» Güncel  » Nallıhan Bülten
NALLIHAN BELEDİYESİ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
09.01.2020 14:10
 
NALLIHAN BELEDİYESİ
TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
 
 
Genel Hükümler
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
AMAÇ

Bu Yönetmelik, Nallıhan Belediyesi‘nin Kuruluş, Teşkilat,Görev ve Çalışma esaslarını düzenler.
KAPSAM
Bu Yönetmelik, Nallıhan belediyesi belediye meclisi,belediye encümeni ve norm kadro esaslarına göre ihdas edilmiş tüm müdürlükleri kapsar. 
DAYANAK
Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b , 18 inci, 48 inci ve 49 uncu maddeleri, İçişleri Bakanlığınca 22/02/2007 tarih 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan   Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair  Yönetmelik ile ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
TANIMLAR
Bu Yönetmelik te geçen ;
a) Belediye:Belde sakinlerinin, Mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliği olup; İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı,Sayıştay,Devlet Personel Başkanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün denetim ve kontrolünde;  5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu ve yürürlükteki diğer kanunlar çerçevesinde hizmet veren  Nallıhan Belediyesini,
b) Belediye Meclisi:Belediyenin karar organıdır. İlgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş asil üyelerden oluşan  Nallıhan Belediye meclisini,
c) Belediye Encümeni: Nallıhan Belediye Encümenini,
d) Belediye Başkanı:İlgili kanunda gösterilen esas ve usullerle seçilen, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu’na göre İdarenin en üst yöneticisi olan Nallıhan Belediye başkanını,
e) Başkan Yardımcısı:Belediye Başkanın yetkilerinin bazılarını devrettiği yöneticiyi,
f) Müdürlük:5393 sayılı Belediye Kanununun 48 ve 49. maddeleri ve Norm Kadro Yönetmeliği hükümlerine göre; Nallıhan Belediyesi Meclis kararı ile ihdas edilen müdürlükleri,
g) Üst yönetici:Belediyede Belediye Başkanı, Birimlerde Birimin en üst yetkilisini,
h) Harcama yetkilisi (Birim Müdürü):5018 sayılı Kanuna göre belediye bütçesiyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi olarak birim müdürlüğü görevine Belediye başkanı tarafından atanan, mali olarak üst yöneticiye, idari olarak İlgili başkan yardımcısına bağlı yöneticileri,
i) Gerçekleştirme görevlisi:5018 sayılı Kanuna göre, birim üst yöneticisi (harcama yetkilisi) tarafından görevlendirilen, 657 sayılı Kanuna tabi devlet memurlarından, bir işin yaptırılması,mal veya hizmetin alınması , teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması işlerini yürüten ve ödeme için gerekli belgeleri düzenleyen görevliyi,  
j) Personel: Nallıhan Belediyesi birim müdürlükleri emrinde görevlendirilen ; İdari ve Teknik Kadrolar, Memurlar, daimi işçiler, sözleşmeli personeli,
k) 657 sayılı Kanuna tabi devlet memurunu,
l) 4857 sayılı Kanuna tabi işçi personeli,
m) 5393 sayılı Belediye Kanunu 49. maddesine göre çalıştırılan sözleşmeli personeli ifade eder.
ORTAK HÜKÜMLER
MADDE-1
Hizmet Politikası
Nallıhan Belediyesi vatandaşa en iyi hizmeti sunmayı,belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak, faaliyetlerinin, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesi, varlık ve kaynakların korunması, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulması, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak için çalışır.
MADDE-2
 İnsan Kaynakları ve Eğitim Politikası
İnsan kaynakları politikasının hedefi, Kurumun görevlerinin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesini sağlayacak, konusunda uzmanlaşmış, meslek ilkelerine bağlı personelin  tespit edilmesi, eğitilmesi, normlara uygun olarak yetiştirilmesi ve hizmet birimlerinde görevlendirilmesi hususlarını objektif kriterlerle belirlemektir. Kurumun insan kaynakları politikasının temel ilkeleri şunlardır;
a) Yürütülecek görevlere uygun, nitelikli personelin seçilmesini sağlayacak sistemi tespit etmek ve geliştirmek, Meslek ilkelerine bağlı ve mesleğini yürütebilecek nitelikte personelin tespitini sağlayan sistemi geliştirmek,
b) Personelin, görev tatminini en yüksek düzeyde tutarak verimli çalışmasını sağlayacak ve hizmet kalitesini yükseltecek başarıyı ve yaratıcılığı teşvik edecek sistemleri geliştirmek bu konularda eğitim programları hazırlamak,
c) Personelin etkinliğini ve verimliliğini artırabilecek, görevi içerisinde yükselebilmesine imkan sağlayacak olan liyakat sistemini geliştirmek ve bu sistemin uygulanmasında adil ve eşit olanaklar sağlamak,
d) Personelin bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmasını sağlamak
e) Personelin çalışmasının sonucunu görebileceği çalışma verimini yükseltici düzenlemeler geliştirmek,
f) Personelin etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayarak Kuruma bağlılığını pekiştirecek ve çalışmayı özendirici hale getirecek “Kurum Kültürü ve Bilinci”nin oluşmasına katkıda bulunmak,
g) Personele, mesleki bilgi ve yeteneklerini geliştirebileceği yurt içi ve yurt dışı eğitim olanakları sağlamak, Personelin Kurumun amaçları doğrultusunda davranması ve çalışmasını sağlayacak ve Kurumun hizmet kalitesini yükseltecek eğitici programlar hazırlamak,
h) Personelin kişilik ve diğer haklarını korumak ve gözetmek. Başarıyı ve yaratıcılığı teşvik eden sistemler geliştirmek, İnsan kaynakları politikasının oluşumunda personelin görüş ve önerilerini dikkate almak,
i)Aynı Kurum mensubu olma bilincinin oluşturulabilmesi için Kurum çalışanları arasında işbirliği ve dayanışmayı geliştirici ve motivasyonu sağlayıcı tedbirler almak.
MADDE-3
Nallıhan Belediyesinin İnsan Kaynakları Planlaması
1) İnsan kaynakları planlaması, kurumun hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyulacak insan kaynağını belirlemek amacıyla her bütçe yılında yıllık dönem için yapılır. Bu planlar, kurumdaki değişmeler, personel istihdamını etkileyen teknolojik yenilikler ve insan kaynağındaki niteliksel gelişimler ile bütçe imkanları dikkate alınmak suretiyle hazırlanır. İnsan kaynakları planlaması aşağıdaki hususları kapsar;
a)İş analizleri,
b)İş tanımları,
c)Personelin görev tanımları, 
d)Diğer hizmet birimleriyle ilişkilerini ve sahip oldukları yetkileri belirleyen faaliyet tanımları, 
e)Kurumun birimler itibarıyla norm kadroları,
f)Birimlerin unvanlar ve pozisyonlar itibariyle personel ihtiyacı,
g)Personele verilecek kurum içi ve kurum dışı ve yurt dışı eğitim programları,
h)Belediye çalışanlarına yönelik toplantı, seminer ve eğitim programları. 
2) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için birim amirinin talebi teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile  hizmet gereği “Yönetici Yardımcısı” ve “Büro Sorumlusu”  görevlendirilmesi yapılabilir. 
3) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan kadrolu Şefler dâhil olmak üzere Yönetici Yardımcısı ve Büro Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.
MADDE-4
Personelin Görev Ve Sorumluluk Esasları
a) Birim müdürlüklerinde müdürlerin, memurların, İşçi ve sözleşmeli statüsündeki personelin görevleri ile ilgili esaslar aşağıda gösterilmiştir.
b) Belediye Birim Müdürlüklerinde görev yapan bütün personeller, işlerini, göreve gidecekleri yerleri, yaptıkları ve yapacakları işleri gizli tutarlar. Bu konuda Başkanlığın yetkili kıldığı görevlilerden başkasına açıklama yapamaz. Personel, Belediye çalışmalarıyla ilgili olarak yazılı, sözlü veya görsel basın kuruluşlarına bilgi ve demeç veremez, açıklama yapamaz. Bu görev, ancak Başkan yada görevlendireceği personel tarafından yapılabilir. 
c) Personelin, görev yaptığı hizmet biriminin bulunduğu yerleşim merkezinde (mücavir alanlar dahil, belediye ve köy hudutları içerisinde) ikamet etmesi esastır. Görevini aksatmaması şartıyla, personelin birinci fıkrada belirlenen hudutlar dışında ikamet etmesine Başkan tarafından izin verilebilir. Personel, resmi tatillerde ve izinlerde ilgili birim amirlerine bilgi vermek suretiyle ikamet ettikleri il hudutlarını terk edebilir. Sürekli ve geçici adresler ile adres değişiklikleri en kısa sürede İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bildirilir. 
d) Herhangi bir nedenle görevden ayrılan personel, zimmetinde bulunan evrakları kendinden sonra göreve başlayacak olan personele devretmek zorundadır. Devir teslim cetvelleri ilgili müdürlüklerde saklanır. Sürekli veya geçici olarak görevinden ayrılan personel, saklamakla sorumlu olduğu resmi belge, araç ve gereçleri düzenleyecek bir devir teslim tutanağına bağlanmak suretiyle varsa yerine görev yapacak kişiye, yoksa amirine devreder. Çeşitli nedenlerle Belediyeden ayrılanlardan, devir ve teslim tutanağıyla teslim edilenlerin dışında, personelin Belediye ile her türlü alacak ve borçlarını gösterir bir ilişik kesme belgesi tahakkuk ünitesince düzenlenir ve genel hükümlere göre tahsilat yapılır. 
e) Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin düzenli yürütülmesi, personeller arasında uyum sağlanması için gayret gösterilmelidir.Sınıf, etiket, unvan farkı gözetmeksizin her vatandaşa, her personele eşit muamele yaparlar.
f) Müdürlüğün tüm iş ve işlemlerine ait yazışma, dosya ve kayıt işlerini zamanında ve düzgün olarak yürütmek ve muhafaza etmek ve müdür tarafından verilecek diğer işleri de yapmakla sorumludur
g) Müdürlüğe gönderilen dergi ve benzeri yayınları, demirbaş ve özel yazıları defterlerine kayıt ve bunları saklamakta ve hasara uğrayanları tespit etmekten kırtasiye ve basılı evrakları ihtiyaca göre hazırlanması ve dağıtılmasından, kayıt işlemi biten evrak ve   belgelerin süresinde gönderilmesinden, evrak dosyalarının düzgün olarak saklanmasından, sorumludur.
h) Personelin düzenli olarak çalışma saatlerine uymasını sağlamaktan birinci derece müdür sorumludur.
i) Birimde görevli memurlar ya da işçi statüsündeki personeller, işlemleri yapılmak üzere gönderilen yazıları, raporları vs. belgeleri gizli tutmakla ve bunları ilgili yerlerine süresinde göndermekle sorumludur.
j) Birim Müdürü kanunlar çerçevesinde kendisine belirleyeceği  yetkileri,  konuları ve sınırları içerisinde kullanır.
k) Müdürlüğün personel kadroları her yıl bütçe ile kabul edilen kadro ve ödenekler ile tayin ve tespit edilir.
l) Personelin kadrosuna uygun görevlerinde çalıştırılması esastır, Ancak aynı kadro ile Müdürlüğün farklı hizmet birimlerinde görevlendirilmesi belediye başkanının tasarrufundadır.
m) Her türlü gelen ve giden evrak usulüne uygun olarak kayıt edilir, başkanlıkça müdürlüklere havale edilen evraklar ivedilikle sonuçlandırılıp, cevaplandırılır, ilgili yerlere yazı ile bildirilir.
n) Müdürlüklerin personel giderleri, yolluklar, tüketim malzemeleri, demirbaş alımları, bakım onarım giderleri kanuna göre hazırlanan ve Meclis tarafından onaylanan müdürlük bütçesinin ilgili harcama kaleminden yapılır.
o) Disiplin uygulamalarında,memur personel için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Disiplin Amirleri Yönetmeliği ve sicil işlemlerinde Sicil Amirleri Yönetmeliği,sözleşmeli personel için 657 sayılı devlet Memurları Kanunu,Bakanlar Kurulu Kararı ve sözleşme hükümleri,işçi personel için 4857 sayılı İş Kanunu ile yürürlükteki toplu iş sözleşmesinin disiplin cezaları ile ilgili hükümler uygulanır.
p) Tüm belediyede görev yapan personelden;yönetici  ve ünvan gerektiren pozisyonda olanların 657 sayılı devlet memurları kanunu ve Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerinin belirlediği şartları taşıması gerekmektedir.Yönetici yardımcıları da aynı şartları taşıması gerekmektedir.Memur personelinde göreve alınmasında ve unvan değişikliğinde 657 sayılı kanun ve Görevde Yükselme Yönetmeliği ve bağlı mevzuat  hükümlerinin şartları aranır.Diğer personelde görevinin niteliği gereği asgari şartları sağlaması gerekmektedir.Personel durumu nedeniyle zorunlu kalınması halinde asli görevler olmamak,imza yetkisi verilmemek üzere müdür ve diğer yöneticilerinin gözetiminde işçi personel, yardımcı büro personeli olarak görevlendirilebilir.
Belediyenin Organları, Teşkilat Yapısı ve Müdürlükler
MADDE-5
Belediye Organları
a) Belediyenin organları Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanıdır.
b) Meclisin Görevleri:Belediye meclisi 5393 sayılı kanunun 18. maddesi ve diğer kanunlarda
belirtilen görevleri yerine getirir.
c) Encümenin Görevleri:Belediye encümeni 5393 sayılı kanunun 33.maddesi ve diğer kanunlarda belirtilen görevleri yerine getirir.
d) Başkanın Görevleri:Belediye Başkanı 5393 sayılı kanunun 38.maddesi ve diğer kanunlarda belirtilen görevleri yerine getirir.
MADDE-6
Belediye Personeli
Belediye personeli İdari ve Teknik Kadrolar, Memurlar, daimi işçiler ve sözleşmeli personelden oluşur.
MADDE-7
Meclis Kararı İle İhdas Edilen Müdürlükler
a) Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü
b) Fen İşleri Müdürlüğü
c) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
d) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
e) Mali Hizmetler Müdürlüğü  
f) Sağlık İşleri Müdürlüğü
g) Yazı İşleri Müdürlüğü
h) Muhtarlıklar Müdürlüğü
ı)İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
i)Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
j)İşletme Müdürlüğü
k)Zabıta Müdürlüğü
l)Temizlik İşleri Müdürlüğü
 
YÖNETİCİLERİN GENEL VE ORTAK GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Her kademede yönetici durumunda bulunan kişileri "Yönetici" olmak nedeniyle yüklendiği bütün yöneticiler için ortak ve genel bazı görev yetki ve sorumlulukları vardır. Yönetim kademelerinin düşey olarak sıralanmasında bu görev, yetki ve sorumlulukların özleri değişmez sadece en üst yönetim kademesinden başlayıp en alt yönetim kademesine doğru kapsam ve sınırları daralır. Yöneticilere ilişkin bu genel ve ortak görev yetki ve sorumluluklar ileride her birim için belirtilen özel görevlerin zamanında ve amaca uygun bir biçimde yapılmalarının ön şartları niteliğindedir. Bu nedenle her yönetici hangi yönetim kademesinde bulunursa bulunsun bu görevleri yerine getirmek durumundadır. Yönetmeliğin bu bölümü, Müdürlüğün kuruluş bütünü içinde yer alan kademelerin hepsinde ortak olan bu görevlerin her birim ve kademeler için ayrı ayrı tekrar edilmemesi için düzenlenmiştir. Her yöneticinin temel görev, yetki ve sorumlulukları içerisinde şunlar vardır.
Planlama-Programlama :
Amaca ulaşmak için birbirini izleyen belli adımlar biçiminde çalışma planlarını ve programlarını hazırlamak, hazırlatmaktır.
Yetkisi içinde olan plan ve programları onaylamak, yetkisi içinde olmayanları üst kademedeki yöneticilere onaylatmaktır.
Bu çalışmalar sırasında yasaların, çalışma ilke ve koşullarının sınırları içinde kalmayı gözetmek
Düzenleme :
İşle ilgili hizmet boşluklarının veya girişimlerinin olup olmadığını araştırmak, bunları giderici tedbirler almak.
İşin yapılması için gerekli mali kaynak, personel, malzemenin zamanında sağlanmasını görüp, gözetmek.
İş ile ilgili çalışma adımlarını gözden geçirip saptamak ve bunlara uyulmasını sağlamak.
 
Koordinasyon :
İşin yapılması sırasında hangi birimler ile doğrudan doğruya veya dolaylı ilişkiler kurulması gerektiğini ve bu ilişkilerin kapsamını ortaya çıkarmak.
Bu ilişkileri sağlayıcı düzeni kurmak ve kurulan düzeni ilgili personele duyurmak.
Uygulamayı Yönetim :
Görevi zamanında ve amaca uygun olarak sonuçlandırmak.
Asıl görevle ilgili yazışma, görüş alma, olur çıkartma gibi yan görevleri de yapmak, yaptırmak.
İzleme, denetleme, değerlendirme :
Uygulamanın görevin yapılışının belli aşamalarında sonuçları öğrenmek üzere bir değerlendirme düzeni kurmak.
Değerlendirme sırasında ortaya çıkan sorunları çözmek, veya çözüm önerisiyle üst kademeye sunmak.
Bilgi verme :
Görevin yapılışında ve sonuçlanmasından bir üst kademedeki yöneticiye veya diğer ilgili ve yetkililere devamlı olarak bilgi vermek.
Yönetimle ilgili diğer görev, yetki ve sorumluluklar :
A- Atama, yükseltme, yer değiştirme, mükafatlandırma ve cezalandırma işlemlerine ilişkin ön yazışmaları yapmak, ya da bu konularda karar almak, sicil vermek, iş dağıtımını düzenlemek, yöneticisi olduğu birimi gereken yerlerde temsil etmek, birimin yıllık bütçe program önerilerini hazırlamak.
B- Yukarıdaki Görevleri yerine getirirken ayrıca her yönetici aşağıdaki yönetim ilkelerini de göz önünde bulundurmalıdır.
İnisiyatif :
Yönetici, kendi biriminin görevine sahip çıkmalı görevi yerine getirmek için yaratıcı olmalı, önce davranmalı, işi başlatıp sonuçlandırma yeteneği bulunmalıdır. Yönetici görevin yapılışının her aşamasında yasaların, çalışma ilkesi ve koşullarının çizdiği sınıra kadar ilerlemekten çekinmemelidir.
Seçme ve Karar Verme :
Yönetici, görevin her safhasında karar verme, kendisine ulaştırılan değişik çözümler arasında bir seçim yapma, son olarak ta bu karar ve seçim yetkilerinin (her konu için) hangilerini bizzat kullanıp, hangilerini üst yönetim kademesine aktarması gerektiğine sahip olmalıdır.
Kolaylaştırma :
Yönetici, görevle ilgili bütün işlemleri kolaylaştırmak için devamlı olarak çare ve tedbirler aramalıdır.
Değiştirme :
Yönetici program uygulamalarında ortaya çıkabilecek değişikliklere uyabilme niteliği taşımalıdır.
Eldeki Kaynaklardan İyi Yararlanma :
Yönetici, personel, araç-gereç v.b. kaynaklardan mevcut olanların hepsinden tam olarak yararlanmayı amaç bilmeli, ancak; bundan sonra yeni kaynak isteğinde bulunmalıdır.
Geliştirme :
Yönetici kendi biriminin kuruluşunu, personelini, görevini yerine getirmeyle ilgili ilke koşul ve işlemlerini sürekli olarak geliştirme yollarını aramalı, modern yönetim ilkelerindeki gelişmeleri izlemelidir.
Devamlılık :
Yönetici, bütün çalışmaları başından sonuna kadar kesintisiz olarak planlamalı ve düzenlemelidir.
Liderlik :
Yönetici, tutum ve davranışları ile elemanlarının saygı, itaat ve güvenlerini sağlamalıdır.
Moral :
Yönetici, elemanlarının sorumluluk duygusunu geliştirmeli, kendilerine olan güven duygularını beslemelidir.
Takdir ve Ceza :
Yönetici, yürürlükteki ilke ve koşullara göre gereğinde takdir etmek; gereğinde ceza vermek yetkisini çekinmeden kullanabilmelidir. Belli dönemlerde sicil formlarını doldurmakta bu yetkiye girer.
Disiplin :
Yönetici, amaca düzenli bir yoldan ulaşmayı sağlayacak temel ilke ve koşullara kesinlikle uyulmasını sağlamalıdır.
Ortam :
Yönetici görevin yapılması için gerekli ortam, araç ve gereçleri, büro koşullarında sağlamalıdır.
 
MADDE 8-
Belediyenin Müdürlükleri ve Amirlikleri ile ilgili çalışma yönetmelikleri aşağıda ayrı ayrı belirlenmiştir.
 
