etmek, gerekli talimatlar vererek önerileri dinlemek.
m) Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaparak, alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda Başkanlık Makamına tekliflerde bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Planlama, Koordinasyon ve Uygulama
MADDE 9 : Planlama ve Koordinasyon
Yapılacak iş ve tetkiklerle ilgili planlama ve koordinasyon müdür veya görevlendireceği kişi tarafından yapılır.
MADDE 10 : Uygulama
1- Yapılan planlamanın koordinasyon ve uygulaması müdürün görevlendireceği Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeli ile veya Belediye birimleri çalışanları ile ortaklaşa uygulanır.
2- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tüm personel; giyim,kuşam,temizlik,davranış ve konuşmalarına azami dikkat etmelidir.
3- Görev verilen personel verilen görevi aksatmadan yerine getirmekle yükümlüdür.
4- Müdürlüğümüz faaliyet alanı dahilinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortaklaşa tetkik ve planlama düzenleyebilir.
5- Müdürlük personeli tetkik işlerini, göreve gidecekleri yerleri ve yapacakları işleri gizli tutar. Bu konuda yetkili ve ilgililerden başkasına açıklamada bulunamaz.
6- Irk, sınıf ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa eşit davranır.
7- Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonra göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz.
8- Müdürlük personeli Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki düzenin sağlanması için azami gayret ve çaba gösterir.
9-Belediye hizmetlerinde; hesap verilebilirlilik ilkesine uygun hareket edilir, uygulamalarda adaletli olmaya, kaynakların kullanımında etkili ve verimli olmaya çalışılır.
ARŞİVLEME
Madde 11 : Müdürlüklerde tutulan evraklar ve dosyalar düzenli bir şekilde kanunlarda öngörüldüğü şekilde arşivlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
MADDE 12 : Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile varsa daha önce oluşturulan yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 13 : Bu Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller Bu Yönetmelikte Bulunmayan Hususlarda Yürürlükteki İlgili Kanun ve Mevzuat Hükümlerine göre uygulama yapılır.
MADDE 14 : Yürürlük
Bu Yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü ve ilanından sonra yürürlüğe girer.
MADDE 15: Yürütme
Bu Yönetmelik Hükümlerini Belediye Başkanı Yürütür.

 

 

deneme