 
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ
 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
MADDE 9 :
Amaç
Bu Yönetmelik  Nallıhan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün, Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarını düzenler.
MADDE 10 :
 Kapsam
Bu Yönetmelik Nallıhan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Esaslarını kapsar.
MADDE 11 :
Dayanak
Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye kanununun 15/b Maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.
MADDE 12 :
Tanımlar
Belediye : Nallıhan Belediyesini
Başkan : Nallıhan Belediye Başkanını
Başkan Yardımcısı : Müdürlüğün bağlı olduğu Başkan Yardımcısını
Müdürlük : Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünü
Personel : Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün tüm personelini
Çevre Denetim Birimi : Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Çevre Denetim Birimini,
Sekreterya : Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Sekreteryası,
Kuruluş, Bağlılık, Birimler, Görev ve Çalışma Esasları
MADDE 13 :
Kuruluş
Nallıhan Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Bakanlar Kurulunun ‘Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’ gereğince, Nallıhan Belediye Meclisinin kararıyla kurulmuştur.
MADDE 14 :
Bağlılık
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Belediye Başkanı veya görevlendireceği Başkan yardımcısına bağlı olarak görev yapar.
MADDE 15 : Müdürlük ve Müdürlüğe Bağlı Birimler Görev ve Çalışma Esasları
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne Bağlı Birimler aşağıdaki isimlerden oluşmuştur.
a) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü,
b) Çevre Denetim Birimi,
 
 
MÜDÜRLÜK GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI
MADDE 16:
Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğünün Görevleri:
a) Müdürlüğün görev sorumluluk ve yetki alanlarına giren konuları Belediye Başkanı ve/veya Başkan Yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir. Görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapar, müdürlük faaliyetlerini denetler, varsa aksaklıkları giderir. Müdürlük personelinin performans durumunu izler, gerekli değerlendirmeyi yapar, varsa ceza ve mükafat için üst makamlara teklifte bulunur.
b) Müdürlüğe; iç ve dış kurum, birim ve kişilerden gelen-giden evrakların kontrolünü yapıp, sevk ve havalesini yaptıktan sonra yerine ulaşmasını ve arşivlenmesinin yapılmasını kontrol eder.
c) Personelin izin planlarını yapar, izinlerini kullanmasını sağlar. Rapor, doğum, ölüm vb. konularda yazışmaları takip ve kontrol eder.
d) Müdürlüğe dış ve iç birimlerden gelen- giden gizli dereceli evrakların, gizli evrak defterine kaydını yaparak yerine ulaşmasını sağlar.
e) Stratejik planlama ile müdürlüğün hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlar.
f) Müdürlük demirbaş ayniyat formlarının tutulmasını sağlatır.
g) Birimin hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli alım ve harcamaları Belediye Başkanının onayı ile genel bütçeden talep etmek,
h) Yokluğunda Belediye Başkanının onayacağı bir kişi müdüre vekalet eder. Vekil, müdürün tüm yetki ve sorumluluklarına sahip olur.
Sekretaryanın Görevleri:
a) Gelen-giden bütün evrakları Çevre Koruma ve Kontrol Müdürüne çıkararak havalesini yaptırdıktan sonra kaydını yapar, havale edilen yazının ilgili personele tebliğini yapar, cevabının verilmesi gerekiyorsa cevap yazısını hazırlar, cevabi yazının müdürlükte kalan nüshasının arşivlenmesini sağlar.
b)Müdürlükte çalışan memur personelin izin ve özlük işleri ile ilgili iş ve işlemlerinin yazışmasını yaptıktan sonra arşivlemesini yapar.
c) Müdürlüğün e-mail adresine gelen mailleri her gün kontrol ederek süresinde cevap verilmesini sağlar.
d) Müdürlüğün bütçesini hazırlar.
e) Müdürlüğe bağlı birimlerin yazışmalarını yürütür.
Çevre Denetim Biriminin Görevleri :
a) İlçe sakinlerinden gelen yazılı ve sözlü şikayetleri mahallinde inceleyerek şikayetlerin bertarafını sağlar.
b) Çevre ve çevre sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve güzelleştirilmesi ile ilgili yapılan tüm denetimlerle, kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli yasal işlemlerini yapmak ve olumsuzlukları ortadan kaldırıcı önlemler alınmasını sağlamak.
c) Bitkisel atık yağların lokantalar, sanayi mutfakları, yemekhaneler, hazır yemek üretimi yapan firmalar ile diğer yerlerde gerekli denetimleri yaparak doğrudan ve dolaylı olarak alıcı ortama verilmesini önlemek, söz konusu işyerlerinin Bitkisel Atık Yağ Geçici Toplama İzinli Tesislerle sözleşme yapmalarını sağlar.
d) Belediye sınırları içindeki alanlarda yakma tesisleri ve satışa sunulan yakıtların denetimini yapmak.
e) Görev alanı dahilinde eğitim ve araştırma yapmak, halkın çevre bilincini geliştirici ve katılımını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak.
f) Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan çevrenin geliştirilmesi ile ilgili plan ve projelere destek vermek, yapılan çalışmalara katılım sağlamak.
g) Görev alanına giren diğer mevzuatlarla verilen kontrol, denetim ve takip görevlerini yapmak.
h) Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönerge, Genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.
ı) İhtiyaçlar doğrultusunda kurum işlevlerinin daha verimli ve ekonomik olmasına ilişkin değişiklikleri tespit etmek ve bunların gerçekleşmesini Belediye Başkanlık makamına önermek.
j) Başkanlık Makamınca istenen ve mevzuatça öngörülen kurul ve komisyonlara katılmak.
k) Görev alanıyla ilgili yenilikleri izlemek, kurum bünyesine tatbiki için araştırmalar yapmak, yaptırmak, sonucu Başkanlık Makamına önermek.
l) Bağlı birimlerle koordinasyon toplantıları yaparak, evrak akışını takip etmek, gerekli talimatlar vererek önerileri dinlemek.
m) Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaparak, alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda Başkanlık Makamına tekliflerde bulunmak.
Planlama, Koordinasyon ve Uygulama
MADDE 17 :
Planlama ve Koordinasyon
Yapılacak iş ve tetkiklerle ilgili planlama ve koordinasyon müdür veya görevlendireceği kişi tarafından yapılır.
MADDE 18 :
Uygulama
1- Yapılan planlamanın koordinasyon ve uygulaması müdürün görevlendireceği Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeli ile veya Belediye birimleri çalışanları ile ortaklaşa uygulanır.
2- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tüm personel; giyim,kuşam,temizlik,davranış ve konuşmalarına azami dikkat etmelidir.
3- Görev verilen personel verilen görevi aksatmadan yerine getirmekle yükümlüdür.
4- Müdürlüğümüz faaliyet alanı dahilinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortaklaşa tetkik ve planlama düzenleyebilir.
5- Müdürlük personeli tetkik işlerini, göreve gidecekleri yerleri ve yapacakları işleri gizli tutar. Bu konuda yetkili ve ilgililerden başkasına açıklamada bulunamaz.
6- Irk, sınıf ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa eşit davranır.
7- Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonra göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz.
8- Müdürlük personeli Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki düzenin sağlanması için azami gayret ve çaba gösterir.
9-Belediye hizmetlerinde; hesap verilebilirlilik ilkesine uygun hareket edilir, uygulamalarda adaletli olmaya, kaynakların kullanımında etkili ve verimli olmaya çalışılır.
ARŞİVLEME
Madde 19 : Müdürlüklerde tutulan evraklar ve dosyalar düzenli bir şekilde kanunlarda öngörüldüğü şekilde arşivlenir.
 
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 20 - Bu yönetmeliğin amacı, Fen İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 21 - Bu Yönetmelik, Fen İşleri Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar
Dayanak
MADDE 22 - Nallıhan Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü, 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Bakanlar Kurulunun ‘Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’ gereğince, Nallıhan Belediye Meclisinin kararıyla kurulmuştur.
Tanımlar
MADDE 23 -  Bu Yönetmelik de söz konusu olan
a) Belediye: Nallıhan Belediyesi
b) Müdürlük: Fen İşleri Müdürlüğü
c) Müdür : Fen İşleri Müdürü veya Vekili
d) Çalışanlar: Müdürlüğe bağlı birimlerde hizmet veren tüm teknik elemanları, memur, işçi ve sözleşmeli personeli ifade eder.
Teşkilat ve Bağlılık
Teşkilat
MADDE 24 - (1) Fen İşleri Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.
a) Müdür
b) Memurlar
c) İşçiler
d) Sözleşmeli Memur
e) Diğer personel
(2) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.
a) Müdür
b) İnşaat işleri
c) Su ve Kanalizasyon
d) Park ve Bahçeler
(3)Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için birim amirinin talebi teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile kadro karşılığı olmaksızın hizmet gereği “Büro Sorumlusu” ve “Yönetici Yardımcısı” görevlendirilmesi yapılabilir.
(4)Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan kadrolu İşçiler, Sözleşmeli Teknik kadrolar olmak üzere yaptıkları işlerine göre görev yetki ve sorumlulukları ilgili birim amiri teklifi ve Yönetici Yardımcısı ve Büro Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve Başkanlık Makamının onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.
Bağlılık
MADDE 25 - Fen İşleri Müdürlüğü Belediye Başkanına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.
Görev, Yetki ve Sorumluluk
Müdürlüğün görevleri
MADDE 26-
(1) Yatırım programına alınan her türlü yatırım işlerinden,Yol açılması,yapılması, tretuvar kavşak ve çevre düzenlemesi, her türlü alt yapı hizmetleri ve yatırım işleri ile mevcut bakım onarım tadilat işleri
(2)Yukarıda genel olarak belirtilen işler ihale usulü ve Müdürlüğümüz bünyesinde istihdam edilen personel eliyle yapılır.
(3) İhaleli işler kapsamında, kanal yapımı, bordür döşenmesi, taş kaplaması yapımı, tretuvar yapımı.
(4) Altyapı ve üstyapı tesislerinin inşası: kanal yapımı, taş kaplaması ,tretuvar yapımı, yeni yol açılması ve her türlü bakım, onarım ve tamiri yapmak, ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak.
(5)İlçenin ihtiyacı olan içme suyunu temin etmek.
(6)İçme suyunun klorlanması ve dezenfeksiyonu yaptırmak.
(7) İçme suyu şebekesinin bakım onarım ve  işletilmesini sağlamak.
(8)Kuyu ve depoların bakım onarım ve işletilmesini sağlamak.
(9)Su ihtiyacı olan yerler tespit edilerek ilgili resmi kurumlarda gerekli şebeke yapımı için talepte bulunmak.
(10)İlçemizin üst kotlarına su veren tüm kuyu, terfi merkezlerindeki motopomplar ve enerji nakil hatlarının her türlü bakım onarım ve muhafazasını yaptırmak
(11)Kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi olmayan yerleşim alanları ile planlanan yerleşim alanlarının şebeke projelerini hazırlar.
(12)Kanalizasyon ihtiyacı olan yerler tespit edilerek ilgili kurumlardan gerekli şebeke yapımı için talepte bulunmak.
(13)Konut ve işyerlerinin kanalizasyon şebekesi dahil edilmesi için izin vermek.
(14)Arıtma tesislerini yaptırmak.
(15)Arıtma tesislerinin bakım ve onarımını yaptırmak.
(16)Terfi binaları ve şebeke hatlarının bakım ve onarımını yaptırmak.
(17)Kanalizasyon şebekesinin bakım onarım ve işletilmesini sağlamak.
(18)Vatandaşın kanalizasyon şebekesine bağlantısını sağlamak ve kontrol etmek.
(19)Fen İşleri müdürlüğüne bağlı tüm işçilerin puantajını yaptırmak ve günlük devam cetvelinden takibinden sorumlu olmak.
(20)Teknik personelin yetersiz kaldığı durumlarda, hizmet satın alarak hizmeti tamamlattırmak.
(21) Park ve bahçe düzenleme çalışmalarını bahçıvanlar eliyle yaptırmak.
(22) Günlük işlerin programını yapmak, sevk ve idareden sorumlu olmak.
(23) Çevre düzenleme gibi projelerin uygulama çalışmalarını yerine getirmek.
(24) Başkanlıkça onaylanmış çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzeme, gereç, yedek parça ve öteki bütün ihtiyaçları temin etmek, zamanında ve istenilen yerde bulundurulmasını sağlayacak tedbirleri almak
(25) Müdürlüğün çalışma  programına  ait motorlu araçları  iş makinelerini ihtiyaca, hizmetin gereklerine göre sevk ve idare etmek.
(26) Müdürlüğe ait bütün kısımların çalışmalarını denetlemek, direktif vermek.
(27) Müdürlüğün sorumluluğundaki tüm makina ve araçların muhafazasını sağlamak.
(28) Müdürlük personelinin devam/devamsızlığından sorumlu olmak.
 
Müdürlük yetkisi
MADDE 27 -  Fen İşleri Müdürlüğü, bu Yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
Müdürlüğün sorumluluğu
MADDE 28 – Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu Yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.
Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu
MADDE 29 
(1)Fen İşleri Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.
(2)Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.
(3)Fen İşleri Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1. Sicil ve Disiplin amiridir.
(4)Fen İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
(5)Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.
Fen İşleri teknik personelin görev,yetki ve sorumluluğu
MADDE 30 –
(1)Nallıhan Belediye sınırları içinde tüm mahallelere ait Alt yapı ihtiyaçlarının tespit edilmesi, özellikle gayri müsait hava şartlarında gelen şikayetlerin değerlendirilmesi, arazi mahallinde yapılan tespitler vatandaşlardan gelen müracaatların mahallinde tetkik edilerek şikayetlerin çözümünün gerekli mercilere iletilmesini sağlamak.
İlgili mercilere görev alanı ile ilgili aylık rapor düzenlemek.
(2)Nallıhan Belediye sınırları içindeki tüm mahallere ait asfalt, beton, parke ( kaplama, yama vb.) yapılacak yolların ve kullanılacak  malzeme miktarlarının belirlenmesini sağlamak.
(3)Ana arter yollardaki (üst yapı) problemlerinin belirlenerek diğer kurum ve kuruluşlara, ilgili birimlere iletilmesini sağlamak.
(4)Tespit edilen ihtiyaca göre hazırlanmış olan iş programı yürütülmesini sağlamak, görülen aksaklıkları vakit geçirmeden yöneticiye iletmek ve gerekli tedbirin alınmasını sağlamak.
(5)Çalışmalar devam ederken program sırası daha sonra olan Sokakları kontrol etmek, program sırası gelmeden ön hazırlık yaptırmak.
(6)Kış mevsimin de yağışla mücadelede gerekli olan tüm önlemleri almak
(7)Kış mevsimi dolayısıyla yollarda oluşan üst yapı sorunlarını tespit ederek olumsuzlukları hızlı bir şekilde gidermek
(8)Nallıhan Belediye sınırları içindeki tüm mahallelere ait yeni açılacak yolların belirlenmesini ve yapılmasını sağlamak.
(9)Nallıhan Belediye sınırları içindeki mahallelere ait stabilize ihtiyacı olan yolların ve gerekli stabilize ihtiyacının belirlenmesini ve stoklanmasını sağlamak.
(10) İlçemizin ana arter güzergahları dışındaki bütün cadde, sokak, park ve satıhlarında yapılacak kazılar için Yol bozma vb. belgelerin talebinde bulunan vatandaşlara gerekli belgeleri verir.
(11) Kazılan güzergahların eski haline getirilmesini takip eder, olumsuzluk varsa giderir.
(12) Olumsuzluğu gidermeyenlere, kaçak kazı yapanlara yasal işlem yaparak cezai müeyyide kararı alınması için Başkanlık Oluru ile evrakı Encümene sevk eder.
(13) Encümen kararlarının uygulanması ve tahsilinin yapılması için ilgili müdürlüklerle koordineli çalışarak resmi yazışmaları tamamlar.
(14) Diğer Alt Kuruluşlar ( TÜRK TELEKOM, TEDAŞ vb.) ile koordinasyon sağlayarak alt yapı faaliyetlerinin planlı-programlı bir şekilde yürütülmesini temine çalışır.
(15) Vatandaşlardan gelen dilek, şikayet belge ve yapım taleplerini mahallinde tetkik ederek gerektiğinde diğer alt yapı kuruluşları ile bağlantı kurarak sonuçlandırır. İlgilisine iletişim araçları ile bilgi verir.
(16) Aylık ve yıllık faaliyetleri kayıt altına alır.
(17 )Çevre düzenleme gibi projelerin uygulama çalışmalarını yerine getirir.
(18) Mevcut park ve yeşil alanların kontrol ve denetimini yaparak eksikliklerin giderilmesini temin etmek, bakım ve onarım tedbirlerini zamanında almak.
(19) İlçemizin mevcut park ve yeşil alanlarında oyuncak vb. boya, kaynak gibi bakımlarını yapmak.
MADDE 31 – Makine Parkı görev yetki ve sorumluluğu
(1)Servise ait tüm makine ve Teçhizatın genel bakım onarım ve yenileme işlerinin bizzat kontrol ve takibini Ulaşım Hizmetleri Müdürü ile koordineli olarak yapar.
(2)Yeni alınması gerekli tüm makine ve teçhizatın piyasa araştırmasını yaparak ekonomik olarak en uygun malzemeyi tedarik eder,
(3)Tüm makine ve teçhizatın listesini yer ve özellik gruplarına göre tasnifini yapar bunları belgeli cetveller haline getirerek gerekli kişilere korumaları ve bakımları için zimmetle teslim edilmesi için Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünü bilgilendirir.
(4)Eskiyen ekonomik ömrünü dolduran tüm araç ve iş makine ve teçhizatın kayıtlardan düşülmesi ile ilgili gerekli prosüdürü yerine getirir.
MADDE: 32 –Elektrik işleri ile ilgili görev yetki ve sorumluluk:
(1)Belediye sınırları içerisinde bulunan tüm park ,havuz orta refüj ve buna benzer yerlerdeki aydınlatma ve enerji ile ilgili tüm teknik işleri tamir bakım,yenileme ve yapma işlemini takip eder,
(2)Bu işler ile ilgili tüm malzeme ve teçhizatı ekonomik olarak en uygun olanı temin ederek kayıt altına alır,
(3)Elektrik ve enerjinin bulunduğu alanlarda tehlike arz edebilecek yerler ile ilgili gerekli önlemleri alır. Yönlendirme ve levhalarını takar koruma bantlarını oluşturur.
(4)Belediye ye ait tüm aydınlatma ve enerji kullanılan yerler ile ilgili saat ve panoların (Trafo)bakım ve tetkikinden sorumludur.
(5)Eskiyen tüm elektrik malzemelerini mevzuata uygun takip ederek elden çıkarılmalarını sağlar.
(6)Diğer resmi kurum ve kuruluşlar ile koordineyi sağlar, yazışmaları belge altına alır.
Görev ve Hizmetlerin İcrası
Görevin alınması
MADDE 33 -Müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler kaydedilerek ilgilisine verilir.
Görevin planlanması
MADDE 34- Fen İşleri Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dahilin de yürütülür.
Görevin yürütülmesi
MADDE 35 - Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve Yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.
İşbirliği ve Koordinasyon
Müdürlük birimleri arasında işbirliği
MADDE 36 –
(1) Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.
(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra Müdüre iletilir.
(3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.
(4) Bu Yönetmelik de adı geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya,yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye belge ile teslim eder.Devir teslimi yapmaları zorunludur.Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.
(5) Çalışanın ölümü halinde,kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.
Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon
MADDE 37-
(1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdür veya Vekilinin imzası ile yürütülür.
(2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Kaymakamlık, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve varsa bağlı Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.
Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme
Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem
MADDE 38-
(1) Müdürlüğe gelen evrak Müdür tarafından Personele havale edilir personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.
(2) Evraklar ilgili personele zimmetle veya imza karşılığı dağıtılır.
Arşivleme ve dosyalama
MADDE 39 –
(1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.
(2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.
Denetim
Denetim, personel sicil ve disiplin hükümleri
MADDE 40 –
(a)Fen İşleri Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.
(b)Fen İşleri Müdürü veya Vekili 1. Sicil amiri olarak personelin yıllık sicil notlarını verir.
Fen İşleri Müdürü veya Vekili 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.
(c) Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme ve cezalandırma vs işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan gölge dosya tutulur.Birimdeki personelin mesai saatlerine riayet etmesi ve yasal kılık kıyafetleri konusunda birim müdürü veya vekili ile bağlı bulunduğu başkan yardımcısı sorumludur.
 
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ
 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç 
MADDE 41: Bu Yönetmelik Nallıhan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarını düzenler.
Kapsam
MADDE 42: Bu Yönetmelik, Nallıhan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 43:
 Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b Maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.
Tanımlar:
MADDE: 44
 Bu yönetmelik de geçen; 
Belediye: Nallıhan Belediyesini
Başkan: Nallıhan Belediye Başkanını
Müdürlük: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü
Müdür: İmar ve Şehircilik Müdürünü, 
Meclis: Nallıhan Belediye Meclisini, 
Encümen: Nallıhan Belediye Encümenini, 
Yönetmelik : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kuruluş, görev ve çalışma esasları yönetmeliğini, 
Personel: Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü, İfade eder.
Kuruluş, Bağlılık, Birimler, Görev ve Çalışma Esasları
Kuruluş
MADDE: 45 Nallıhan Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Bakanlar Kurulunun ‘Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’ gereğince, Nallıhan Belediye Meclisinin kararıyla kurulmuştur.
Bağlılık 
MADDE: 46
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Belediye Başkanı veya Görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlı olarak görev yapar.
Görevleri
MADDE: 47 
a) Yeni yerleşim alanları planlamak, bununla ilgili çalışmaları yapmak. 
b) İhtiyaç duyulduğunda toplu konut ve kentsel dönüşüm projeleri geliştirmek. 
c) Kentsel sit alanını korumak 
d) Hâlihazır harita yapmak veya yaptırmak, ihale yoluyla yaptırılacak haritalarının ihale dosyalarını hazırlamak. 
e) 3194 ve 2981 sayılı yasaların uygulamalarını yapmak, yaptırmak, kontrol etmek. 
f) Parselasyon planlarını kontrol etmek. 
g) İmar bilgi formu, imar çapı, imar durumu ve kısıtlılık belgelerini düzenlemek, yazışmalarını yapmak. 
h) İmar plan değişikliği, ilave imar planı, mevzii imar planı, imar plan revizyonu taleplerini değerlendirmek, belediye meclisine sevk etmek 
i) İmar planı ihale dosyalarını hazırlamak 
j) Meclis tarafından kabul edilen plan değişikliklerini ilan etmek, paftalarını işlemek 
k) Yeni yapı ruhsatı, ilave yapı ruhsatı ve yapı tadilatı ruhsatı belgelerini vermek. 
l) Zemin ve temel etüdü raporunu, Mimari, statik, mekanik ve elektrik tesisat projelerini incelemek. 
m) Yapı ruhsatı vermek. 
n) Dosyaları arşivleme kurallarına göre saklamak ve zarar görmelerini engellemek. 
o) Kentsel veri toplamak,
p) Gerektiğinde gayrimenkul değerleme taleplerini karşılamak. 
r) Mevcut İmar Kanunu ve bu kanuna bağlı yönetmelikler çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak.
 Teşkilat Yapısı 
MADDE: 48 
- İmar ve Şehircilik Müdürü 
- Proje hazırlama ve inceleme birimi 
- Harita ve Planlama birimi
- Ruhsat-Evrak Kayıt -Arşiv birimi 
- İmar Zabıtası
 Müdürlük Ve Müdürlüğe Bağlı Birimler Görev Ve Çalışma Esasları:
MADDE: 49 
A - Müdürün Görev, Yetki Ve Sorumlulukları 
1) Bu yönetmelik de belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak,
2) Alt birim yetkilileri arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan alt birim yetkililerinin yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak,
3) Müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmak,
4) Müdürlük servislerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek,
5) Çalışma verimini arttırma amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak, bunlardan personellerin yararlanmasını sağlamak,
6) Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek,
7) Müdürlüğe ait bütün kısımların çalışmalarını izlemek, denetlemek ve gerekli direktifleri vermek,
8) Müdüriyetin kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük hedefler göstermek,
9) Müdürlüğün görev alanlarına giren konularda kesin kararlar vermek, çeşitli konulara ilişkin farklı yollar ve çözümler arasında son ve kesin seçim yapmak,
10) Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanlığına karşı sorumludur. Başkanlık Makamınca; mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.
11) Birim yetkilisi, görev ve çalışmaları bakımından müdürüne karşı sorumludur. Müdür tarafından mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.
12) Müdürlüğün tahmini bütçesini hazırlamak.Stratejik plana uygun olarak performans programını ve faaliyet raporunu hazırlamak.
B - Müdürlük Birimlerinin Görevleri:
Belediyenin imara ilişkin hizmetlerinin daha iyi planlanması ve karar alma etkisinin arttırılması bakımından, beldenin imar sorunları açısı ile denetime konu işyerlerinin saptanması açısından veri tabanları oluşturmak,
1) Beldenin imar ile ilgili hizmet hedeflerini, yasal, hukuksal ekonomik ve yönetsel sınırlılıkları, dikkate alarak saptamak,
2) Hizmet hedeflerinin yerine getirilebilmesi için gerekli girdileri, çeşit, miktar, maliyet olarak ayrıntıları ile belirlemek,
3) Beldenin imar hizmetleri ile ilgili olarak sahip olduğu kaynaklar ve finansal olanakları belirlemek ve beldenin imar gereksinimlerini yarattığı güç ile karşılaştırmak,
4) Oluşturulan yeni çalışma sisteminden elde olunan ilk sonuçlardan sonra hedefleri gözden geçirmek ve olanaklar ve gereksinimleri irdeleyerek yeniden saptamak,
5) Alt birimin personeli arasında işbirliği ve uyumu sağlamak,
6) Alt birimin, görev ve çalışmaları yönünden biriminin müdürüne karşı sorumludur. Müdür tarafından mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.
7) Personeli isteklendirmek, verimli ve başarılı çalışmayı sağlamak,
 1) Harita ve Planlama Birimi;
1) Kamulaştırma yapılacak yerlerin kamulaştırma işlem dosyalarını hazırlamak ve ilgili ünitelere göndermek.
2) Belediyeye ait taşınmaz malların Tapu Sicil Müdürlüğünden kayıtlarını çıkarmak, listesini düzenlemek, 
3) Belediye hizmetlerinin yürütülmesi için, yollar, çocuk bahçesi, yeşil alan vb. yerlerin, Kamulaştırma Yasası uyarınca, kamu yararına kamulaştırma işlemlerini yapmak, yürütmek,
4) Mülkiyeti hazineye ait kamu hizmetlerine ayrılmış yerlerin Belediyeye devir işlemlerini yapmak, 
5) Belediyeye ait taşınmaz malların bütün haklarını korumak, kollamak, gözetmek, daha iyi değerlendirilmesini sağlamak için çeşitli projeler üretmek,
6) Kamulaştırma ile ilgili 5 yıllık imar programlarına evrak sunmak,
7) Mülkiyetinin tamamı belediyeye ait, uygulama imar planlarında kamu hizmetlerine ayrılmamış olanların Belediye Meclisi ve Encümen kararları doğrultusunda 2886 Sayılı Devlet İhale Yasası’na göre satışlarını ve tamamının Mülkiyeti Belediyeye ait olmayan özel kişilerle hisseli olanları diğer hissedarlara veya müstakil olup ancak uygulama imar planı gereği müstakilen tek başına inşaat yapmaya müsait olmayan parselleri bitişiğindeki taşınmaz mal sahiplerine, 3194 Sayılı İmar Yasası’nın 17.maddesine göre, satılması zorunlu olan parsellerin satış işlemlerini yapmak sonuçlandırmak.
8) Yol artığı olup imar planı gereği ihdasen bitişik, parsel sahibine satılacak olan taşınmaz malların tahmini satış bedellerine ilişkin Kıymet Takdir Komisyonu Raporunun oluşumu için gerekli işlemleri yapmak.
9) Belediyeye hibe edilen, devir edilen taşınmazların tapuda devir işlemlerini, ayrıca şuyulandırma nedeniyle Belediyeye intikal eden, takas, trampa edilen yerlerin Belediye adına tescil işlemlerinin tapu ve kadastro müdürlüklerinde yapılmasını sağlamak.
10) İstimlak edilecek parsellere istimlak şerhinin koydurulması,
11) Belediye sınırları içinde, imar planı olan alanlarda arazi ve arsa düzenlemesi yapmak.
12) İmar planı bulunmayan alanlarda yapılacak planlara altlık teşkil edecek halihazır haritalar oluşturmak, plan revizyonu veya değişikliği yapılacak alanlarda ise halihazır haritaları yapmak ve yaptırmak,
13) Belediye sınırları içerisinde bulunan kadastral parsellerin sayısallaştırılmasını gerçekleştirmek,
14) 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.maddesi uyarınca uygulama yapmanın yanı sıra, arazi ve büro kontrolleri yapmak
15) Vatandaşların istemi üzerine, inşaat ruhsatı verilecek yerler için kot tutanağı düzenlemek,
16) Parsel maliklerinin istemleri üzerine 18.madde uygulaması, ifraz, tevhit, yola terk gibi işlemleri gerçekleştirmek,
17) İmar çaplarını hazırlamak,
18) İmar, Islah, koruma amaçlı imar planları hakkında bilgi ve imar durumu almak isteyen özel ve resmi kurum ve kuruluşlara, özel kişilere istenilen belgeleri hazırlamak, vermek,
19) Uygulama imar, koruma amaçlı imar, ıslah imar planları hakkında bilgi almak için başvuranlara sözlü bilgi vermek, 
20) İhale yoluyla yaptırılacak haritaların ihale dosyalarını hazırlamak ve işlemlerini takip etmek
21) İmar durumu ve kısıtlılık belgelerine ait yazışmaları yapmak 
22) Numarataj çalışmalarıyla ilgili olarak; 
a) İlçe genelindeki yol ve caddelerin tabelalarını kontrol etmek, eksikleri yerine monte etmek, Kapı numaralarının eksiklerini gidermek ve yerine monte etmek, 
b) İlçe genelinde Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlere isim vermenin yanı sıra sabit tanıtım numarası vermek, sokaklara isim ve binalara numara verilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanlığı nezdinde girişimlerde bulunmak, prosedürü işletmek. 
c) TUİK, İlçe Seçim Kurulu ve diğer resmi kurum ve kuruluşlardan gelen bilgi taleplerini uygun formatta hazırlayarak göndermek.
d) Adreslerin Ulusal Adres Veritabanına kaydetmek.
 2) Proje Hazırlama ve İnceleme Birimi;
1) İnşaat ruhsatı almak isteyen mal sahibinin parseli için hazırlattığı proje dosyasını 3194 sayılı imar kanunu ve uygulama yönetmeliğinin 57. maddesine istinaden evraklarının kontrol edilerek dosyanın kabul edilmesi,
2) İnşaat ruhsatı almak isteyen mal sahibinin parseli için hazırlattığı proje dosyasını 3194 sayılı imar kanun ve uygulama yönetmeliğinin 58. ve 59. maddesine istinaden teknik uygulama sorumlularının evraklarının kontrolü,
3) Online sisteminde hazırlanacak ruhsat için adres tespitinin yaptırılması,
4) Ruhsat yenilemesi ve tadilat ruhsatı için müracaat olduğunda inşaatın vizeleri kontrol edilerek eğer gerekiyorsa inşaat mahallinde kontrol için yerine gidilmesi,
5) Mal sahibinin getirdiği mimari projesinin (imar çapı, kot tutanağı ve kadastro çapın) 3194 sayılı imar kanunu ve yönetmeliğin ilgili maddelerine göre incelenerek dosyanın imzaya hazırlanması,
6) Harita aplikasyon projesinin mimari proje ile aynı olup olmadığının kontrol edilmesi,
7) Mimarisi incelenen proje dosyasının statik hesapları ve çizimlerinin mimari proje esas alınarak incelenmesi,
8) 2464 sayılı belediye gelirleri kanununun 86. 87. 88. 89. 90. ve 91.maddesine göre yol tretuvar ve kanal katılım bedelleri hazırlanması için ilgili müdürlüklerle yazışma yapmak,
9) Bayındırlık ve iskan bakanlığının (Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı yaklaşık Birim Maliyetlerine Göre) yapı inşaat maliyeti hesaplanması,
10) 3194 sayılı imar yönetmeliğinin otoparkla ilgili maddelerine göre otopark kontrolü yapılması eğer otoparkını kendi parselinde çözemiyorsa yönetmelik esaslarına göre otopark katılım bedeli alınması için ilgili müdürlüklerle yazışma yapmak,
11) İncelenen mimari projenin daire merdiven işyeri alanlarının m² bazında hesaplanarak listelenmesi,
12) İnşaat alanı hesaplanan projenin sığınak kabulü için evrakların hazırlanarak Sivil Savunma Müdürlüğüne onay için gönderilmesi,
13) Mahkeme ve diğer kurumlardan gelen yazışmalara cevap hazırlanması gerekli yerlere bilgi verilmesi,
14) Korunması gerekli olan yerlerdeki inşaat ruhsatı için müracaat eden dosyaların mimari ek ve mimari projesinin 3194 sayılı imar kanun ve yönetmelikleri hükümleri doğrultusunda incelenerek bir üst yazı ile Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna onaya sunulması,
15) Vatandaştan gelen her inşatla ilgili hesap inşaat yapımı gibi sorulan sorulara sözlü veya yazılı cevap verilmesi. 
16) Belediyeye ait projelerin hazırlanması, 
17) Taşınmaz Kültür Varlıkları’nın röleve, restitüsyon, restorasyon projelerinin hazırlatılması için Katkı Payına başvuruların yapılması, 
18) Taşınmaz Kültür Varlıkları’nın röleve, restitüsyon, restorasyon projelerinin hazırlanması, Restorasyon projelerinin uygulanması için ihale yapılması,
19) Belediyeye tarafından yapılacak projelerin ihale hazırlıklarının yapılması, proje ihalesine çıkılması,
3) Ruhsat-Evrak Kayıt -Arşiv Birimi; 
1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır, yetkili tarafından havale edilir. Personel, yapılması gerekli işlemleri zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.
2) Gelen ve giden evrak, ilgili kayıt defterine tarih ve sayılarına göre kaydedilir. Müdürlük dışına yazılan evrak, zimmetle ilgili birime teslim edilir.
3) Müdürlükçe yapılan tüm yazışmaların birer örneği konularına göre ayrı ayrı klasörlerde arşivlenir.
4) Dosyalama işlemi konularına göre ayrı ayrı yapılır.
- Gelen evrak dosyası
- Giden evrak dosyası
5) Müdürlükte işlem gören plan, proje ve ruhsatların yılına ve sayısına göre tespiti.
6) Sığınak onaylanıp geldikten sonra hesaplanan m² lerin online sistemindeki ruhsat programına aktarılması.
7) Hesaplanan para makbuzlarının mal sahibine verilmesi ve katılım bedellerinin tahakkuk ettirilmesinin sağlanması,
8) Katılım bedelleri tahakkuk ettirildikten sonra online sistemine aktarılan inşaat ruhsatının çıktısı alınıp proje müellifleri ve teknik uygulama sorumlularının (TUS) imzalarının takip edilmesi,
9) Ruhsattaki imza işlemleri tamamlandıktan sonra proje dosyasındaki mimari ve statik proje ve ekleri ayrıca inşaat ruhsatının kaşelenerek müdürlüğe onaya sunulması onaydan gelen inşaat ruhsatının online sisteminde onay alınarak mal sahibine onaylı nüshalarının birer örneğinin verilmesi,
10) İnşaat ruhsatı verilen yerlerde vatandaşın talebi üzerine kat irtifası işleminin onaylı projelerine göre incelenerek ( Bel.Meclis Kararında belirlenen tarife üzerinden) makbuz karşılığında tasdik edilmesi,
11) Aylık olarak doldurulan ruhsatların her ay sonunda birer nüshalarının S.S.K. Devlet İstatistik Kurumu ve Maliye Bakanlığına gönderilmesi.
12) Bina yıkım ruhsatı verilmesi, 
13) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile alakalı şahıs, kurum kuruluş müracaatlarını kayıt altına almak, müdür ve/veya şef havalesine müteakip ilgili personele iletmek, imzaya sunulan evrak ve dosyaların takibini yapmak, işlemi tamamlanan evrak ve dosyaların çıkışlarını yaparak ilgili merciiye ulaştırmak, müdürlükle ilgili nüshaları dosyalarında hıfz ederek arşivlemek. 
14) Periyodik aralıklarla dosyaların arşivdeki denetimini yapmak, arşivin düzenli olmasını sağlamak.

4) İmar Zabıtası;
1) Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.
2) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.
3) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.
4) İşyeri açma ruhsatı için gerekli kontrolleri yaparak, görüş vermek,
5) Elektrik, su bağlanması amacıyla eski yapıların yerinde incelemesini yapmak,
6) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait tebligatları yapmak,
 Yazışma
MADDE: 50 Belediye birimleri arasındaki yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür.
Belediye dışı yazışmalar Başkan ya da görevlendireceği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.
 
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
 
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 51: Bu yönetmeliğin amacı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.
Kapsam
MADDE 52:  Bu yönetmelik, Nallıhan Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün kuruluş, görev ve esasları ile Belediyemiz bünyesinde görev yapan personelin özlük, sicil, maaş ve diğer hak ve yükümlülükleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesindeki, çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Hukuki dayanak
MADDE 53:  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b ve 18/m Maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 54 :  Bu yönetmeliğin uygulanmasında;
a)Belediye : Nallıhan Belediyesini,
b)Başkan : Nallıhan Belediye Başkanını,
c)Başkan Yardımcısı :Belediye Başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen Nallıhan Belediye Başkan Yardımcısını,
ç)Birim : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü,
d)Müdür :Birim müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi kullandığı alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından verilen imza yetkisini kullananları,
g)Şef : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğündeki kadrolu şefi veya şeflik yetkisi
verilen birim mensubu
e)Personel : Müdür, şef ve diğer birim mensuplarını(memur, işçi, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve sözleşmeli personel) ifade eder.
Kuruluş ve Teşkilat
Kuruluş
MADDE 55: Nallıhan Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Bakanlar Kurulunun ‘Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’ gereğince, Nallıhan Belediye Meclisinin kararıyla kurulmuştur.
Teşkilat
MADDE 56:(1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İdari Teşkilatı Müdür, Şef, memur, işçi, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve sözleşmeli personelden oluşmaktadır.
(2) Müdürlüğe bağlı olarak Sosyal hizmetler ve kültürel faaliyetler gerçekleştirilebilecektir.
(3) Kültür ve Sosyal İşler Müdürü’nün vazife ve sorumluluğunda, kendisine doğrudan bağlı; Eğitim Şefliği, Sosyal Yardım Şefliği, Spor Şefliği, Engelli Masası Şefliği ve Halkla İlişkiler Şefliği Birimi olmak üzere kendi bünyesindeki birimlerden oluşturulur.
(4) Bütün bu birimlerden müdür yetkilidir.
Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 57: (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.
a) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görevleri :
1) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.
2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.
3) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.
4) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.
5) Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar.
6) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.
7) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.
8) Müdürlük Bünyesinde görev yapan birimlerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlar.
9) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
10) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.
b) Kültür ve Sosyal İşler Müdürün Yetkileri :
1) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.
2) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.
3) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisi.
4) Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi.
5) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.
6) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak yetkisi.
7) Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi.
8) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi.
9) Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapma yetkisi.
10) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi.
c) Kültür ve Sosyal İşler Müdürünün Sorumlulukları :
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.
Müdürlüğün ve bağlı Şeflik ve birimlerin görevleri
MADDE 58:
 (1) Şef, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.
(2) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Şeflikteki Birimlerin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.
 
a) Halkla İlişkiler Şefliği:
1) Belediyenin halkla ilişkiler hizmetlerini planlamak, uygulamak, uygulama aşamasından sonra gerekli değerlendirmeleri yaparak elde ettiği sonuçları diğer birimlere aktararak sonuçları takip etmek,
2) Belediye çalışmaları hakkında halkı bilgilendirmek, halkın belediye yönetiminden olan talep ve başvurularını kabul ederek ilgili birimlere ulaştırmak, sonuçları takip etmek,
3) Diğer halkla ilişkiler uygulamaları alanındaki yenilikleri takip etmek bunlardan uygun olanlarının belediyemizde uygulanabilirliği konusunda araştırmalar yapmak, bu kapsamda çeşitli öneriler hazırlamak,
4) Kurum içi iletişimi sağlamak, kurum kimliğini ve aidiyeti oluşturmak amacıyla çalışmalar yapmak, iç haberleşmeye dair basılı materyaller yayınlamak,
5) Gerekli hallerde halkla ilişkiler hizmetlerini yürütmek maksadıyla kamu veya özel kurum ve kuruluşlar ile alanında uzman kişilerden danışmanlık hizmeti satın almak,
6) Halkla İlişkiler, Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmetler alanlarında, bilimsel toplantılar düzenlemek, bu alanda düzenlenen toplantılara katılmak ve bilimsel yayınlar yapmak,
7) İlçemizde ikamet eden vatandaşlarımızın düğün cenaze gibi sosyal nitelikli talepleri doğrultusunda ihtiyaçlarını karşılamak.
8) Kültür ve Sanat etkinlikleri olarak konserler, sergiler, sempozyumlar, konferanslar, söyleşiler, gösteriler, anma günleri, kültür günleri, festivaller, mahalle şenlikleri yapılmasını sağlamak.
9) Kültürümüze katkı sağlayacağı düşünülen, Kitap, kaset ve CD’lerin satın alınması, hazırlanması ve basılması yönünde çalışmalar yapmak.
10) Açık hava etkinliklerinin düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapmak.
11) Önemli gün ve gecelerde çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenmesini sağlamak
12) Kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren İlçemiz dahilindeki kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, dernek, vakıf v.b. kuruluşlara her türlü desteğin sağlanması ve ortak etkinlikler düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapmak.
13) Başkanlığımıza bağlı Kültürel mekanların kültürel ve sanatsal etkinliğe hazır olmasını sağlamak ve mekanların tahsislerini koordine etmek.
15) Yapılacak etkinliklerin duyurulmasını sağlamak.
 b)Eğitim Şefliği
1)İlçemizde maddi durumu düşük öğrencilere destek olmak
2)Eğitim Birimleri aracılığı ile öğrencilere ve ilçedeki çocuklara yönelik çeşitli kurslar(resim, folklor, tiyatro vb) düzenlemek
3)Öğrenciler arasında sosyal iletişimi arttırmak ve daha güçlü ilişkiler kurabilmek için çeşitli geziler düzenlemek
4) Ödüllü ve ödülsüz yarışmalar düzenlemek.
5)Başarılı olan öğrencilere teşvik edici ödüller vermek.
c)Sosyal Yardım şefliği
1) İlçemiz dahilinde bulunan fakir vatandaşlarımıza, Mağazalar aracılığı ile giyim ve gıda yardımında bulunmak
2)İlçemiz dahilinde maddi durumu düşük ailelere belediye bütçesi ölçüsünde nakdi yardımda bulunmak
3)Mağazalar ile ilgili her türlü işlemi yapmak ve bağışları almak
4)Mağaza çalışanları aracılığı ile maddi durumu düşük aileler hakkında araştırma yapmak.
d)Spor Şefliği
1) Nallıhan Belediyesi Salonlarında vatandaşlarımıza spor yapma imkanı sağlamak.
2)Bünyesinde yer alan spor takımlarının her türlü iş ve işlemlerini yürütmek
3) Nallıhan’daki Spor Kulüpleri ile beraber spor karşılaşmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak
 e) Engelliler Masası Şefliği
1)Engelliler ile ilgili her türlü sorunu ilgili birimlere taşıyıp çözüme kavuşturulması için çalışmalar yürütmek.
2)Engelliler Haftasında etkinlikler düzenleyerek engellilerin sorunlarının tartışılması ve çözüme kavuşturulması yönünde çalışmalar yürütmek.
3)Günlük hayatta engellilerin yaşadıkları sorunlara ilişkin anketler düzenlemek.
4)Engellilerin daha rahat bir yaşam sürmesi için hayata geçirilen projelerin engelliler açısından uygunluğunu kontrol etmek.
 b)Personellerin görev yetki ve sorumlulukları : Müdürlük emrinde görevli personeller(memur, işçi, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve sözleşmeli personel), kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler.
f)Turizm Şefliği
a) Millî, manevî, tarihî, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, tanıtmak, benimsetmek, yeni turizm bilgi ofisleri açmak,
b) Klasik, çağdaş ve geleneksel sanat akımlarını takip ederek, kentlilerin bu yönden bilgi sahibi olmasını sağlamak,
c) Diğer ülke kentlerinin ve kentimizin tarihi, turistik değerlerinin tanıtılması amacıyla çalışmalar yapmak,
ç) Kentin turizme elverişli bütün imkânlarını değerlendirmek, geliştirmek ve tanıtmak,
d) Turizm ve tanıtım amaçlı yayınlarını hazırlatarak, yayımlamak ve yayımlatmak,
e) Kültür ve turizm alanlarında mesleki eğitim için ihtisas kütüphanesi ve dokümantasyon merkezi kurmak, yayın, araç ve gereç sağlamak,
f) Turizm ve tarihi değerlerin korunması açısından Telif hakları konusunda ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve gerekli çalışmaları yürütmek,
g) Kentimizin Tarihi ve turistik yerlerini yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak amacıyla film gösterileri yapmak belgesel filmler sağlamak, yaptırmak veya satın almak, geliştirmek ve kentlilerin bunlardan faydalanmasını temin etmek,
ğ) Kent Tarihimizin kültürünün tanıtılması ve turizm çalışmaları çerçevesinde çalışmalar yapmak, bu amaçla özel ve tüzel kişiliği haiz kurum ve kuruluşlarla ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapmak,
h) Güzel sanatlar alanında bilimsel araştırma, inceleme, yayınlar yapmak, arşiv kurmak, geliştirmek ve faydalanılmasını sağlamak,
ı) Kentimizin millî, manevî, tarihî, kültürel, sanatsal ve turistik değerlerini yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak, seminer, sempozyum, kongre, fuar, sergi, festival, yarışma, gösteri, kermes vb. faaliyetleri düzenlemek veya düzenlenmiş olanlara katılmak, gerekli yayın, doküman ve malzemeyi hazırlamak, hazırlatmak, satın almak ve dağıtmak,
i)İlçede turizmin gelişmesi için her türlü iş ve işlemleri yürütmek.
Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon
Hizmetlerin icrası
MADDE 59 :
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.
a) Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek ilgililerine verilir.
b) Görevin planlanması: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür ve büro sorumlusu tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.
c) Görevin İcrası:Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.
İşbirliği ve koordinasyon
MADDE 60 :
1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon
a) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.
b) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra Müdür’e verilir.
c) Kültür ve Sosyal İşler Müdürü dosyadaki evrakları havale eder ve iletir.
d) Görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.
2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon :
(1) Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü, Valilik ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel, Şef ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.
Yazışma
MADDE: 61 Belediye birimleri arasındaki yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür.
Belediye dışı yazışmalar Başkan ya da görevlendireceği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.
 
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler
Amaç ve kapsam
Madde 62-
 Bu yönetmeliğin amacı;Nallıhan Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün  kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Dayanak
Madde 63-Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Kuruluş
Madde 64- Nallıhan Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü, 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Bakanlar Kurulunun ‘Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’ gereğince, Nallıhan Belediye Meclisinin kararıyla kurulmuştur.
Tanımlar
Madde 65-Bu yönetmelik de geçen;
a) Bakanlık                 : İçişleri Bakanlığını,
b) Üst Yönetici           : Belediye Başkanı,
c) Kanun                    : 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu ve 5393 Sayılı Belediye Kanununu,
d) Mali Hizmetler Müdürlüğü: Kamu idarelerinde 5018 sayılı kanunun 60. maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi,
e )Mali Hizmetler Müdürü: 5018 sayılı kanunun 60. maddesinde belirtilen görevleri yürüten yöneticiyi,
f) Muhasebe Hizmeti: Gelir ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini,
g) Muhasebe Birimi   : Muhasebe hizmetlerinin yapıldığı birimi,
h) Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin yönetiminden sorumlu, usulüne göre atanmış sertifikalı yöneticiyi,
i) Muhasebe yetkilisi mutemedi: Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, muhafaza etmeye, vermeye, göndermeye yetkili ve bu işlemler ile ilgili olarak doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumlu olan kamu görevlilerini ve yetkili memurları,
j) Strateji Geliştirme birimi: Stratejik planın hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon görevini yürüten birimi,
k) Ön Mali Kontrol: İdarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını yönlerinde yapılan kontrolünü,
l) Para ve para ile ifade edilebilen değerler: Muhasebe birimine veya mutemedine teslim edilip muhafaza ve sorumluluğu altında bulunan tedavüldeki Türk parası ve konvertibl yabancı paralar ile altın, gümüş, kıymetli maden ve bunlardan yapılmış her türlü ziynet eşyası, antika paralar, hisse senedi, tahvil ve hazine bonoları, diğer devlet borçlanma senetleri, değerli kağıtlar, konvertibl olmayan yabancı paralar ve bu mahiyetteki değerleri,
m) Vezne: Muhasebe birimine teslim edilen para ve para ile ifade edilebilen menkul değerlerin muhafaza edildiği yeri.
n) Ambar: Muhasebe birimine teslim edilen ve parayla ifade edilen değerli kağıtlar ile muhasebe birimince kullanılacak seri ve sıra numaralı alındı, teslimat müzekkeresi, çek ve benzeri basılı evrakın muhafaza edildiği yeri,
Temel İlkeler
Madde 66– Nallıhan Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü tüm çalışmalarında;
a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
c) Hesap verebilirlik,
d) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
e) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
f) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
g) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik,
temel ilkelerini esas alır.
Mali Hizmetler Müdürlüğünün Görev,Yetki ve Sorumlulukları
Müdürlüğün Görev ve Yetkileri

Madde 67- Aşağıda sayılan görevler, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür:
a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak.
d) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.
e) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
f) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
g) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
h) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
I)İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
j)İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
k)İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.
l) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.
m) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
n) İdarenin muhasebe hizmetlerini yürütmek.
ö) Birim Bütçe Taslağı Stratejik Plan ve performans programını zamanında hazırlamak.
p) Gerçekleştirme görevlilerini atamak.
Stratejik plan ve performans programı hazırlıklarının koordinasyonu
 Stratejik plan ve Performans programının hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon görevi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür. Bu çalışmalarda kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman mali hizmetler müdürlüğünce ilgili birimlere gönderilir. Hazırlık için gerekli olan bilgi ve belgeler, görev alanları çerçevesinde, ilgili birimlerce hazırlanır ve belirlenen süre içinde Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilir. Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılacak stratejik plan ve performans programı hazırlık çalışmalarına birim temsilcilerinin katılımı sağlanır.
Bütçenin hazırlanması
Madde 68- Bütçenin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından ilgili birimlere gönderilir. Her bir harcama birimi bütçe teklifini hazırlayarak birim performans programıyla birlikte Mali Hizmetler birimine gönderir. Harcama birimi temsilcileri ile görüşmeler yapılarak idarenin bütçe teklifi Mali Hizmetler Birimi tarafından hazırlanır.  İdarelerin bütçe tekliflerinin hazırlanmasında Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, İdarenin Stratejik Planı, Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi, Yatırım Genelgesi ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberi esas alınır. İdarenin bütçe hazırlanmasında teşkilat kanunları ile ilgili mevzuat dikkate alınır.
Bütçe işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kaydedilmesi
Madde 69- Bütçe işlemleri, harcama birimleriyle koordinasyon sağlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir,  kayıtları tutulur ve izlenir.
Bütçe kayıt ve işlemleri, Mali Hizmetler Müdürünün veya yetki verdiği personelin onayıyla gerçekleştirilir ve idarenin tüm harcama birimlerine açık tutulur.
Ödenek aktarma belgelerinin düzenlenmesi
Madde 70- İdarenin bu işlemleri ilgili mevzuatları çerçevesinde Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir.
Gelirlerin tahakkuku, gelir ve alacakların takip ve tahsili
Madde 71-
 Gelir tahakkuku, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemleri, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür. Herhangi bir gelir tahakkuku veya gelir ve alacakların takip ve tahsilini gerektirenler, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla ilgili birim tarafından Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirilir.
Ön mali kontrol işlemleri
Madde 72-
 Ön mali kontrol görevi harcama birimleri ve Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılır. Ön mali kontrol süreci mali karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşur.
Harcama birimleri, kaynakların amaçlarına ve mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması için gerekli ön mali kontrol önlemlerini alırlar. Etkin bir ön mali kontrol mekanizmasının kurulması idarelerin sorumluluğundadır.
Harcama birimlerinde yapılacak asgari kontroller, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından ön mali kontrole tabi tutulacak mali karar ve işlemlerin usul ve esasları ile ön mali kontrole ilişkin standart ve yöntemler Bakanlık tarafından belirlenir.
Mali hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan ön mali kontrolün sonucunda uygun görüş verilmediği takdirde, harcama birimine gerekçeli bir yazıyla bildirilir. Ön mali kontrol olumsuz görüş yazısının ilgili mali işleme ilişkin dosyada muhafaza edilmesi ve bir örneğinin de ödeme emri belgesine eklenmesi zorunludur. Mali Hizmetler Müdürlüğünce ön mali kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği halde harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin kayıtları tutulur ve aylık dönemler itibariyle üst yöneticiye bildirilir. Söz konusu kayıtlar iç ve dış denetim sırasında denetçilere de sunulur.
Taşınır ve taşınmaz kayıtlarının tutulması
Madde 73-
 İdarenin mülkiyetinde veya idareye tahsisli olan ya da idarenin kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazları ile bunlara ilişkin işlemlerin kaydı ilgili mevzuatında belirlenen kişiler tarafından tutulur. Bu kayıtlar belirlenecek sürede ilgili birim tarafından Mali Hizmetler Birimine bildirilir. Mali Hizmetler Müdürlüğünce bu kayıtlar konsolide edilerek idarenin taşınır ve taşınmaz kayıtları oluşturulur. Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvelleri mali hizmetler birimince hazırlanır.
Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi
Madde 74-
 İdarenin muhasebe hizmetleri Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür. Muhasebe hizmetleri, Kanun ve ilgili mevzuatı çerçevesinde, muhasebe yetkilileri tarafından yerine getirilir.
Muhasebe yetkilisi olarak atanan veya görevlendirilen kişilerin görev alanlarını ve bunlara ilişkin değişiklikleri, ilgililerin göreve başlama tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Sayıştay’a  bildirir.
Bütçe kesin hesabının hazırlanması
Madde 75-
 Bütçe kesin hesabı, bütçe uygulama sonuçları dikkate alınarak Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanır.
İdarenin bütçe kesin hesapları, Mali Hizmetler Birimince ilgili kanunlarındaki hükümlere göre düzenlenir.
Bütçe uygulama sonuçlarının raporlanması
Madde 76-
 Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin her türlü rapor, cetvel ve belge Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanır.
İdare faaliyet raporunun hazırlanması
Madde 77- Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları, idare faaliyet raporunun hazırlanmasında esas alınmak üzere, Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilir. Mali Hizmetler Müdürlüğünce harcama birimleri arasında koordinasyon sağlanarak idare faaliyet raporu hazırlanır ve üst yönetici tarafından onaylanır.
İdarenin  faaliyet raporları, özel mevzuatında yer alan düzenlemeler de dikkate alınarak hazırlanır.
Danışmanlık hizmeti sunma ve bilgilendirme yükümlülüğü
Madde 77/a- Mali Hizmetler Müdürlüğü, harcama birimleri tarafından birimlerine ilişkin olarak istenilen bilgileri sağlamak ve harcama birimlerine mali konularda danışmanlık hizmeti sunmakla yükümlüdür. Bu amaçla mali yönetim ve kontrol ile denetim konularında gerekli bilgi ve dokümantasyon, yetki ve görevleri çerçevesinde, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından oluşturulur ve izlenir.  Harcama birimleri, mali mevzuatta meydana gelen değişiklikler konusunda Mali Hizmetler Birimi tarafından uygun araçlarla bilgilendirilir.
Mali konulardaki düzenleme ve kararların uygulanması konusunda, gerektiğinde ilgili idarelerin görüşü de alınarak, Mali Hizmetler Birimince uygulamaya açıklık getirici ve yönlendirici yazılı açıklama yapılabilir.
İç kontrol- ön mali kontrol sistemi ve standartları
Madde 78- Mali Hizmetler Müdürlüğü, iç kontrol-ön mali kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar ve çalışma sonuçlarını üst yöneticiye sunar. Kanuna ve Bakanlıkça belirlenen standartlara aykırı olmamak koşuluyla, idarece gerekli görülen her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar Mali Hizmetler Birimi tarafından hazırlanır ve üst yöneticinin onayına sunulur. Mali Hizmetler Müdürlüğü,  üst yönetici tarafından mali konularda verilecek diğer görevleri de yürütür.
Mali Hizmetler Müdürlüğünün Yapılanması
Genel Yapılanma
Madde 79-
 Mali Hizmetler Müdürlüğünün stratejik planlama görevi; performans programı, bütçe hazırlama ve uygulama görevleri; muhasebe, mali istatistik, kesin hesap, faaliyet raporu hazırlama görevleri, gelir tahakkuk ve tahsilat görevi, personel maaş ve ücret görevi ve ön mali kontrol görevlerinin ayrı  birimler tarafından yürütülmesi esastır.
Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez. Mali Hizmetler Müdürlüğünde ön mali kontrol görevini yürütenler, onay belgesi ve ekleri ile şartname ve sözleşme tasarılarının hazırlanması, mali  karar ve işlemlerin belgelendirilmesi, mal ve hizmetlerin teslim alınması gibi mali karar ve işlemlerin hazırlanması ve uygulanması aşamalarında görevlendirilemezler ve ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunda başkan ve üye olamazlar.
Stratejik Plan ve Performans Programlama Birimi
Madde 80- Stratejik planlama  birimin görevleri şunlardır:
a) İdarenin stratejik planının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
b) Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak.
c) Stratejik planlamaya ilişkin her türlü çalışmaları yürütmek.
d) İdarenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak.
e) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
f) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Muhasebe, Bütçe ve Kesin Hesap birimi
Madde 81- Muhasebe, Bütçe ve Kesin Hesap biriminin görevleri şunlardır:
a) Bütçeyi hazırlamak.
b) Ayrıntılı harcama ve finansman programlarını hazırlamak.
c) Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak.
d) Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak
e) İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
f) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve Harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
g) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
h) Belediye’nin bütün giderlerinin  mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak,
ı) Muhtaç  asker  ailelerine  yapılan  düzenli  yardımlar  ile   ilgili  ödemelerin  takip ve kontrol edilmesini sağlamak,
j) Ödeme evraklarının  tanzimi  ve teslimat müzekkeresi düzenlemesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
k) Kamu  kurum ve  kuruluşlarına  gelir kalemlerinden  ayrılması  gereken  yasal  payların ilgili emanet  hesaplara  alınmasını  ve  emanet  hesapların  takibi  ile  ilgili çalışmaların kontrol ve koordine edilmesini sağlamak,
l) Mevzuat  gereği ,  Belediye´nin  yükümlülükleri  arasında  bulunan çeşitli harç, vergi, fon vb. ödemelerin yapılmasını sağlamak,
m) Çalışanların   ücret, maaş,  mesai, ikramiye  vb. nakdi  hakların  zamanında  hesaplanmasını   ve ödemelerin yapılmasını sağlamak,
n) Emekliliği hak edenlerin işlemlerinin ve emekli prim kesintilerinin yapılmasını sağlamak,
o) Mevzuatın  öngördüğü  diğer  görevler  ile  amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.
ö) Bütçe kesin hesabını hazırlamak.
p) Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak.
r) İdare faaliyet raporunu hazırlamak.
s) Mali istatistikleri hazırlamak.
Gelir Tahakkuk, Tahsilat  Ve Takip Birimi
Madde 82-
 Gelir Tahakkuk Tahsilat ve Takip biriminin görevleri şunlardır:
a) İlgili mevzuatı çerçevesinde Belediye’nin gelirlerini tahakkuk  ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
b) Mer’i  mevzuatla  görev alanına  giren  mükelleflerin  bütün  kayıt  kontrollerin  yapılmasını sağlamak,
c) Belediye  Gelirleri  Kanununda  adı geçen  vergi, harç, katılım payı ve diğer gelirlerle alâkalı vergi kayıp ve kaçak kontrollerin yapılmasını sağlamak,
d) Emlak   Vergisi   Kanunun da   belirtilen  emlak  vergilerinin   kayıp  ve  kaçak   kontrollerin yapılmasını sağlamak,
e) Mükelleflerle  ilgili  usulüne  uygun  yoklama  tutanağıyla  tespitler  yapmak, tespite   ilişkin yoklama     tutanağını    mer’i    mevzuat     gerekleri    doğrultusunda    ilgili   mükellef   ve   birimlere verilmesini sağlamak,
f) Müdürlüğe   intikal     eden   mükelleflerle    ilgili    dilekçelerin    gereğini    yaparak   işlemi sonuçlandırmak,
g) Mükelleflere  elden  tebliğ  edilmesi  gereken ihbarname, tebligat  vb. evrakın usulüne uygun tebliğ edilmesini sağlamak,
h) Belediye Gelirleri  Kanunu’nda  ve  diğer  mer’i  mevzuatta  ifade  edilen gelirlerin tahakkuk işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
ı) Tahakkuku  diğer  Müdürlüklerle  alâkalı  olan gelirlerinin tahakkuk  işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
i) Tahakkuk görevlerinin icrası esnasında diğer ilgili Müdürlüklerle koordineli çalışmak,
j) Tahakkuku   tahsile  bağlı  olan  gelirlerin  tahakkuk  işlemleri için  ilgili birimlerle koordineli çalışmak,
k) Belediye sınırları  içinde  bulunan  mükelleflerden  yasalar çerçevesinde  Belediye tarafından alınması  gereken;  Emlak Vergisi,  İlan ve Reklâm Vergisi,  Eğlence Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İşgal  Harcı,  Tatil  Günlerinde Çalışma  Ruhsat Harcı,   Ölçü ve  Tartı Aletleri  Muayene  Harcı,  Bina İnşaat Harcı, İmar Harç ve Vergileri,  Harcamalara   İştirak Payları, Şartlı ve Şartsız Bağışlar,  Otopark Gelirleri, Kira Gelirleri, İller Bankası  Payı, İşyeri Açma Harçları, Su gelirleri,Garaj gelirleri, Belediye Encümeni  tarafından  karara  bağlanan ceza  ve  satışlardan  kaynaklanan alacaklar,  Zabıta tarafından  tanzim  edilen  tutanaklara  istinaden  tahakkuk  eden  alacaklar,  Belediye Meclisi  tarafından tarifeye  bağlanan   ücretler  ile her türlü vergi, harç, pay, ücret v.s. gelirin  zamanında ve usulüne uygun olarak tahakkuk ve tahsil edilmesini sağlayıcı çalışmaları kontrol ve koordine etmek,
l) Tahsilâtı gecikenlere ödeme emri gönderilmesini sağlamak,
m) Ödemenin yapılmaması durumunda haciz işlemlerinin başlatılmasını ve yapılmasını sağlamak,
n )Harcamalara Katılma Paylarının düzenli alınabilmesi için ilgili birimlerle koordineli çalışmak,
o) Eskiye yönelik alacak kayıtların tutulmasını ve tahsil olunan paraların bankaya yatırılmasını sağlamak,
ö) Gelirin sağlanması amacıyla, gerçekleştirilecek giderlerin tahakkukunu ve takibini yapmak,     
p) Tahsilâtla ilgili raporlar, icmaller ve cetvellerin hazırlanmasını sağlamak,
r) Tahakkuklu   ve   tahakkuksuz   gelirler  ile  takipli  ve  takipsiz  gelirlerin  tahsilât  takiplerini kontrol etmek,
s) Tahsilât yapılamayan  gelirleri raporlama düzeni içerisinde takip etmek, tebligat, ödeme emri, haciz  yolları  ile  tahsilâtların   yapılmasını  kontrol  etmek ,  yapılacak  tebligatların  hazırlanması   ve dağıtılmasını organize etmek,
t) Aylık  gelir tablosu hazırlanmasını sağlayarak  amirine sunmak ,  gelirlerin  eğilimleri ile ilgili amirini bilgilendirmek,
u) Yapılacak tebligatların hazırlanması ve dağıtılmasını organize etmek,
v) Mer’i  mevzuatın   öngördüğü   diğer   görevler   ile amiri  tarafından  verilen  görevlerin  icra edilmesini sağlamak.
Ön mali Kontrol birimi
Madde 83- Ön mali kontrol alt biriminin görevleri şunlardır:
a) Ön mali kontrol görevini yürütmek.
b) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
c) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Mali Hizmetler Müdürünün görev ve yetkileri
Madde 84-
 Mali hizmetlere ilişkin hizmetlerin yerine getirildiği birimin Müdürü Mali Hizmetler  Müdürüdür. 
Mali Hizmetler Müdürü,
a) Birimi yönetir, yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin eğitimini ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapar. Personelin her türlü özlük ve sosyal haklarını izler.
b) Birimin görev dağılımını yaparak hizmetlerin etkili, süratli ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlar.
c) Birimin yazışmalarını yürütür, idarenin diğer idareler nezdindeki mali iş ve işlemlerini izler ve sonuçlandırılmasını sağlar.
d) İdarenin mali yönetim ve kontrol sisteminin etkili bir şekilde çalışması için gerektiğinde harcama yetkilileri ile toplantı yapar, üst yöneticiyi bilgilendirir ve önerilerde bulunur.
e) İç ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi ve belge sağlar.
f) Stratejik plan, performans programı, bütçe, mali tablolar, kesin hesap, faaliyet raporu ve diğer raporların süresinde hazırlanmasını, onaylanmasını ve ilgili yerlere gönderilmesini sağlar.
g) Gelirlerin azalmasına veya giderlerin artmasına neden olacak ve idareye yükümlülük getirecek kararların mali analizini yapar.
h) Gerektiğinde mali mevzuatın uygulanmasına yönelik açıklayıcı düzenlemeler hazırlar.
j) Mali hizmetlerin saydam, planlı, idarenin amaçlarına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.
Mali Hizmetler Müdürü, görev ve yetkilerinden bazılarını üst yöneticinin onayıyla alt birim yöneticilerine devredebilir.
Mali Hizmetler Müdürünün Sorumlulukları
Madde 85- Mali Hizmetler  Müdürü, birim görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden üst yöneticiye karşı sorumludur. Birim müdürü;
a) Harcama birimleri arasında mali yönetim ve kontrol alanında koordinasyon sağlanmasından,
b) Birim hizmetlerinin etkili, süratli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden,
c) Gelirlerin zamanında tahakkuku ve gelir ve alacakların süresinde takip ve tahsilinin sağlanmasından,
d) Ödeneklerin planlanarak ilgili yerlere zamanında gönderilmesinden,
e) Ön mali kontrole ilişkin faaliyetlerin etkili bir şekilde yürütülmesinden,
f) Birim tarafından hazırlanması gereken plan, program, bütçe, kesin hesap, mali tablolar, faaliyet raporu ve diğer raporlar ile mali istatistiklerin zamanında hazırlanarak ilgili idarelere gönderilmesinden,
Muhasebe Yetkilisinin Görev Ve Yetkileri
Madde 86- Muhasebe Yetkilisinin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
a) Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek.
b) Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek.
c) Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek.
d) Mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek.
e) Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek.
f) Vezne ve ambarların kontrolünü  ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak.
g) Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak.
h) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek.
i) Hesabını  kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı devralmak.
j) Muhasebe birimini yönetmek.
k) Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

Muhasebe Yetkilisinin Sorumlulukları
Madde 87- Muhasebe Yetkilisi;
a) Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından
b) Mutemetleri aracılığıyla aldıkları ve elden çıkardıkları para ve parayla ifade edilen değerler ile bunlarda meydana gelebilen kayıtlardan
c) Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aşamalarından ödeme emri belgesi ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünden
d) Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesinde geri verilecek tutarın düzenlenen belgelerde öngörülen tutara uygun olmasından
e) Ödemelerin ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırasında göz önünde bulundurularak muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılmasından
f) Rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla kendinden önceki muhasebe yetkilisinden hesabı devralırken göstermediği noksanlıklardan
g) Muhasebe  mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerinin ilgili mevzuatına göre kontrol etmekten
h) Yetkili mercilere hesap vermekten sorumludur.
Şef, Memur ve İşçilerin görevleri;
Madde 88-
 Mali Hizmetler Müdürünün direktifleri doğrultusunda,
Şef, Müdürlük görevlerinin yürütülmesi ve memurların düzeli, tertipli çalışmasını sağlamakla görevlidir. Memurlar tarafından yapılan işleri kontrol eder. İşlemlerin eksiksiz ve zamanında yapılmasını sağlar.
Çeşitli unvanlardaki memur ve işçi personel,  görev bölümüyle kendisine verilen işleri mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapmakla görevlidir.
Birim çalışmalarında işbirliği ve uyum
Madde 89-
 Birimin faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla, Birim Müdürünün başkanlığında alt birim yöneticilerinin katılımı ile her ay düzenli toplantılar yapılır. Bu toplantılarda, birimin faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilerek bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyum sağlanır.
Görev dağılımı
Madde 90-
 Görev dağılımını gösteren çizelgede, idarenin teşkilat yapısına uygun olarak oluşturulan alt birimlere, görevli personele, personelin görev, yetki ve sorumluluklarına, personelin oda, unvan ve telefon, e-posta adreslerine yer verilir.
Diğer Hükümler
Mali Hizmetler Müdürlüğünde kullanılacak defter kayıt ve belgeler

Madde 91- Mali Hizmetler Müdürlüğünde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir.
Evrak kayıt sistemi ve yazışmalar
Madde 92- Mali Hizmetler Müdürlüğüne gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak gelen ve giden evrak defterinde izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur.Belediye birimleri arasındaki yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür.
Belediye dışı yazışmalar Başkan ya da görevlendireceği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.
Tereddütlerin giderilmesi
Madde 93-
 Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Belediye Başkanı yetkilidir.
Geçici Madde 1- Mali Hizmetler Müdürlüğünün alt birimlerinin oluşturulması amacıyla, idarece gerekli önlemler alınır ve bu alt birim yönetici kadrolarına üst yönetici tarafından atama ve görevlendirme yapılır.

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Amaç,Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler
Amaç ve Kapsam : 
Madde 94
-Bu yönetmeliğin amacı ,Nallıhan Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş,görev yetki ve sorumluluk ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Madde 95- Bu yönetmelik 03/07/2005 tarihli 5393 sayılı belediye kanunu ve diğer mer’i mevzuata dayanılarak hazırlatılmıştır.
Tanımlar:
Madde 96-
 Bu Yönetmeliğin Uygulanmasında ;
Başkan : Nallıhan Belediye Başkanını
Belediye: Nallıhan Belediye Başkanlığını
Müdür: Sağlık İşleri Müdürü’nü
Müdürlük:  Sağlık İşleri Müdürlüğü’nü
Personel : Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü,İfade eder.
Temel İlkeler:
Madde 97- Nallıhan Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü tüm çalışmalarında;
Karar alma,uygulama ve eylemlerde şeffaflık
Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
Hesap verebilirlik
Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren karalarda katılımcılık
Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik ,
Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik
Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik , Temel ilkesini esas alır.
Kuruluş ,Personel,Görev,Yetki ve Sorumluluklar:
Kuruluş:
Madde 98-
 (1) Nallıhan Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü, 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Bakanlar Kurulunun ‘Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’ gereğince, Nallıhan Belediye Meclisinin kararıyla kurulmuştur.
(2) Nallıhan Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü; Sağlık İşleri ile Veterinerlik İşleri alt birimlerinden oluşur.
Personel
Madde 99 –
Nallıhan Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde bir Müdür ile mer’i norm kadro mevzuatına uygun nitelik ve sayıda personel görev yapar.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Madde 100–Nallıhan  Belediye Başkanlığı’nın amaçlan, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı´nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda; halkın sağlığı için gerekli faaliyetleri ve hizmetleri planlamak ve yapmaktan, hasta nakil işlemleri, cenaze işlemleri, ilk yardım hizmetleri ve denetim faaliyetlerinden, Belediye´nin Sağlık İşleri Müdürlüğünün idari hizmetlerini yürütmekten, sunulan sağlık hizmetlerini kontrol etmekten, Nallıhan Belediyesi sınırlan içerisinde, hayvan sağlığına yönelik çalışmalar, kuduzla mücadele, hayvansal besin maddelerinin muayenelerini yapmaktan, gerekli gıda denetimlerini yaptırmaktan, toplumsal sağlığı tehlikeye düşürecek durumları önlemek amacıyla ilaçlama yapmaktan;
 Belediye sınırlan içerisindeki hayvan türlerinin sağlık durumunu izlemekten, başıboş hayvanların kontrol edilerek ıslah edilmesi ve hayvan barınağında sağlıklı bir şekilde barındırılmasından, hayvanlara yönelik aşılama çalışmalarını yürütmekten, okul vb. yerlerin dezenfektasyon çalışmalarını yürütmekten ve bunun için gerekli çalışmaları planlamaktan, hayvan sağlığına yönelik olarak poliklinik hizmetlerini yönetmekten, hayvan sağlığı konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaları yürütmekten, büyük ve küçükbaş hayvan barınaklarını kontrol etmekten sorumludur.
Belediye Başkanının ve/veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında ilgili mer’i mevzuatta belirtilen görevlerin ifa ve icra edilmesi bağlamında:
(1) Sağlık İşleri Birimi
a) Halkı sağlık konularında eğitici ve bilinçlendirici toplantılar ve etkinlikler düzenlenmesi, kan bağışı kampanyalarının organize edilmesi çalışmalarının ilgili birimlerle işbirliği içinde yürütülmesini sağlamak,
b) İlçe genelinde gerekirse diğer ilgili kamu kuruluşları ile işbirliği yapılarak koruyucu hekimlik çalışmalarında bulunmak,
c) Ambulans ve hasta taşıma hizmetlerinin koordinasyon işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
ç) Belediye sınırları içerisinde gerçekleşen ölüm olaylarında, ölüm tutanaklarının tutulması, gerekli bilgilerin Nüfus Müdürlüğüne bildirilmesi, cenaze sahiplerine gerekli bilgilerin verilmesi, defin ruhsatı için müracaat eden vatandaşlara doktor kanaatine göre izin verilmesi işlemlerinin yapılması, defin için gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,
d) Cenaze hizmetleri ile ilgili ilçe belediyesi görev alanına giren hizmetlerin aksamadan yürütülmesini sağlamak,
e) İhtiyaç duyulan ilaç, sağlık malzemeleri, medikal araç ve gereçlerinin en ekonomik şekilde, istenen kalite, nitelik ve zamanda tedarik edilmesi için gerekli bilgilerin ilgili birimlere bildirilmesi, tedarik organizasyonun yapılmasını sağlamak,
f) Stok kontrollerinin ve malzeme sayımlarının zamanında yapılmasını sağlamak, kullanımdaki tüm malzemenin sağlıklı ve düzenli biçimde depolanıp, muhafaza altına alınması işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
g) Belediye sınırları dâhilinde yaşayanların koruyucu hekimlik görevinin yerine getirilmesi, bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik halinde yaşamaları için gerekli olan faaliyetlerin ve hizmetlerin planlanması, ilgili diğer müdürlük ve kuruluşlar ile işbirliği yapılmasını sağlamak,
ğ) Memur personelin kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, anne ve babalarına muayene ve tedavi hizmeti vererek tedavi giderlerini incelemek,
h)Polikliniğe baş vuran tüm vatandaşların muayene ve tedavilerini yapmak.
ı) İşe girişlerde okul kayıtlarının başlangıçlarında, ve yurt kayıtlarında istenen sağlık raporlarını düzenlemek,
i) İşyerlerinde çalışanlarının portör denetimlerini yapmak.
j)  Poliklinik hizmeti verecek merkezler açmak,
k) Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla dünya sağlık örgütünün önerileri doğrultusunda bilimsel bir mücadele ve ilaçlama işini yapmak,
l) Kent sınırları içerisinde toplum sağlığı açısından gıda üreten ve satan işyerlerini denetlemek gıda ve işyeri hijyeni alanında eğitim vermek,
m) Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açmak veya işletmek,
n) Belediye memurları ve bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinin tedavilerini ve diğer sağlık kurum ve kuruluşlarına sevklerini yapmak,
o) Acil yardım ve veya hasta nakil hizmetlerini yürütmek.
ö) Gençlik ve spor ile ilgili sağlığa ait hizmetleri yürütmek,
p) İlgili yasalara, yönetmeliklere ve genelgelere uygun olarak gıda satış ve toplu tüketim yerlerinin denetimini yapmak.
r)Bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek ve koruyucu önlemlerin alınmasında planlama yapmak.
s) Bölge içinde faaliyet gösteren 2. Ve 3. Sınıf gayri sıhhi iş yerlerinin teknik ve hijyen kurallarına uygunluğunu denetlemek.
ş) Umumi mahallerde halk sağlığına zarar veren etkenleri yok etmek,
t) Umumi Hıfzıssıhha Meclisine katılmak,
u) Oluşturulan komisyonlara katılarak görev alanı ile ilgili incelemeleri yapmak,
ü) Gıda işi ile uğraşanların sağlık muayenesini yapmak,
v) Müdürlüğe ait ayniyat kayıtlarının ve demirbaş zimmetlerinin titizlikle sağlamak,
y) Görev alanıyla İlgili mer’i ihale mevzuatının gerektirdiği ihale işlemlerine ilişkin tüm çalışmaların yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak,
aa) Görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapmak, Başkana, Encümene, Meclise teklifler sunmak, verilen kararların uygulanmasını sağlamak,
bb) Gelen tüm evrakın ilgililere usulünce iletilmesini sağlamak,
cc) Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.
(2) Veterinerlik İşleri Birimi
a) Hayvanları koruma kanunu gereğince hayvan barındırma merkezlerinde sağlık ve bakım hizmeti vermek. (Kısırlaştırma, aşılama, sahiplendirme, kimliklendirilerek kayıt altına alma ve tekrar alındıkları yere geri bırakılma vb.)
b) Hayvan hastalıklarıyla mücadele etmek,
c) Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitim çalışmaları yapmak,
ç) Ev ve süs hayvanları ile sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ile ilgili işlemleri yürütmek,
d) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri ve hastaneler kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlamak,
e) Hayvanla nakliyecilik yapanlara ruhsat vermek, Menşe şahadetname belgesi tanzim etmek,
f) Su ürünleri sabit perakende satış yerlerini ve sabit olmayan su ürünleri perakende satış yerlerini denetlemek,
ğ) Durgun sularda düzenli periyotlarla larva ilaçlaması yapmak,
h) Sıhhi ve 2 nci ile 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseselerden, gıda veya gıda ile temas eden madde - ve malzeme ile ilgili olanları toplum sağlığı açısından denetlemek, gerekli tedbirleri almak veya aldırmak,
ı) Toplum ve çevre sağlığı açısından zararlı olan işyerlerinin, geçici veya sürekli olarak faaliyetine son vermek,
i) Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerlerine gıda sicili tanzim etmek,
j) Salgın ,bulaşıcı insan ve hayvan hastalıklarının önüne geçmek ve yayılmasına mani olmak için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde bulunmak.
k) İlçedeki gıda satışı yapılan yerler ile ilgili şikâyetleri denetlemek ve yazışmalarını yapmak, 
l) Milli Eğitime bağlı resmi okul ve konutların ortak alanlarının haşere ilaçlamasını ve dezenfeksiyonunu sağlamak,
m) Görev alanıyla İlgili mer’i ihale mevzuatının gerektirdiği ihale işlemlerine ilişkin tüm çalışmaların yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak,
n) Gıda sicilini düzenleyip vermek,
o) Görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapmak, Başkana, Encümene, Meclise teklifler sunmak, verilen kararların uygulanmasını sağlamak,
ö) Gelen tüm evrakın ilgililere usulünce iletilmesini sağlamak,
p) Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.
Personelin Görevleri
Madde 101
– Bu yönetmeliğin 7’nci maddesinde belirtilen temel görev, yetki ve sorumlulukları, mer’i mevzuat ve Belediye Başkanı’nın veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısının onayıyla görev pozisyonları belirlenir. Bu bağlamda istihdam edilenler belirtilen görevleri ifa ederler:
(1) Sağlık İşleri Müdürü
a) Belediye Başkanı’nın ve/veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında, mer’i mevzuat gereği Müdürlüğün; sevk ve idaresini, organize edilmesini, gerektiğinde reorganize edilmesini, kadrolar arasında görevlerin dağıtılmasını, iş ve işlemlerin yeniden tanzimine ilişkin dâhili düzenlemeleri yapar,
b) Başkanlığın amaçlarını ve genel politikalarını kendi uğraş alanlarını ilgilendirdiği derecede bilir, genel politikaların uygulanmasını devamlı olarak izler, amaçlara uygunluğunu araştırır, genel politikalarda yapılması gerekli değişiklikleri bildirir,
c) Müdürlüğü için, Başkanlığın gayeleri, politikaları, bütçeleri ile uyumlu hedefler, planlar, programlar geliştirir ve verilen sorumluluğa göre icraat yapar,
ç) Başkanlığın amaçlarını ve politikalarını, yönettiği ve işbirliği yaptığı personele açıklar, en iyi şekilde yönetmeleri için gerekli izahatı verir ve uygulamaları kontrol eder,
d) Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planlar hazırlar. Planların uygunluk ve yeterliliğini devamlı olarak izler, gerekiyorsa, düzeltmeye yönelik tedbirleri alır,
e) Müdürlüğün işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik olarak istenen şekilde sonuçlandırmak üzere planlar,
f) Gelecekte doğacak ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde elindeki kadro, makine, işyeri ve teçhizatın planlamasını yapar,
g) Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını, üst kademelere istenen bilgileri zamanında ulaştırabilecek ve alt kademelere kurum karar, politika ve yönetmeliklerini hakkında zamanında ve doğru bilgi verebilecek şekilde planlar,
ğ) Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlar, faaliyet planına göre yıllık bütçesini Hesap İşleri Müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlar, Başkanlıkça belirlenmiş zamanda amirine verir,
h) Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak üzere eğitim planlamasını yapar,
ı) Başkanlığın kabul ettiği yönetim ve organizasyon prensiplerini astlarına izah eder, organizasyon içindeki konumlarının üst-ast ve yatay organizasyonel konumlarla ilişkileri hakkında gerekli bilgiyi vererek ahenkle çalışmalarını temin eder,
i) Müdürlüğün tüm işlerini en etkin şekilde yapmak üzere, Başkanlığın mevcut organizasyon şeması, iş tarifleri ve pozisyonların ihtiyaç gösterdiği vasıflara uygun kadrosunu organize eder,
j) Organizasyon yapısında ve/veya iş tariflerinde zamanla doğacak değişiklik ihtiyaçlarını amiri vasıtasıyla İnsan Kaynaklarından sorumlu Müdürlüğe bildirir,
k) Çalıştırdıkları görevlilerin iş tariflerini ve performans kriterlerini hazırlayıp amirine teklif eder,
l) Çalıştırdıkları görevlilerin, işbölümü esasları dâhilinde, sorumluluklarını belirler ve bu görevleri benimsetir,
m) Emrindeki elemanlara iş tariflerini izah eder, iş tariflerinde belirtilen görev ve sorumlulukların doğru anlaşılmalarını sağlar,
n) İş tariflerinde mevcut olmayan görevleri emrindekilere usulünce verir,
o) Emrindeki elemanlara görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli yetki delegasyonunu yapar, onları inisiyatiflerini ve yetkilerini kullanmaya teşvik eder,
ö) Müdürlüğüne alınacak, ayrılacak personel ile personelindeki statü değişikliklerini, Başkanlığın personel politika ve usulleri çerçevesinde kontrol eder,
p) Yokluğunda görevlerin aksatılmadan yürütülebilmesi için yerine bakacak şahsa vekâlet verir ve görevlerini taksim eder,
r) İşgücünün en faydalı şekilde kullanılması ve işlerin en az maliyetle yürütülmesi için, emrindeki personelin görev ve sorumluluklarını açık, seçik ve anlayabilecekleri sadelikte belirtir, iş ve işlemlerin buna uygunluğunu denetler,
s) Kendisinin ve organizasyonun verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı arttırır,
ş) Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili mer’i mevzuata riayeti sağlar, bunların uygulanmasını sürekli kontrol eder; düzeltilmesi gereken hususlar için de olumlu öneri ve teklifleri, bir üst amirinin görüşüne sunar.
t) Müdürlüğün verimliliğinin arttırılmasını ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesini sağlamak üzere, çalışma metotlarını geliştirmeleri için astlarına mesleki yardımda bulunur, genel ahlaka ve adaba uygun hareket etmeleri için disiplini temin eder,
u) Astlarının sorularını kesin olarak cevaplandırır, gereken kararları süratle alır ve bildirir,
ü) Danışman durumunda görev yapanlarla teması ve onlardan faydalanmayı temin eder,
v) Terfi etmesi veya iş başında olmaması halinde, yerine görevini ifa edebilecek bir yardımcıyı yetiştirir,
y) Haberleşmeye büyük önem vererek, alınan kararların uygulayıcılarına doğru bir şekilde ve süratle ulaştırılmasını sağlar.
z) Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları sunar. Raporları vermeden önce gerekli tetkikleri yapar ve tasdik eder, gereksiz bilgileri ayıklayarak raporların kısa ve öz olmasını sağlar,
aa) Eş düzeydeki yöneticilerle koordinasyonu kurar ve kendi aralarında halledilebilecek meseleleri halleder,
bb) Kendine bağlı olan personelin aralarında koordinasyon kurmalarını ve onların da Başkanlığın hedeflerine uygun olarak birlikte çalışmalarını temin eder,
cc) Müdürlüğündeki astlarının diğer Müdürlükler ile yaptıkları ortak çalışmalarda uyum ve koordinasyonu sağlar,
çç) Personelinin moralini en yüksek seviyede tutarak, daha azimli çalışmaya, daha başarılı olmaya teşvik eder,
dd) Personelin çalışma şevkini kıran ve verimini düşüren faktörleri tespit ederek, kendi imkânları ile bertaraf edilebilecek veya düzeltilebilecek olanları halleder, üst kademelerce alınması gereken tedbirler için verim düşüşü veya başka menfi sonuçlar doğmadan amirine müracaat eder,
ee) Müdürlük personelinin potansiyelinden en iyi şekilde yararlanabilmek, kendi kararlarını en isabetli şekilde verebilmek ve kendisine bağlı personelin katkılarına paralel olarak Başkanlığı daha fazla benimsemelerini sağlamak amacıyla devamlı surette fikir ve görüş alışverişinde bulunur,
ff) Faaliyet planında bulunan işleri görev tariflerine göre çalışanlarına tevzii eder.
gg) Emirlerini kademe atlamadan iş ile ilgili kendisine doğrudan bağlı çalışanlara verir,
ğğ) Emrinde çalışan elemanlara örnek olur, bunu sağlayacak şekilde, neticelerini önceden düşünerek daha sonra geri almak zorunda kalmayacağı, kolaylıkla anlaşılabilir, kısa ve kesin emirler verir, ancak kötü neticeler doğuracağı anlaşılan emirlerini geri almaktan imtina etmez,
hh) Gerekli gördüğü hususlarda emirlerini yazılı olarak verir,
ıı) Başkasına emir vermiş olsa dahi işin yapılmaması ve/veya yanlış ve eksik yapılması sorumluluğunu üstlenir,
ii) Mevcut faaliyet planına göre Müdürlük faaliyetlerini kısa periyotlarla kontrol eder,
jj) Müdürlük harcamalarının bütçeye uygunluğunu devamlı kontrol altında bulundurur,
kk) Yapılmakta olan işleri zaman, miktar ve kalite açısından devamlı kontrol eder,
ll) Alt kademelerden gelen evrak ve bilgileri kontrol eder, varsa eksikliklerin giderilmesini sağlar,
mm) Personelinin tavır ve davranışlarını devamlı kontrol altında bulundurarak örnek model oluşturur,
nn) Personelin görev tariflerindeki belirtilen işleri yerine getirip getirmediğini üç ayı geçmeyen periyotlarla kontrol eder,
oo) Planlardan sapmalar gösteren fiili durumlarda sapmaların sebeplerini araştırır, düzeltici ve ileride tekrarlanmasını önleyici tedbirleri alır,
öö) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini ve takibini, önemli olan evrakın muhafaza edilmesini, bu konulardaki mevzuat ve usullere göre hareket edilmesini temin eder. Önemini kaybeden evrakı kabul edilmiş usullere göre imha eder,
pp) Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticelerini tespit etmek ve değerlendirmek ve gerekli tedbirleri almak için istatistikî bilgileri tanzim eder ve/veya ettirir. Gerektiğinde bu bilgileri amirlerine ve ilgililere sunar,
rr) Herhangi bir amaçla yurtiçi veya yurtdışı görev seyahatine gönderildiğinde, gittiği yerde yaptığı temasları, çalışmaları ve aldığı sonuçları belirten özet, fakat kolayca anlaşılabilir bir üslup ve düzende rapor hazırlar, amirine verir,
ss) Başkanlığa ilişkin bilgilerin dışarı sızmaması hususunda azami itinayı ve dikkati gösterir,
şş) Başkan ve amirinin uygun göreceği her türlü görevi ilgili mer’i mevzuat ve amirinin talimatlarına göre yerine getirir,
tt) Bu yönetmelik de Müdürlüğün görev alanına ilişkin olarak belirtilen tüm görevlerin, etkin biçimde ve bütünlük içerisinde geciktirilmeden, ilgili mer’i mevzuata uygun icra edilmesini, denetlenmesini ve raporlanmasını sağlar,
uu) Personelin moral motivasyonunu arttırmaya dönük tedbirler alarak, prodüktivite artışını sağlar,
üü) Sicil amiri sıfatı ile personelin performans değerlendirmelerini yapar ve gizli sicil raporlarını tanzim eder,
vv) Müdürlüğün çalışma sistemini kurarak iş akışını sağlar; personelin çalışmalarını organize eder,
yy) Personelin mesai ve çalışmasını denetler, çalışmaların verimli olması hususunda gerekli tedbirler alır,
zz) Belediye sağlık hizmetlerini en iyi şekilde organize eder,
aaa) Halk sağlığı ve tedavi edici hizmetler konusunda gelişen çağın koşullarına uygun sağlık hizmetlerinin geliştirilmesini sağlar, bu amaca uygun projeler hazırlayıp bağlı olduğu makama sunar,
bbb) Harcama yetkilisi olup, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasını sağlar,
ccc) Müdürlük bütçesinin hazırlamasını ve uygulanmasını sağlar,
ççç) Ölenlere ait defin ruhsatlarını verilmesini sağlar,
ddd) Personelin moral motivasyonunu arttırmaya dönük tedbirler alarak, prodüktivite artışını sağlar,
eee) Sicil amiri sıfatı ile personelin performans değerlendirmelerini yapar ve gizli sicil raporlarını tanzim eder,
fff) Müdürlüğün çalışma sistemini kurarak iş akışını sağlar; personelin çalışmalarını organize eder,
ggg) Belediye´nin amaçlan, prensip ve politikaları doğrultusunda, Müdürlüğün kalite politikası, hedefleri ve stratejilerini belirleme çalışmalarını sonuçlandırır,
ğğğ) Müdürlüğün görev alanıyla ilgili ihale konusu iş ve işlemlerin, mer’i ihale mevzuatı çerçevesinde yapılmasını sağlar,
hhh) Faaliyet sahası ile ilgili proje ve taslaklar hazırlayıp bunları uygulamaya geçirebilmek için üstlerin onayına sunar,
ııı) Görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapmak, Başkana, Encümene, Meclise teklifler sunmak, verilen kararların uygulanmasını sağlar,
iii) Müdürlüğe gelen tüm evrakın ilgililere usulünce iletilmesini sağlar,
jjj) Ekonomiklik, üretkenlik, yüksek verimlilik ve performans artırıcı etki oluşturmak amacıyla mer’i mevzuat ve stratejik hedefler çerçevesinde dış hizmet alım yoluyla yapılması mümkün olan hizmetleri uzman özel ve/veya tüzel kişilere usulüne uygun yaptırılmasını sağlar, 
kkk) Çalışanlarının tabi oldukları mevzuata uygun tezkiye, izin ve hastalık gibi işlemlerini yürütür, devam durumunu takip eder ve denetler, ilgili diğer birimlerle koordinasyonu sağlar,
lll) Stratejik planın hazırlık çalışmalarında verilen görevleri etkin biçimde sonuçlandırmak,
mmm) Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlamak ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlar,
nnn) Stratejik planlama ile müdürlüğe verilen hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlar,
ooo) Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlar,
(2) Diğer Personel
Müdürlüğün görev alanına giren görevler; Müdürlüğe norm kadro ve Başkanlık onayıyla tahsis edilen kadrolar tarafından icra edilir. Görevlerin, mevcut tahsisli kadrolar arasında dağılımı Müdür tarafından yapılır. Müdür, görevleri mevcut kadroların sahip oldukları; nitelikleri, yeterlikleri, verimlilikleri, performans başarı seviyeleri vb. kriterize edilebilir yetkinliklerine göre dağıtır. Verilen görev geciktirilmeden ve tam olarak yerine getirilir.
a) Müdürlüğünün görev alanı ile ilgili olarak, Başkanlığın gayeleri, politikaları, bütçeleri ile uyumlu hedefler, planlar ve programların geliştirilmesinde tüm operasyonel, teknik ve uygulamalarda amirine gerekli desteği eksiksiz verir,
b) Başkanlığın amaçlarını ve genel politikalarını, çalıştığı müdürlüğün uğraş alanlarını ilgilendiren boyutuyla öğrenir ve buna uygun tutum davranış sergiler,
c) Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanmasında amirinin direktiflerine uygun iş ve işlemleri yapar,
ç) Müdürlüğün kendisine tevdi edilen işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik şekilde icra ederek sonuçlandırır,
d) Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını amirinin direktifleri doğrultusunda sağlar,
e) Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlanmasında amirinin istediği tüm iş ve işlemleri yapar, yürütür,
f) Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır,
g) Başkanlığın mevcut organizasyon şeması gereği bulunduğu pozisyon için öngörülen vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar,
ğ) Organizasyon yapısında ve/veya iş tariflerinde zamanla doğacak değişiklikler için kendini geliştirir,
h) İşbölümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır,
ı) Gerektiği durumlarda ekip başı olarak ekibine iş tariflerini izah eder, iş tariflerinde belirtilen görev ve sorumlulukların doğru anlaşılmalarını sağlar,
i) İşleri en az maliyetle icra eder,
j) Kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı arttırır,
k) Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili mer’i mevzuata riayet eder,
l) Müdürlüğün verimliliğini arttırılması ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesi için çalışma metotlarını geliştirir, genel ahlaka ve adaba uygun hareket eder,
m) Yönetimce alınan kararların uygulayıcılara doğru bir şekilde ve süratle ulaştırılmasını ve uygulamasını sağlar,
n) Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlar,
o) Eş düzeydeki pozisyonlarla amirinin bilgisi dâhiline koordinasyonu kurar,
ö) Çalışmalarında örnek tutum davranış sergiler,
p) Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirir,
r) Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak ifa eder,
s) Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder,
ş) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı tutar, gerekli belgeleri düzenler ve takip eder, önemli olan evrakı usulüne uygun muhafaza eder,
t) Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticeleriyle ilgili istatistikî bilgileri tanzim eder, Gerektiğinde bu bilgileri amirlerine ve ilgililere sunar,
u) Herhangi bir amaçla yurtiçi veya yurtdışı görev seyahatine gönderildiğinde, amacın gerçekleşmesi bakımından gittiği yerde yaptığı temasları, çalışmaları ve aldığı sonuçları belirten özet, fakat kolayca anlaşılabilir bir üslup ve düzende rapor hazırlar, amirine verir,
ü) Başkanlığa ilişkin bilgilerin dışarı sızmaması hususunda azami itinayı ve dikkati gösterir,
v) Başkan ve amirinin uygun göreceği her türlü görevi ilgili mer’i mevzuat ve amirinin talimatlarına göre yerine getirir,
y) Görevlerin ifa ve icrasında, ilgili mer’i mevzuat hükümlerine uygun davranır,
z) Halkı sağlık konularında eğitici ve bilinçlendirici toplantılar ve etkinlikler düzenlenmesi, kan bağışı kampanyalarının organize edilmesi çalışmalarının ilgili birimlerle işbirliği içinde yürütülmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlar,
aa) İlçe genelinde gerekirse diğer ilgili kamu kuruluşları ile işbirliği yapılarak koruyucu hekimlik çalışmalarında bulunulması işlemlerinin yapılmasını sağlar,
bb) Ambulans ve hasta taşıma hizmetlerinin koordinasyonu işlemlerinin yapılmasını sağlar,
cc) Müdürlüğe ait ayniyat kayıtlarının ve demirbaş zimmetlerinin titizlikle tutulması işlemlerinin yapılmasını sağlar,
çç) Sözleşmeli eczanelerle ilgili işlemlerin takip edilmesi ve gerekli belgelerin Hesap İşleri Müdürlüğüne verilmesi işlemlerinin yapılmasını sağlar,
dd) Belediye sınırlan içerisinde gerçekleşen ölüm olaylarında, ölüm tutanaklarının tutulması, gerekli bilgilerin Nüfus Müdürlüğüne bildirilmesi, cenaze sahiplerine gerekli bilgilerin verilmesi, fethi kabir için müracaat eden vatandaşlara doktor kanaatine göre izin verilmesi işlemlerinin yapılmasını, sağlar,
ee) Cenaze hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi işlemlerinin yapılmasını sağlar,
ff) Stok kontrollerinin ve malzeme sayımlarının zamanında yapılması işlemlerinin yapılmasını, sağlar,
gg) İhtiyaç duyulan ilaç, sağlık malzemeleri, medikal araç ve gereçlerinin en ekonomik şekilde, istenen kalite, nitelik ve zamanda tedarik edilmesi için gerekli bilgilerin ilgili birimlere bildirilmesi, tedarikinin organizasyonu işlemlerinin yapılmasını sağlar,
ğğ) Kullanımdaki tüm malzemenin sağlıklı ve düzenli biçimde depolanıp, muhafaza altına alınması işlemlerinin yapılmasını sağlar,
hh) Sağlık İşleri Müdürlüğünde tüm hizmetlerin istenen kalitede ve memnuniyette yürütülmesini sağlar,
ıı) Belediye sınırları dâhilinde yaşayanların koruyucu hekimlik görevini yerine getirilmesi, bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik halinde yaşamaları için gerekli olan faaliyetlerin ve hizmetlerin planlanması, ilgili diğer müdürlük ve kuruluşlar ile işbirliği yapması işlemlerinin yapılmasını sağlar,
ii) Memur ve işçi personelin kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, anne ve babalarına muayene ve tedavi hizmeti vererek tedavi giderlerini inceler,
jj) Emekli sandığına bağlı emeklilerin muayene ve tedavilerini yapar,
kk) İşe girişlerde okul kayıtlarının başlangıçlarında ve yurt kayıtlarında istenen sağlık raporlarını düzenler,
mm) İlçede gıda satışı yapılan işyerleri ile ilgili yapılan şikâyetleri denetler ve yazışmalarını yapar, 
nn) Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla dünya sağlık örgütünün önerileri doğrultusunda bilimsel bir mücadele ile ilaçlama işini yapar,
oo) Durgun sularda düzenli periyotlarla larva ilaçlaması yapar,
öö) Milli eğitime bağlı resmi okul ve konutların ortak alanlarının haşere ilaçlamasını ve dezenfeksiyonunu sağlar,
pp) Kent sınırları içerisinde toplum sağlığı açısından gıda üreten ve satan işyerlerini denetlemek gıda ve işyeri hijyeni alanında eğitim verir,
rr) Belediye memurları ve bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinin tedavilerini ve diğer sağlık kurum ve kuruluşlarına sevklerini yapar,
ss) Acil yardım, ve/ veya hasta nakil hizmetlerini yürütür.
şş) Gençlik ve spor ile ilgili sağlığa ait hizmetleri yürütür,
tt) Ölü muayenesi, defin ruhsatı işlerini yürütür,
uu) Meskenlerin sağlık şartlarını denetler,
üü) Bulaşıcı insan ve hayvan hastalıklarıyla mücadele eder,
vv) Sıhhi ve 2 nci ile 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseselerden, gıda veya gıda ile temas eden madde - ve malzeme ile ilgili olanları toplum sağlığı açısından denetler, gerekli tedbirleri alır,
yy) Görev alanıyla ilgili mer’i ihale mevzuatının gerektirdiği ihale işlemlerine ilişkin tüm çalışmaları yapar,
zz) Hayvanları koruma kanunu gereğince hayvan barındırma merkezlerinde sağlık ve bakım hizmeti vermek. (Kısırlaştırma, aşılama, sahiplendirme, kimliklendirilerek kayıt altına alma ve tekrar alındıkları yere geri bırakılma)
aaa) Hayvan hastalıklarıyla mücadele eder,
bbb) Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitim çalışmaları yapar,
ccc) Ev ve süs hayvanları ile sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ile ilgili işlemleri yürütür,
ççç) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri ve hastaneler kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlar,
ddd) Hayvanla nakliyecilik yapanlara ruhsat verir
eee) Zapt edilen canlı olmayan su ürünlerinden insan tüketiminde veya sanayide kullanılması mümkün, ancak muhakeme neticesine kadar muhafaza edilmesi mümkün olmayanları muayene eder
fff) Su ürünleri sabit perakende satış yerlerini ve sabit olmayan su ürünleri perakende satış yerlerini denetler,
ggg) Görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapar, Belediye birimleri arasındaki yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür.Belediye dışı yazışmalar Başkan ya da görevlendireceği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.
ğğğ) Umumi mahallerde halk sağlığına zarar veren etkenleri yok eder,
ııı) Gelen-giden evrak kayıt, evrak takip, dosyalama, mutemet, ayniyat mutemeti, ambar, muhasebe işlemleri, bilgisayar iş ve işlemleri, ön mali kontrol yetkilisi, arşivleme, demirbaş, defin ruhsatlarının kayıt altına alınması sağlar, bu kayıtların ilgili makamlara ve nüfus dairesine bilgi verilmesini sağlar, ölüm ve ölüm sebepleri, kısırlaştırma ve aşılama ve benzeri konularda istatistikî verilerin ilgili Makamlara bildirilmesini sağlar,
iii) Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlar.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
 
             Bu yönetmelik Nallıhan Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Genel Evrak İşlerinin çalışma usul ve esaslarını belirlemek üzere hazırlanmıştır.
Bu yönetmelik Nallıhan Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nün yapısını, işleyiş ve görevlerini kapsar.
            Yazı işleri Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenen Norm Kadro çerçevesinde oluşturulmuş bir müdürlük olup 5393 sayılı Belediye Kanununun  amir hükümleri çerçevesinde görevini yürütmektedir.
            Nallıhan Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü, 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Bakanlar Kurulunun ‘Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’ gereğince, Nallıhan Belediye Meclisinin kararıyla kurulmuştur.
             Nallıhan Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü; Yazı İşleri, Meclis-Encümen birimlerinden oluşur.
Bu yönetmelikte geçen,
Belediye    : Nallıhan Belediyesini,
Başkanlık   : Nallıhan Belediye Başkanlığını,
Müdürlük  : Yazı İşleri Müdürlüğünü,
Personel    : Yazı İşleri Müdürlüğü’nde görevli tüm personelleri,
Meclis        : Belediye Meclisini,
Encümen   : Belediye Encümenini,
Komisyon :  Belediye Meclisi İhtisas Komisyonlarını ifade eder.
Madde 102-Teşkilat ve Organlar:
    Yazı İşleri Müdürlüğü
1- Meclis ve Encümen Kararları
2- Evrak Memurluğu
Olmak üzere alt birimlerden ve yeteri kadar personelden oluşmaktadır.
Madde 103-Yazı İşleri Müdürlüğünün Görevleri:
a) Belediye Meclisi ile ilgili görevleri,
b) Belediye Encümeni ile ilgili görevleri,
c) Genel evrak kayıt ile ilgili görevleri,
d) Diğer görevleri.
a) Belediye Meclisi ile ilgili görevleri:
- Belediyemiz birimlerinden yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak Belediye meclisinde görüşülüp karara bağlanmak, üzere Belediye Başkanlığından havaleli konuları, gündem maddesi olarak hazırlayıp Meclis Başkanlığına sunmak.
- Meclis toplantı gündeminin, bir önceki birleşime ait meclis karar özetleri ve kararların birer adet fotokopileri ile birlikte zabıta memurları aracılığı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesine göre meclis üyelerine en az 3 gün önceden imza karşılığı teslim edilmesini sağlamak.
- Belediye Meclisi kararları yazmak,
- Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 16. maddesine göre meclis toplantı tutanaklarını hazırlamak, başkanlık divanına imzalatmak ve bu tutanakları bir dosyada saklamak, incelemeye hazır bulundurmak,
- Meclis üyelerinin, meclis toplantılarına devamlılıklarını belirlemek üzere meclis başkanlığınca tutulan puantaj cetvelini saklamak.
-  Meclis toplantısı bittikten sonra alınan kararları, meclis başkanı ve meclis kâtiplerine imzalatmak ve  5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesine göre Belediye Başkanı tarafından İlçe Kaymakamlığına onaya göndermek, onaydan sonra gelen meclis kararlarının bir suretini kendi bünyesinde arşivlemek, bir suretini de gereği için ilgili müdürlüğe göndermek.
- Alınan meclis kararlarını meclis karar defterine yazmak ve meclis başkanı ile meclis kâtiplerine defteri imzalatmak.
b) Belediye Encümeni ile ilgili görevleri:
- Belediyemiz birimlerinin Belediye Başkanından havaleli konularını gündem maddesi olarak encümene sunmak.
- 5393 sayılı Belediye Kanununun 35. maddesine göre, haftada 1 gün toplanan belediye encümeninin almış olduğu kararların yazılmasını, arşivlenmesini ve gereği için ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
- Encümence alınan kararları encümen karar defterine yazmak, metin haline getirilen kararları encümen başkanı ve üyelere imzalatmak.
c) Genel evrak kayıt ile ilgili görevleri:
- Belediye Başkanlığına kamu kurum ve kuruluşlardan gelen evrakların kaydını yapmak  ve ilgili birimlere zimmet karşılığı teslim etmek.
-  Belediye Başkanlığına vatandaşlar tarafından verilen dilekçelerin kaydını yapmak ve  ilgili birimlere zimmet karşılığı teslim etmek.
-  Belediyeden posta ile gönderilecek evrakların posta zimmet defterine işlenerek PTT’ye zimmet karşılığı teslim etmek.
d) Diğer Görevleri:
- Belediye Başkanlığı tarafından verilen yazışmaları yapmak.
- Tüm encümen ve meclis kararlarının arşivlenmesini sağlamak.
Yazı İşleri Müdürünün Görev Yetki ve Sorumlulukları
a)  Müdürlük hizmetlerinin zamanında, verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
b)  Görev bölümü yapmak, izin, hastalık vb. durumlarda yerine bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak.
c)  Başkanlıktan gerek meclise, gerekse encümene gönderilen evrakların kanun, tüzük, yönetmelik, emir ve kararlar doğrultusunda işlem görmesini sağlamak.
d)  Meclis toplantı gündeminin belediye başkanı tarafından belirlenmesini ve meclis üyelerine zamanında dağıtımının yapılmasını sağlamak. Başkanlıktan encümene gönderilen evrakın zamanında ve eksiksiz olarak ilgili birime gönderilmesini sağlamak.
e) Meclise veya encümene gönderilecek dosyaları incelemek, usul ve esas yönünden görülen noksanlıkların ilgili müdürlükçe giderilmesini sağlamak.
f) Çalışma verimini arttırmak amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak ve abone olmak.
g) Birim Bütçe Taslağı Stratejik Plan ve performans programını zamanında hazırlamak.
Meclis ve Encümen Kararlarında Birimin Görev ve Sorumlulukları:
Meclis ve Encümene ilişkin yazıları hazırlar, Meclis ve Encümen evrakını karar defterine kaydeder ve sonuçlarını sütunlarına işler.
Meclis ve Encümene ilişkin gündemde bulunan dosyaları düzenler, gündemi hazırlar. Bu  dosyaları gündem sırasına göre numaralar ve karton içerisine sırayla yerleştirir, müdüre sunar.
a) Meclisten İhtisas Komisyonlarına gönderilen dosya ve yazıları ilgilisine teslim eder.
b) Meclis ve Encümene ait yazı ve kararları düzenler, yazar, imza işlerini tamamlattırır. İzlenmesinden sorumludur.
c) Meclis ve Encümen Karar Tutanaklarını düzenli bir şekilde tutar. Tutanaklardaki imzaların tam olmasına özen gösterir.
d) Meclis ve Encümen kararlarının imzası tamamlandıktan sonra ilgili Müdürlüklere gecikmeden gönderilmesini sağlar.
e)   Meclis veya Encümene ait karar ve tutanak asıllarını dosyalarına yerleştirerek  saklanmasına ve  kaybolmamasına özen gösterir.
f)   Encümence incelenmek üzere yetkili heyete verilen dosyayı heyete imza karşılığında teslim eder, dosyanın izlenmesinden sorumludur.
g)  Görev ve çalışmaların yürütülmesinde ve her türlü evrakın kaybından Müdürlüğe karşı sorumludur.
Madde 104-
Genel Evrak Kayıt  İşlerinde Görev ve Sorumluluklar
a) Belediye başkanlığına gelen her çeşit yazı ilgili personel tarafından alınarak havale edileceği birime gönderilmek üzere müdüre getirilir.
b)  Konusu itibariyle birden çok birimi ilgilendiren yazıların suretlerinin çoğaltılarak ilgili birimlere gönderilmesini sağlar.
c)   Konusu itibariyle önemli ve ivedi yazıların müdüre gönderilmesini sağlar.
d)  Gizlilik dereceli yazıların sadece müdür tarafından açıldıktan sonra Belediye Başkanı tarafından  havalesinin yapılmasını sağlar.
e)   Giden evrakları zimmet defterine kayıt ettirerek ulaşacağı kurum ve kuruluşlara titizlikle teslim edilmesini sağlar.
f)   Posta ile gönderilecek olan evrakların işlemlerini yaparak, kısa sürede PTT’ye gönderilmesini sağlar.
i) Belediyeye gelen ve giden tüm evrakların kayıt işlemlerinin noksansız yapılmasını takip eder.
j) Kaybolan evraklardan her zaman için sorumludur.
1-Planlama-Programlama:
a) Amaca ulaşmak için birbirini izleyen belli adımlar biçiminde çalışma planları ve programlarını hazırlamak, hazırlatmaktır.
b) Yetkisi içinde olan plan ve programları onaylamak, yetkisi içinde olmayanları bir üst kademedeki yöneticilere onaylatmaktır.
c) Bu çalışmalar sırasında yasaların, çalışma ilke ve koşulların sınırları içinde kalmayı gözetlemek.
2- Düzenleme:
a) İşle ilgili hizmet boşluklarının veya girişimlerinin olup olmadığını araştırmak, bunları giderici tedbirler almak.
b) İşin yapılması için gerekli mali kaynak, personel, malzemenin zamanında sağlanmasını görüp, gözetlemek.
c) İş ile ilgili çalışma adımlarını gözden geçirip saptamak ve bunlara uyulmasını sağlamak.
3- Koordinasyon:
a) İşin yapılması sırasında hangi birimler ile doğrudan doğruya veya dolaylı ilişkiler kurulması gerektiğini ve bu ilişkilerin kapsamını ortaya çıkartmak.
b) Bu ilişkileri sağlayıcı düzeni kurmak ve kurulan düzeni ilgili personele duyurmak.
4- Uygulamalı yönetim:
a) Görevi zamanında ve amaca uygun olarak sonuçlandırmak.
b) Asıl görevli; ilgili yazışma, görüş alma, olur çıkartma gibi yan görevleri de yapmak, yaptırmak.
5- İzleme, denetleme, değerlendirme:
a) Uygulamanın görevin yapılışının belli aşamalarında sonuçları öğrenmek üzere bir değerlendirme düzeni kurmak.
b) Değerlendirme sırasında ortaya çıkan sorunları çözmek veya çözüm önerisiyle üst kademeye sunmak.
6- Bilgi verme:
-Görevin yapılışında ve sonuçlanmasından bir üst kademedeki yöneticiye veya diğer ilgili ve yetkililere devamlı olarak bilgi vermek.
7- Yönetimle ilgili diğer görev, yetki ve sorumluluklar:
-Atama, yükseltme, yer değiştirme, mükâfatlandırma ve cezalandırma işlemlerine ilişkin ön yazışmaları yapmak, ya da bu konularda karar almak, sicil vermek, iş dağıtımını düzenlemek, yöneticisi olduğu birimi gereken yerlerde temsil etmek, birimin yıllık bütçe program önerilerini hazırlamak.
-Yukarıdaki görevleri yerine getirirken ayrıca her yönetici aşağıdaki yönetim ilkelerini de göz önünde bulundurmalıdır.
- İnisiyatif: Yönetici, kendi biriminin görevine sahip çıkmalı, görevi yerine getirmek için yaratıcı olmalı, önce davranmalı, işi başlatıp sonuçlandırma yeteneği bulunmalıdır. Yönetici görevin yapılışının her aşamasında Yasaların, Çalışma ilkesi ve koşullarının çizdiği sınıra kadar ilerlemekten çekinmemelidir.
- Seçme ve Karar verme: Yönetici, görevin her safhasında karar verme, kendisine ulaştırılan değişik çözümler arasında bir seçim yapma, son olarak da bu karar ve seçim yetkilerinin (her konu için) hangilerini bizzat kullanıp, hangilerine üst yönetim kademesine aktarması gerektiğine sahip olmalıdır.
- Kolaylaştırma: Yönetici, görevle ilgili bütün işlemleri kolaylaştırmak için devamlı olarak çare ve tedbirler aramalıdır.
- Değiştirme: Yönetici, program uygulamalarında ortaya çıkabilecek değişikliklere uyabilme niteliği taşımalıdır.
-  Eldeki Kaynaklardan iyi yararlanma: Yönetici, personel, araç-gereç v.b.        kaynaklardan mevcut olanların hepsinden tam olarak yararlanmayı amaç bilmeli, ancak bundan sonra yeni kaynak isteğinde bulunmalıdır.
- Geliştirme: Yönetici kendi biriminin kuruluşunu,  personelini, görevini yerine getirmeyle ilgili ilke koşul ve işlemlerini sürekli olarak geliştirme yollarını aramalı, modern yönetim ilkelerindeki gelişmeleri izlemelidir.
- Devamlılık: Yönetici, bütün çalışmaları başından sonuna kadar kesintisiz olarak planlamalı ve düzenlemelidir.
- Liderlik: Yönetici, tutum ve davranışları ile elemanlarının saygı, itaat ve güvenlerini sağlamalıdır.
- Moral: Yönetici, elemanlarının sorumluluk duygusunu geliştirmeli, kendilerine olan güven duygularını beslemelidir.
- Takdir ve Ceza: Yönetici, yürürlükteki ilke ve koşullara göre gereğinde takdir etmek; gereğinde ceza vermek yetkisini çekinmeden kullanabilmelidir. Belli dönemlerde sicil formlarını doldurmakta bu yetkiye girer.
- Disiplin: Yönetici, amaca düzenli bir yoldan ulaşmayı sağlayacak temel ilke ve koşullara kesinlikle uyulmasını sağlamalıdır.
- Ortam: Yönetici görevin yapılması için gerekli ortam, araç ve gereçleri, büro koşullarını da sağlamalıdır.
Madde 105-Memurlar müdürün kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve noksansız zamanında yapmakla sorumludur.
Madde 106-Görevin Planlanması: Müdürlük içi çalışmalar, müdür tarafından düzenlenen plan çerçevesinde yürütülür.
Madde 107-Görevin Yürütülmesi: Müdürlük personeli verilen görevi yasa ve yönetmeliklere göre gerekli özeni gösterip, süratle yapmak zorundadır.
Yazışma
Madde 108- Belediye birimleri arasındaki yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür.
Belediye dışı yazışmalar Başkan ya da görevlendireceği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.
Madde 109-Ortak Hükümler:
Yazı İşleri Müdürlüğü’nde çalışan tüm personel:
a) Tetkik işlerini, göreve gidecekleri yerleri ve yaptıkları, yapacakları işleri gizli tutar. Bu konuda yetkili ve ilgililerden başkasına açıklamada bulunamaz.
b) Sınıf, etiket ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa eşit davranır.
c) Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel, korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonraki göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz.
d) Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki ahengin sağlanması için herkes gayret gösterir. Olumsuz bir durumda konu Müdüre yansıtılır. Müdür bu hususta gerekli önlemleri alır.
 
MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
 
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç:
MADDE 110- (1) Bu yönetmeliğin amacı Muhtarlıklar Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.
Kapsam:                                                                                                                                        
MADDE 111-(1) Bu yönetmelik, Nallıhan Belediye Başkanlığı Muhtarlıklar Müdürlüğünün kuruluş, görev ve esasları ile 5393 sayılı belediye kanunu ile verilmiş çevre, tarım ve orman alanındaki görevlerinin planlanması, geliştirilmesi, desteklenmesi, denetlenmesi ve koordinasyonunun sağlanması.                                                                                                                                               
 ( 2 ) Tarımsal altyapı hizmetleriyle ilgili ilçe sınırları içindeki her türlü talebi yerinde incelemek, gerekli etüd ve projesini hazırlayarak teknik yardımları yapmak ve yaptırmak. Stratejik plan çerçevesinde ilçenin tarımsal gelişimine katkıda bulunmak.                                            
 ( 3 ) Muhtarlıklar Müdürlüğü birimi olarak kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.
Hukuki dayanak :                                                                                                                                
MADDE 112- ( 1 ) Muhtarlıklar Müdürlüğü, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 3194 sayılı İmar kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kumu      ihale Sözleşmeleri Kanunu ile İlgili diğer Kanun ve mevzuatın verdiği yetkilerle hizmetlerini yürütmektedir.
 Tanımlar:                                                                                                                                         
MADDE 113- ( 1 ) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;                                                                           
a)Belediye Nallıhan Belediyesini,                                                                                                          
b) Başkan :Nallıhan Belediye Başkanını,                                                                                                 
c) Başkan Yardımcısı : Belediye başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen           
    Nallıhan Belediye Başkan Yardımcısını,                                                                                           
d) Birim : Muhtarlıklar Müdürlüğünü,                                                                                       
e) Müdür : Birim müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi kullandığı alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından verilen imza yetkisini kullananları,                                            
f) Şef :Muhtarlıklar Müdürlüğü kadrolu şefi,                                                                                  
g) Personel : Müdür ve şef tanımının dışındaki birim mensuplarını, ifade eder.
 
Kuruluş ve Teşkilat
Kuruluş:                                                                                                                                             
MADDE 114- ( 1 ) Muhtarlıklar Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48nci ve22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik” Hükümlerine dayanarak Nallıhan Belediye Meclisinin 01/03/2018 tarihli 27 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.
 
 
 
Muhtarlıklar Müdürlüğünün Görevleri:
                                                                                   
1)5393 sayılı belediye kanunu ile belediyenin görev alanında sayılan alanlardan; sulama, hayvan içme suyu, taşkın koruma ve toprak muhafazası için gerekli çalışmaları yürütmek.                                      
2) Tarım alanındaki görevlerin planlanması, geliştirilmesi, desteklenmesi, denetlenmesi ve koordinasyonunun sağlanmasını temin etmek.                                                                                        
3)Fidan yetiştirme ve ıslahı hizmetleri konusunda gerekli çalışmaları yapmak.                               
4)Nallıhan ilçe Belediyesi görev alanında bulunan arazilerin ıslahı, imarı ve tarıma uygun hale getirilmesi, Ağaçlandırma, erozyonun önlenmesi çalışmalarını planlamak ve bu konuda sivil toplum kuruluşları ile koordineli proje geliştirmek.                                                                                                  
5)Arazi toplulaştırması hizmetlerinin uygulanmasını yapmak veya yaptırmak.                                      
6)Organik tarım konusunda çalışmaların yapılmasına katkı sağlamak.                                               
7)Tarım Alanlarının Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik ile diğer mevzuat çerçevesinde İlçe Belediyesine verilen görevleri yapmak.                                                                                   
8)Çiftçi eğitim çalışmalarının yapılmasını desteklemek.                                                                     
9)Bölgemizde geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık üretimi ile ilgili çalışmalar yapmak, tarım ve hayvancılık üretiminde zararlılarla mücadele, bakımı hakkında çiftçiyi bilgilendirme ve eğitim hizmetleri vermek.                                                                                                                        
10)DSİ’den devralınan zirai sulama kanallarını işletmek.
11) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, ilgili Bakanlıklar ve Valilik talimatları, Belediye Meclis ve Encümen Kararları ve kırsal alanla ilgili diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda görev yapmak.
12) Kırsal da alt yapı ve üst yapı tesislerinin inşası, bakım, onarım ve tamirini yapmak, ilgili, birimlerle koordinasyonu sağlamak, hizmet ve yatırımlarına ilişkin uygulamalarla ilgili etkinlik kazandırmak için gerekli eğitim faaliyetlerini izlemek, desteklemek, yönlendirmek, yapılan ve proje aşamasındaki yatırımların tanıtımını yapmak, çevre sorunları konusunda kamuoyu araştırmaları yapmak, toplantılar düzenlemek,
13) Vatandaşların, kurum ve kuruluşların kırsal mahallelere ilişkin dilek ve şikâyetlerini almak, değerlendirmek, gereğini yerine getirmek ve şikâyet sahibine bilgi vermek,
14) Kırsal hizmetlerle ilgili olarak alınması ve uygulanması gereken tedbirler konusunda ilgili mevzuata uygun olarak belediyelere verilen görevleri yerine getirmek ve kanuni yetkileri kullanmaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
15) Çalışma konularıyla ilgili platformlarda (sempozyum, seminer, panel, fuar vs.) Belediyeyi temsil etmek.
16) Toplumda kırsal alan bilincinin gelişmesine yararlı her türlü bilgi, doküman ve yöntemleri belirlemek, kullanımını sağlamak, bilgi ve belgeleri muhafaza etmek, faydalanmak isteyenlere yardımcı olmak.
17) Çalışma konularına ilişkin yasal mevzuat çerçevesinde her türlü denetimi gerçekleştirmek, iş ve işlemleri yürütmek.
18) Müdürlüğün stratejik planlanmasını koordine etmek.
19) Müdürlüğün performans programı ve faaliyet raporunu hazırlamak, bu yatırım programlarını 4734 Sayılı K.İ.K ve diğer ilgili yasalar kapsamında bu hizmetlerin yürütülmesini sağlamak.
20) Yasal mevzuat çerçevesinde oluşturulan komisyonlarda görev alarak iş ve işlemleri yürütmek.
21) Yasal mevzuat değişimine ilişkin ilgili mercilerde talep edildiği veya gerek görüldüğü takdirde görüş ve öneri sunmak.
22) Çalışma konularına ilişkin proje ve öneri geliştirmek, uygulamak.
23) İmar planları doğrultusunda yolların genişletilmesi ve yeni yolların açılmasını sağlamak.
24) Birim sorumluluğu altında araç, gereç ve iş makinelerinin sevk ve idaresini sağlamak.
25) Karla mücadele çalışmasında ekiplerin organize edilmesi, çalışmaların programlanması ve bu konuda Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyonu sağlamak.
26)Muhtar Bilgi Sistemi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
27) Bölgesindeki mahallelerde bulunan hizmet binalarının (cami, köy konağı, wc, v.b.) bakım tamir ve onarımlarının yapılması.
28) Resmi Kurumlardan gelen bakım onarım vs. taleplerini değerlendirmek
29)Mevzuatın ve amirlerin verdiği diğer işleri yapmak.                                                         
 
 Teşkilat:                                                                                                                                               
MADDE 115- (1) Muhtarlıklar Müdürlüğü İdari Teşkilatı Müdür, şef ve büro personellerinden oluşur.                                                                                                                                                     
(2) Müdürlüğe bağlı olarak yeni şeflik kurmak ve görevlerini belirlemekle Müdür yetkilidir.
Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Personelin unvan ve nitelikleri :
MADDE 116- (1) Muhtarlıklar Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.                                                                                                                                                     
a) Muhtarlıklar Müdürü : 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve ‘’Belediyeler ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olanlar arasından atanır.                                                                                                                                         
b) Şef : 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “ Belediyeler ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.                                                                               
c) Memurlar : KPSS sınavı ile 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda atanır.
 
Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları:
MADDE 117 - ( 1 ) Muhtarlıklar Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.
A) Muhtarlıklar Müdürünün Görevleri                                                                                   
a) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişi olup Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil etmek.                                                                                                                                                        b) Alt Birim şefleri arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan yetkililerin yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak. 
c) Müdürlük servislerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek,                                                                                                                                           d) Çalışma verimini arttırma amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak, bunlardan personellerin yararlanmasını sağlamak,              
e) Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlamak, başkanlığın onayına sunmak,                                                                                          
f) Başkanlıkça onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzemeyi temin etmek,                                                                                                                                                         g) Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek,                                                                                                                                             
ğ) Müdürlüğe ait bütün kısımların çalışmalarını izlemek, denetlemek ve gerekli direktifleri vermek,                                                                                                                                                 h) Müdüriyetin kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük hedefler göstermek,                             
ı) Müdürlüğün görev alanlarına giren konularda kesin kararlar vermek, çeşitli konulara ilişkin farklı yollar ve çözümler arasında son ve kesin seçim yapmak,                                                                             
i)Diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak.
 
B)Muhtarlıklar Müdürünün Yetkileri                                                                                                   
a) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.                                                 
b) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.                                                                              
c) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi.                                                                          
ç) Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi.                    
d) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.                                                                                                   
e) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.                                                                                
f) Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi.                          
g) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi.                                                                                                                                         
ğ) Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapma yetkisi.                                        
h) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi.
 
C) Muhtarlıklar Müdürünün Sorumlulukları                                                                                
a) Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak,                                                                                                                        
b) Alt Birim şefliklerinde görevlendirilen personelin, yapacağı isle ilgili görevlerinin neler olduğu, müdür ve ilgili alt birim şefi tarafından düzenlenecek bir iç yönergeyle tek tek açıklamalı bir şekilde belirtilerek personele imza karşılığında verilecek ve personel bu yönergede belirtilen görevleri eksiksiz yapacak ve sürekli olarak çalışma masasında bulunduracaktır.                                                                                                                                    
c) Müdür, müdürlük personelinin devam/devamsızlığından sorumludur.                                                      
d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.
 
 
Müdürlüğe bağlı Şeflik ve görevleri
MADDE 118 - (1) Şef, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.
A) Şefin görev ve sorumlulukları                                                                                                       
a) Müdürün herhangi bir sebeple bulunmadığı zamanlarda Müdürün görevlerini yürütmek,                           
b) Memur ve isçilerin görev bölümünü yapmalarından ve personelin devamından sorumlu olmak,                                                                                                                                                  
c) Personele havale edilen evraklarla ilgili olarak yapılan işleri kontrol etmek, işlemlerin eksiksiz ve zamanında yapılmasını sağlamak.
B) Memurların görev ve sorumlulukları                                                                                             
Müdürlük emrinde görevli memurlar, kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler. Müdürlüğün iç ve dış yazışmalarını hazırlar ve takip ederler.
 
Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon
Hizmetlerin icrası
MADDE 119 - ( 1 ) Muhtarlıklar Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.                                                                                                                                         
a) Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek ilgililerine verilir.                                                                                                                                                       
b) Görevin planlanması: Muhtarlıklar Müdürlüğündeki çalımalar, Müdür ve büro sorumlusu tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.                                                                                             
c) Görevin İcrası: Muhtarlıklar Müdürlüğündeki tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.
 İşbirliği ve koordinasyon                                                                                                                                  
MADDE 120 -                                                                                                                                            
A- Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon                                                        
 a) Muhtarlıklar Müdürlüğündeki ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.                                                                                                                                             
b) Muhtarlıklar Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra Müdür’e verilir.                                                                                                           c) Muhtarlıklar Müdürü dosyadaki evrakları havale eder ve şef’e veya sorumlu personele iletir.                                                                                                                                        d) Şef veya görevli personel evrakları niteliğine göre inceler gerekli araştırmaları yaparak birim yetkilisinden onay alarak sonuca ulaştırır.                                                                                                            
e) Alımı yapılan mal/hizmet alımı dosyaları hazırlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne havale edilir.
 B) Diğer kuruluşlarla koordinasyon                                                                                                            
a) Muhtarlıklar Müdürlüğü, Valilik, Kaymakamlık ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel, Şef ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür
 
Denetim ve Disiplin
Müdürlük içi denetim
MADDE 121-                                                                                                                                                 
 a) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.                                                                           
 b) Muhtarlıklar Müdürü; Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.
 
Disiplin                                                                                                                                                            
MADDE 122- (1)Müdürlük personelinin birinci sicil amiri Muhtarlıklar Müdürüdür.
 
Disiplin cezaları                                                                                                                                    
MADDE 123- (1) Muhtarlıklar Müdürlüğünde çalışan tüm personelle ilgili disiplin işlemleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütülür.
 
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte yer almayan hususlar                                                                                                     
MADDE 124- (1) İs bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.
                                                                                                                                                     
MADDE 125- (1) Müdürlüğe gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak gelen ve giden evrak defterinde izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur.Belediye birimleri arasındaki yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür. Belediye dışı yazışmalar Başkan ya da görevlendireceği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.
                                                                                                                                            
MADDE 126- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Belediye Başkanı yetkilidir.
 
 
EMLAK ve  İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ
 
GENEL HÜKÜMLER
Amaç
MADDE 127- Bu yönetmeliğin amacı; Nallıhan Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili olarak yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını tanımlamaktır.
Kapsam
MADDE 128- Bu yönetmelik, yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde Nallıhan Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile işleyişini kapsar.
Dayanak
MADDE 129-  (1) Bu yönetmelik 03/07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
(2) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yürüttüğü tüm iş ve işlemlerde aşağıda ki mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdür.
5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Türk Medeni Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 2981/3290 sayılı Kanun, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği, Nallıhan Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Yönetmeliği, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer tüm mevzuat hükümlerini yerine getirmek hususunda yetkili ve sorumludur. 
Tanımlar
MADDE 130-  (1) Bu yönetmelikte adı geçen;
a)Belediye : Nallıhan Belediyesini
b)Başkan : Nallıhan Belediye Başkanını
c)Başkanlık : Nallıhan Belediye Başkanlığını
d)Encümen : Nallıhan Belediye Encümenini
e)Meclis : Nallıhan Belediye Meclisini
f)Başkan Yardımcısı : Nallıhan Belediye Başkan Yardımcısını
g)Müdürlük : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünü
h)Müdür : Emlak ve İstimlak Müdürünü
ı)Personel : Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne bağlı çalışanların tümünü
i)Yönetmelik : Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün Çalışma ve Usul Esasları Yönetmeliğini ifade eder. 
MÜDÜRLÜĞÜN TANIMI – GÖREVLERİ – YETKİSİ - SORUMLULUĞU
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün görevleri
MADDE 131- (1) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. Maddesi gereğince Belediye Başkanına veya Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.
(2) Taşınmaz mallara ilişkin sicil tutmak ve bu mallar için, imar planına göre uygulama ve düzenlemeleri yapmak.
 (3) Belediye’ye bağışlanan taşınmaz malların, bağış ve şartlı bağışların usulüne uygun olarak kabullerini yapmak, tapu tescil işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
(4) İmar planları doğrultusunda imar uygulaması yapılan alanlarda yer alan ve mevzuat gereği belediye adına tescili gereken taşınmazlara ilişkin tapu tescil işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
(5) Tahsis, takas, devir, irtifak hakkı, üst hakkı, intifa hakkı kurulması konularında ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerçek ve tüzel kişiler veya kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak işlemleri yürütmek.
(6) Belediyenin taşınmaz mallarının, kiralanması ile ilgili mevzuat ve amacı doğrultusunda kiralama işlerini, kamu kurum ve kuruluşlarına bedeli karşılığı veya bedelsiz olarak tahsis veya devredilmesine, tahsis/devir kararının kaldırılması işlemlerini yürütmek.
 (7) Belediye mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmaz malların envanterini ve kayıtlarını tutmak, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nce yürütülen tüm iş ve işlemlere ait her türlü bilgi, belge ve dokümanı arşivlemek.
(8) Belediye sınırları içinde, imar programında bulunan ve kamu hizmetleri için gerekli olan taşınmazların, 5 yıllık İmar Programını hazırlamak ve Kamulaştırma Yasası’na göre kamulaştırma işlemlerini yapmak, kamulaştırmayla ilgili her türlü belgenin düzenli bir şekilde dosyalanarak muhafazasını sağlamak.
 (9) Belediyenin satın alacağı, kamulaştıracağı ve irtifak hakkı kuracağı taşınmazların tapu sicil kayıt araştırmalarını yapmak. Taşınmazlar üzerinde ki şerh, rehin, ipotek, haciz, irtifak ve intifa hakları ile beyanlar hanesinde kayıtlı bilgileri edinmek.
 (10) Müdürlük bütçesini zamanında hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesini sağlamak.
(11) Belediyenin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların tapu kayıtlarını güncel tutmak.
 (12) Belediye sınırları içindeki isimsiz sokaklara isim veya numara ile meydan v.b. yerlere isim verilmesi için gerekli başvuruların yapılmasını sağlamak. 
(13) Gerekli başvurular yapıldıktan sonra isimsiz sokaklara isim ile meydanlara isim verilmesi veya plan değişikliği nedeniyle ortadan kalkan sokaklarla ilgili karar alınması için Belediye Meclisine teklif dosyası hazırlamak
(14) Belediye Meclisince onaylanan sokak ismi ile meydan isimleri veya plan değişikliği nedeniyle ortadan kalkan sokaklar hakkındaki kararları ilgili yerlere tebliğ etmek, yeni isimleri Kent Bilgi Sisteminde ve İkamete Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi kapsamında oluşturulan Ulusal Adres Veri Tabanında güncellemek.
(15) Yeni bağlanan veya oluşacak mahallelerde bina ve adres bilgisi olmayan binaların verilerini araştırmak, alanda tespit etmek, sisteme kaydının yapılmasını sağlamak. 
Müdürlüğün Yetkisi
MADDE 132-  (1) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile yürürlükte ki ilgili mevzuatta belirtilen tüm görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yaptığı ve görevi olduğu halde yapmadığı hizmetlerin sonucundan dolayı Belediye Başkanına karşı sorumludur.
 
Müdürün görev, yetki ve sorumluluk nitelikleri
MADDE 133-  (1) Müdürlük hizmetlerinin zamanında, verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak. 
(2) Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak. 
(3) Başkanlığı temsilen toplantılara katılmak. 
(4) Müdürlüğün çalışmalarını tanzim etmek ve personel arası görev taksimi yapmak. 
(5) Yasa, tüzük ve yönetmeliklerle verilen görevlerden yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlamak. 
(6) Müdürlük içindeki hizmetlerin usulüne uygun biçimde yürütülmesini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak. 
(7) 2942 sayılı yasa hükümlerine göre mevzuat çerçevesinde işlemlerini yapmak, ita amirlerine ve ilgili birimlere (Belediye Encümenine, Belediye Meclisine) sunmak. 
(8) Takdir Komisyonunun teşkilini sağlamak, ita amirlerine onaylatmak. 
(9) Müdürlük içi yönergeler yayınlamak, belgelerin ilgililere dağıtımını gerçekleştirmek. 
(10) Kendisine direkt bağlı bulunan; şef, memur ve diğer personele nezaret etmek. 
(11) Emlak ve İstimlak Müdürü, birim personeli arasında yazılı veya sözlü olarak görev dağılımı yaparak yürütülmesini sağlar. Görevini yerine getirirken yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.  
(12) Müdürün mazereti nedeniyle görevinden ayrı kaldığı süre içerisinde müdürlük görevi diğer müdürlerden biri veya müdürlükteki uygun personellerden biri tarafından Başkanlık Makamı onayı ile vekaleten yürütülür. 
(13) Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün görev alanına giren işlerin, yıllık plan ve programlarını yapmak, müdürlük bütçesini hazırlamak. 
Müdürün nitelikleri şunlardır; 
a) Müdür kadrosuna asaleten atanabilmesi için; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Görevde Yükselme Yönetmeliği ve diğer yürürlükteki ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımak. 
b) Yöneticilik bilgi ve tecrübesi ile temsil yeteneğine sahip olmak. 
c) Belediye ve müdürlüğü ile ilgili mevzuata hakim olmak. 
GÖREV VE HİZMETLERİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİ 
Görev ve Hizmetlerin Planlanması 
MADDE 134-  (1) Emlak ve İstimlak Müdürlüğündeki iş ve işlemler müdür ve şef tarafından düzenlenen plan dahilinde, yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütülür. 
Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi
MADDE 135-  (1) Müdürlükteki görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri, yürürlükteki yasa ve yönetmelikler doğrultusunda, gereken özen ve süratle yerine getirmekle yükümlüdür.
 DENETİM
MADDE 136-  (1) Müdürlüğün bütün iş ve işlemleri Başkanlık Makamı ve müdürün denetiminde yürütülür. Ayrıca teftiş ve denetim görevlileri tarafında da her zaman denetim yapılabilir.
(2) Bu teftiş ve denetimlerde, denetimcilere yardımcı olunması personelin görevidir.
(3) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü emrinde görev yapan tüm personelle ilgili disiplin ve ödül işlemleri, yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütülür.
 
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 137-  (1) iş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
MADDE 138- (1) Müdürlüğe gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak gelen ve giden evrak defterinde izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur.Belediye birimleri arasındaki yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür. Belediye dışı yazışmalar Başkan ya da görevlendireceği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.
MADDE 139-  (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Belediye Başkanı yetkilidir.
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
                                    
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler 
AMAÇ:
MADDE 140- Bu yönetmeliğin amacı; Nallıhan Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını belirlemek ve uygulamaktır. 
KAPSAM:
MADDE 141- Bu yönetmelik Nallıhan Belediye Başkanlığında çalışan 657 Sayılı DMK´na tabi memur personel, 4857 sayılı İş Kanununa tabi işçi personel ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereği 657 DMK 4/B kapsamında çalıştırılacak sözleşmeli personel ile aynı kanuna göre geçici süreyle görevlendirilen personeli kapsar. 
DAYANAK:
MADDE 142- Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (b) bendi ve 18. maddesinin  (m) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. 
TANIMLAR:
MADDE 143- Bu yönetmelikte geçen;
a) Belediye : Nallıhan Belediye Başkanlığını,
b) Başkan : Nallıhan Belediye Başkanını ,
c) Başkan Yardımcısı : Belediye Başkanı tarafından görevlendirilen veya atanan Başkan Yardımcısını,
d) Birim : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünü,
e) Müdür : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünü,
f) Personel : Müdür tanımının dışındaki birim mensuplarını, 
Temel İlkeler
MADDE 144 – Nallıhan Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tüm çalışmalarında;
a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
c) Hesap verebilirlik,
ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkelerini esas alır.
  Kuruluş ve Teşkilat 
Kuruluş
MADDE 145- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48’nci maddesi ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” esasları çerçevesinde Nallıhan Belediye Meclisinin 07.02.2018 tarih ve 13 sayılı kararı ile kurulmuş idari yürütme organıdır. 
Teşkilat
MADDE 146- (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü üst yönetici olarak Belediye Başkanına veya Belediye Başkanının yetki vereceği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.
(2) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İdari Teşkilatı Müdür ve birim personelinden oluşur.
(3) İnsan Kaynakları Müdürlüğüne Bağlı olarak;
a ) Memur Özlük Bürosu
b) İşçi Özlük Bürosu
c) Eğitim Bürosu
d) Maaş Bürosu
e)Evlendirme Bürosu             
 Görev, Yetki ve Sorumluluk 
 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları;
MADDE 147- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.
1- 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4688/6289 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik, İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ile diğer mevzuatın kendilerine verdiği sair görevleri çalışma ilkelerine uygun olarak etkin, düzenli ve verimli bir biçimde yürütmek.
2- Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde; ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda memur, sözleşmeli personel, sürekli işçi ve geçici iş pozisyonlarında çalışacak personellerin istihdamının sağlanması amacıyla; kadroların tespiti, kadro ihdası, kadro değişikliği, kadro iptali, sürekli işçi kadroları, kadroların kullanımı ve kadro kütükleriyle ilgili iş ve işlemleri mevzuata uygun bir şekilde yürütmek. Bu konularda Belediye Meclisine sunulması gereken bilgileri, evrakları, teklifleri ve gerekçe raporlarını; süresinde ve eksiksiz olarak sunmak ve Belediye meclisinin almış olduğu kararları uygulamak ve müdürlük uygulamalarıyla ilgili meclis kararlarını arşivlemek.
3- Belediyedeki memur personelin özlük hakları ve istihdamı ile ilgili; memur alımı, özlük dosyası tanzim etme, atama, aylık maaş, zam ve tazminatlar, aile yardımı, sosyal yardımlar, toplu sözleşmeden kaynaklanan mali ve sosyal haklar, sosyal güvenlik, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi, intibak, idari görevlere atanma, görevde yükselme, sınıf değişikliği, görev ve yer değişikliği, geçici görevlendirme, ikinci görev, vekalet görevi, askerlikle ilişkiler, sendika ilişkileri, yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, refakat izni, rapor, geçici iş göremezlik hali, hamilelik halinde çalışma ve süt izni, aylıksız izin, mal bildirimi, disiplin cezaları, nakil, emeklilik ve istifa konularına ilişkin iş ve işlemleri mevzuata uygun bir şekilde yürütmek.
4- Belediyedeki işçi personelin özlük hakları ve istihdamı ile ilgili; işçi alımı, özlük dosyası tanzim etme, atama, işyeri bildirimi, işe başlama ve sosyal güvenlik, aylık maaş, sosyal hak ve yardımlar, çalışma süreleri, fazla mesai, gece mesaisi, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma, iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesinden doğan mali ve sosyal haklar, sendika ilişkileri, askerlikle ilişkiler, görev ve yer değişikliği, çalışma koşullarında değişiklik, izin, hastalık, rapor, geçici iş göremezlik hali, hamilelik halinde çalışma ve süt izni, mal bildirimi, disiplin cezaları, emeklilik, kıdem tazminatı, sözleşmenin feshi, istifa konularına ilişkin iş ve işlemleri mevzuata uygun bir şekilde yürütmek.
5- Belediye Kanununun 49. Maddesine göre çalıştırılacak sözleşmeli personellerin sözleşmelerini hazırlamak ve Başkanlık Onayına sunmak, uygun görüldüğünde sözleşmelerin yenilenme ve iptal işlemlerini yapmak. Sözleşmeli personellerin özlük dosyalarını tanzim etme, işe başlama ve sosyal güvenlik, aylık sözleşme ücreti tahakkuku, çalışma süreleri, görev ve yer değişikliği, çalışma koşullarında değişiklik, izin, hastalık, rapor, mal bildirimi, disiplin cezaları, emeklilik, kıdem tazminatı, sözleşmenin feshi, istifa konularına ilişkin iş ve işlemleri mevzuata uygun bir şekilde yürütmek.
6- Kamu kurum ve kuruluşlarındaki memurlar arasından, belediyemizde birim müdürü ve üst yönetici kadrolarına yapılacak geçici görevlendirmelere ilişkin yazışmaları ve tüm resmi işlemleri Belediye Kanununun 49. Maddesi ve Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümlerine göre yürütmek. Bu personellerin görevlendirildikleri süre zarfındaki özlük işleri, mali hakları ile diğer sosyal hakları, sosyal güvenlik işlemleri, izinleri ve ayrılışlarına ilişkin iş ve işlemleri mevzuata uygun bir şekilde yürütmek.
7- Belediye Başkanının özlük hakları ile ilgili her türlü iş ve işlemleri; 5393 sayılı Belediye Kanununu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer ilgili mevzuata uygun bir şekilde yürütmek.
8- Belediye meclis üyeleri arasından görevlendirilen Belediye Başkan Yardımcılarının özlük hakları ile ilgili olarak; özlük dosyası tanzim etme, işe başlama, taleplerine göre bir sosyal güvenlik kurumuyla ilişkilendirme, aylık ödenek, izin, hastalık, rapor, geçici iş göremezlik hali, mal bildirimi, istifa konularına ilişkin iş ve işlemleri mevzuata uygun bir şekilde yürütmek.
9- 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre; Belediyemizde staj yapma talepleri olan öğrencilerin taleplerini almak ve mesleki eğitim durumlarına göre gruplandırarak süresi içerisinde Başkanlık makamına sunmak. Staj yapmaları uygun görülen öğrencilerle ilgili her türlü iş ve işlemleri ilgili mevzuata uygun bir şekilde yürütmek.
10- Belediye kadrolarının ve personelinin; HİTAP (Hizmet Takip Programı) ile ilgili iş ve işlemlerini mevzuat çerçevesinde yapmak.
11- İş kanununun; Özürlü, Eski Hükümlü, Terör Mağduru ve benzeri durumdaki kişileri çalıştırma zorunluluğunu içeren maddeleri çerçevesinde; mevzuatın belirlediği miktar yada oranlardaki özürlü, eski hükümlü, terör mağduru ve benzeri durumdaki işçiyi; mesleklerine uygun işlerde, sağlık kurulu raporuna göre beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla ilgili her türlü iş ve işlemi ilgili mevzuata uygun olarak başlatmak, takip etmek, yapmak ve sonuçlandırmak.
12- Belediye birimlerinde görevli memur ve işçi personelin Disiplin işleriyle ilgili olarak;
a. Disiplin dosyalarını tanzim etmek,
b. Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerine ilişkin bilgi ve tespitleri toparlamak,
c. Disiplinsizliği görülen personele mevzuatta öngörülen cezaların verilmesi için ilgili dosya ve evrakları disiplin kurullarına sunmak,
d. Disiplin kurullarının sekreteryasını yapmak,
e. Disiplin kurullarınca verilen disiplin cezalarını uygulamak ve arşivlemek.
13- Kanunda belirtilen süreler içerisinde tüm birimlerdeki memur personelin başarı ve performans bilgilerini toplamak ve değerlendirmek. Belediye Kanunu ve ilgili mevzuatında belirlenmiş olan sayı, miktar ve oranları geçmemek üzere; başarı durumlarına göre Belediye Memurlarına ikramiye ödenmesi konusunda Encümence karar alınmak üzere Başkanlık Makamına teklifte bulunmak ve alınan Encümen Kararlarını uygulamak.
14- Belediyemiz adına, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu çerçevesinde kamu işvereni ile sendikalar arasında yapılması gereken iş ve işlemleri mevzuata uygun olarak yürütmek. İlgili mevzuat kapsamında;
a. Sendikaya üye olan memurların üyelik bildirimlerini almak,
b. Bildirimlerin mevzuata uygun olup olmadığını incelemek,
c. Uygun olan bildirimleri geçerli kabul ederek üyelik ödentilerine esas olmak üzere dosyasında muhafaza etmek,
d. Üyelik ödentilerinin memurun aylığından kesilerek ilgili sendikaların banka hesabına yatırılmasını sağlamak,
e. Üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesini mevzuatta öngörülen sürelerde işyerinde herkesin görebileceği yerde ve kurumsal düzeyde duyurulabilecek diğer araçlarla ilan etmek,
 
f. Uygun olmayan bildirimleri dikkate almayarak ilgilisine ve sendikalara yazılı olarak bildirmek,
g. Üyelikten çekilme bildirimlerini almak ve bildirimin bir örneğini süresi içerisinde ilgili sendikaya göndermek,
h. Memuriyet görevinden çekilme, göreve son verilmesi veya sair nedenlerle kamu görevinden ayrılanları ilgili sendikalara süresi içerisinde bildirmek,
i. Sendikaların ve konfederasyonların temsilcileri ile yönetim ve denetim kurullarında görev alan personelin hak izinlerini mevzuata uygun olarak düzenleyip kullandırmak,
j. Sendika ve konfederasyon organlarındaki görevlerinden ayrılan personelin; süresi içerisinde yazılı olarak başvurması halinde, kurumdaki görevine atanmasıyla ilgili yasal iş ve işlemleri yapmak.
15- 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 22. maddesi  gereğince; Kurum düzeyinde kamu görevlilerinin çalışma koşulları ve kanunların kamu  görevlilerine eşit uygulanması konularında görüş bildirmek üzere, her 6 ayda bir Kurum İdari Kurulu toplantısının yapılmasını sağlamak. Kurulun ve kurul toplantılarının sekreterya işlemlerini yapmak. Bu toplantılarda alınan kararları Başkanlık Makamından alınan onay ile birlikte tüm Müdürlüklere bildirmek.
16- 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun “Sendika ve konfederasyonların üye sayılarının tespit edilmesi ve Toplu Sözleşme Görüşmeleri” konularını içeren hükümleri çerçevesinde;
a. Her yılın 15 Mayıs tarihi itibarıyla (kanunda belirlenmiş olan tarih itibarıyla) kurumun kadro veya pozisyonlarında istihdam edilenlerden işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlilerinin listesi ile üyelerinden aidat kesintisi yapılan sendikaların üyelerini gösterir listeyi hazırlamak,
b. Her yıl 15 Mayıs tarihini takip eden 5 iş günü içerisinde ( kanunda öngörülen tarih ve süreler içerisinde) Tespit Toplantısı düzenlemek ve bu toplantının yer ve zamanını süresi
içerisinde sendikalara ve diğer katılımcılara bildirmek, toplantıya kurum adına işveren
vekili ile tahakkuk memuru veya mali hizmetler birimi yetkilisinin katılımını sağlamak,
c. Tespit toplantısının sekretarya işlemlerini yapmak ve imzalanan tutanakları kanunda belirlenmiş olan sürenin son iş gününe kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına göndermek. Yayınlanacak sonuçları Resmi Gazeteden takip etmek.
17- Belediyemiz adına, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu çerçevesinde;
a. İşveren ile işçi sendikaları arasında yapılması gereken iş ve işlemleri mevzuata uygun olarak yürütmek.
b. Toplu Sözleşme için yetkilendirilecek sendikanın tespit edilmesine ilişkin olarak; Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığınca her yılın Ocak ve Temmuz aylarında yayımlanacak istatistikleri takip etmek, istatistiklerin gerçeğe uygunluğunu kontrol etmek, gerçeğe aykırılık durumunda süresi içerinde itiraz etmek ve gerektiğinde iş mahkemesine başvurulmasını sağlamak.
c. Gerektiğinde; toplu iş sözleşmesi yapmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yazıyla başvurarak yetkili işçi sendikasının tespitini istemek.
d. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen sendika ile toplu sözleşme görüşmelerinin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini sağlayacak tüm prosedürleri Belediyemiz adına takip etmek ve yürütmek. Toplu iş sözleşmesi sürecinin tüm aşamalarında, Belediyemizin yetkililerini zamanında ve sağlıklı bir şekilde bilgilendirmek ve toplantılarda hazır bulunmalarını sağlamak.
e. Toplu görüşmenin sonunda anlaşmaya varılırsa; taraflarca imzalanan toplu iş sözleşmesinin bir nüshasını Belediyemiz adına teslim almak ve muhafaza etmek. Uyuşmazlık olması durumunda ise; mevzuatta işverence yapılması gereken iş ve işlemleri belediyemiz adına takip etmek ve yürütmek.
f. Kanuni grev için aranan şartlar gerçekleşmeden yapılan grevler ile siyasal amaçlı grev, genel grev, dayanışma grevi, işyeri işgali, işi yavaşlatma, verimi düşürme ve diğer direnişler hakkında kanun dışı grevin müeyyidelerinin uygulanmasını sağlamak.
g. İşyeri güvenliğinin sağlanmasını, makine ve demirbaş eşyalar ile gereçlerin korunmasını, hammadde ile yarı mamul ve mamul maddelerin bozulmasının önlenmesini, hayvan ve bitkilerin korunmasını gerçekleştirecek işçilerin; kanuni grev ve lokavt kapsamı dışında tutulmasını sağlayacak yasal iş ve işlemleri süresi içerisinde yapmak.
18- Belediye Meclisi Denetim Komisyonunun dışarıdan Uzman görevlendirmeyi uygun görmesi ve istemesi durumunda; kurum dışından görevlendirilecek uzman personellerle ilgili özlük iş ve işlemlerini yürütmek. ( Gerekli görülmesi halinde; bu görev Başkanlık Makamı’nın OLUR’u ile Belediyenin bir başka birimine verilebilir.)
19- Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek. Müdürlük personelinin bilgi ve beceri düzeylerini artırmak amacıyla düzenli olarak eğitimlerini sağlamak. Gerektiğinde diğer müdürlüklerden gelen hizmet içi eğitim taleplerini almak ve değerlendirmek. Kamu kurum ve kuruluşları, Üniversiteler, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve ortak çalışmalar planlayarak, belediye birimlerinin hizmet içi eğitim taleplerini karşılamak.
20- Belediye personelinin akademik çalışmalarıyla ve yüksek öğrenimleriyle ilgili olarak gerekli izinleri ve onayları almak.
21- Görevde yükselme eğitim ve sınavlarıyla ilgili olarak; sınavı öncesi ve sonrası yapılacak iş ve işlemleri ilgili mevzuata uygun bir şekilde yürütmek.
22- Kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, meslek odalarının, sivil toplum kuruluşlarının mesleki eğitimle ilgili seminer ve kurs programlarından belediye personelini süresi içerisinde haberdar etmek.
23- Personelin belediyeden, müdürlükten ve diğer birimlerden beklentilerini ve belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla personelle sınırlı olarak anket yapmak/yaptırmak.
24- Personelin hizmet bilincini artırmak ve belediyemize karşı aidiyet duygusunu güçlendirmek amacıyla; seminerler, konferanslar, sergiler, yarışmalar ve kampanyalar, sportif ve sosyokültürel amaçlı organizasyonlar düzenlemek, uzmanlardan oluşan jüriler oluşturmak, derecelendirmeler yapmak ve teşvik amaçlı ödüller vermek. Buna ek olarak; broşür, kitapçık, CD, film çalışması yaptırmak ve bu çalışmaları belediye personeline dağıtmak, bu konuda Basın kuruluşları ve üniversitelerle işbirliği yapmak.
25- Evlendirme iş ve işlemleri iye ilgili olarak;
a- Resmi nikâh başvurularını almak, nikâh işlemi için gerekli olan evrakın temin edilmesini sağlamak,
b- Başvuranlar hakkında mevzuatın öngördüğü incelemelerin yapılmasını sağlamak,
c- İnceleme sonucunda evrakları tamam olan ve evlenmelerine yasal engel bulunmayan başvuru sahiplerine nikâh günü vermek, Belediye Başkanı’nın yetki verdiği yetkililerce nikâh akdinin yapılmasını sağlamak,
d- Yapılan akitleri Nüfus Müdürlüğüne bildirmek,
e- Nallıhan Belediyesi Evlendirme biriminde yapılan nikâh akitlerinin kayıt ve belgelerini mevzuata uygun olarak tutmak, arşivlemek ve muhafaza etmek,
f- Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.
Müdürlüğün yetkileri 
MADDE 148- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 13/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’na dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir. 
Müdürlüğün sorumluluğu
MADDE 149- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ve ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur. 
Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 150-
a) Başkanlığa karşı; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünü temsil eder,
b) Müdürlüğün idari işlerinden birinci derecede Başkanlığa karşı sorumludur,
c) Müdürlük emrinde görev yapan personelin çalışma, disiplin ve düzenini sağlamak.
d) Birim personelinin çalışmalarını denetlemek veya denetletmek.
e) Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısından alacağı emirleri personeline veya bütün çalışanlara iletmek, görev dağılımlarını yapmak ve işlerin sonuçlandırılmasını takip etmek,
f) Mevcut personelin durumuna göre birim içi görevlendirmeleri yapmak ve tebliğ etmek,
g) Komisyon ve kurul üyelik görevlerini yerine getirmek,
h) İşçi personelle ilgili yapılacak TİS görüşmelerine işveren adına katılmak,
ı) 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu gereğince Müdürlüğün ihtiyacı olan mal ve Hizmet alımı işlerini yürütmek,
i) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince müdürlüğün bütçesini hazırlamak ve harcama yetkilisi olarak giderlerin tahakkukunu imzalamak,
j) Müdür, bu yönetmelik ile verilen görev ve yetkileri zamanında, düzenli ve gereği gibi yapmak ve yaptırmaktan sorumludur. 
Memur Özlük Büro Sorumlusu
MADDE 151-
Görevleri :
a) Verilen görevleri yerine getirmede İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürüne karşı sorumludur,
b) Belediyemizde ilk defa atanacaklarla ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda gerekli tüm işlemleri yapmak.
c) Memur personelle ilgili kurum içi ve kurumlar arası görevlendirme, nakil, emeklilik ve istifa ile ilgili işlemleri yapmak.
d) Memur personele her yıl kademe ilerlemesi ve 3 yılda bir derece terfilerinin yapılması, kadro derecesi yönünden mağduriyeti olanların kadro değişiklik terfilerinin yapılması,
e) Disiplin Kurulu oluşturmak, memur disiplin iş ve işlemlerini, yapmak
f) Emekli, istifa, nakil gelen ve giden, açıktan vekil, açıktan atama ve sözleşmeli personel atamalarını yapmak.
g) Memur personelin işe giriş-çıkış bildirgelerini düzenlemek.
h) Memur personelin hizmet birleştirilmesi ve intibak işlemlerini yapmak,
ı) Hizmet belgelerini hazırlamak ve kontrollerini yapmak,
i) Memur personelle ilgili arşivleri oluşturmak ve düzenli takip etmek,
j) Memur personelle ilgili tüm bilgileri bilgisayar ortamında yüklemek ve arşivlemek,
k) Personel özlük dosyalarının takibini yapmak.
l) Sendika ile ilgili işlemleri yürütmek.
m) Memurların yıllık izin onaylarını hazırlamak, ücretsiz izin, istifa kayıt kapatma işlemlerini yapmak.
n) Çalışanlarla ilgili İl, İlçe İdare Kurullarının ve Danıştay, Sayıştay kararlarını ilgililere veya daire amirlerine tebliğ etmek ve tebellüğ belgelerini ilgili kuruma göndermek.
o) Çalışan personelle ilgili mahkeme aşamalarını izlemek ve sonuçlarını tescil etmek,
ö) Memur personelin silâhaltına alınmaları ve terhisleri sonunda göreve başlamaları ile ilgili işleri yapmak,
p) Memurların beş yılda bir mal beyanı ve değişiklik halinde ek mal beyanı almak.
r) Hastalık raporları yılda 40 günü geçen personelin raporlarını birleştirerek heyet raporuna dönüştürülmesi için gerekli işlemleri yapmak.
s) 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesine göre Kurumumuzda görev yapan personelle ilgili iş ve işlemleri yapmak.
ş) Müdürlük taşınırları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
t) Göreve son verme, çekilme, görevden uzaklaştırma ve vekalet görevi ile ilgili işleri yapmak,
u) Memurların talepleri üzerine kanun gereği 1.2.3.derece kadrolarda olanlara yeşil pasaport işlemlerini yapmak.
ü) Memurların hizmet belgelerinin ve personel özlük bilgilerinin HİTAP(Hizmet Takip Programına) işlenmesi ve güncellenmesi.
v) İzinlerini yurt dışında geçirmek isteyen personele gerekli işlemleri yapmak.
y) Kadrolarla ilgili düzenlemeleri meclise sunmak. 
İşçi Özlük Büro Sorumlusu:
MADDE 152-
Görevleri :
a) Belediyemize ilk defa işçi olarak alınacakların ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda işçi alımlarında aranacak şartları tespit ederek, Türkiye İşçi Bulma Kurumundan işçi talebinde bulunmak ve talep şartlarını taşıyanlara gerekli işlemleri yapmak.
b) Verilen görevleri yerine getirmede İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürüne karşı sorumludur,
c) İşçi personelle ilgili bütün yazışmaları yasalar çerçevesinde yerine getirmek,
d) İşçilerin işe alınması, nakil ve kayıt kapama işlerine ait bütün işlemleri ilgili kuruluşlarla koordinasyon kurarak yürütmek,
e) İşçi personelin izin işleri, SGK ile ilgili tüm muameleleri ve arşivleme işlemlerini yürütmek,
f) TİS’e esas olacak ön çalışmaları yürütmek,
g) İşçi personelin özlük dosyalarını oluşturmak ve tüm bilgileri bilgisayar ortamına girmek ve arşivlemek.
h) İşçi personelle ilgili kurulması gereken kurul ve komisyonun kurulması için (İşçi Disiplin Kurulu, Hasar Tespit Komisyonu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu vb.) gerekli yazışmaları yapmak ve sonuçlarını dosyalayarak muhafaza etmek,
ı) İşçilerin silah altına alınma ve terhis nedeniyle iş akitlerinin askıya alınması ve göreve başlamaları ile ilgili işlemleri yapmak,
i) Disiplin Kurulu oluşturmak, ilgili iş ve işlemleri yapmak.
j) Görevin gereği kişiye özel bilgileri yasalarla yetki verilen görevliler dışında kimseye vermemek,
k) Emeklilik ve istifa eden personelle ilgili işlemleri yapmak.
l) Kıdem tazminatı çizelgelerini kontrol ederek, onaylatmak.
m) İşçi personelle ilgi kadro icmallerini düzenlemek.
n) Yıllık izin onaylarını kontrol etmek. 
Eğitim Büro Sorumlusu
MADDE 153-
Görevleri:
a)    Personelin Belediyede yaptığı veya ileride yapacağı işin gereklerine (kariyer planlarına) ve Belediye’nin personel politikasına uygun olarak dönemsel bazda hizmet içi eğitim programları hazırlamak,
b)    Eğitimlerin programlandığı şekilde yapılmasını sağlamak, etkinliğinin takibini koordine etmek ve hizmet içi eğitim kayıtlarının düzenli tutulmasını sağlamak,
c)    Çalışanları, yapmakta olacakları işlerde belirli bir davranışa ve organizasyondaki rollerini doğru geliştirmek için oryantasyon (uyum- alıştırma) eğitimlerinin verilmesini organize etmek,
d)    Verimliliği yükseltmek, personelin mesleki ufkunu genişletmek ve süreç içindeki etkinliğini arttırmak için geliştirme ve yetiştirme programlarını organize etmek,
e)    Staj ve stajyerler ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak,
f)     Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.
 
Maaş Büro Sorumlusu
MADDE 154-
Görevleri :
a) Personelin mali hakları ile ilgili işlemleri yürütmek.
b) Kurum kadrolarında görevli tüm personelin atama, yükselme, kadro intibakı, yer değiştirme,  hastalık, fazla çalışma, emeklilik ve disiplin cezası gibi konulara ilişkin ödeme işlerine ait tahakkukları yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde ve zamanında yapmak.
c) Ödeme emri belgelerini ödenmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak.
d) Memur personelin emekli keseneklerini, işçi personelin sigorta primlerini aylık elektronik ortamdan gönderilmesini sağlamak.
e) Memur personelin yan ödeme, özel hizmet tazminatları cetvellerini her yıl hazırlayarak Valiliğe ve Sayıştay Başkanlığına göndermek.
f) Stajyer personelin maaş bordrolarını hazırlamak ve ödeme emirlerini Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.
g) Meclis ve encümen üyelerinin huzur hakkı ücretlerini hesaplayarak ödenmesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak. 
 Dayanaklar
     1-T.C.Anayasası
     2-657 S.DMK.
     3-4857 Sayılı İş Kanunu
     4-Memur ve İşçi mevzuatına göre hazırlanan Disiplin Yönetmelikleri.
     5-5393 Sayılı  Belediye Kanunu
     6-5434 Sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu
     7-5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
     8-506 ve 4447 Sayılı S.S.K.Kanunu
     9-2822 Sayılı TİS. Grev ve Lokavt Kanunu
     10-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
     11-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunnu 
Çeşitli ve Son Hükümler 
Yürürlükte hüküm bulunmayan haller 
MADDE 155 –  Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
MADDE 156- (1) Müdürlüğe gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak gelen ve giden evrak defterinde izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur.Belediye birimleri arasındaki yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür. Belediye dışı yazışmalar Başkan ya da görevlendireceği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.
                                                                                                                                           
MADDE 157- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Belediye Başkanı yetkilidir.
 
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
Amaç
MADDE 158 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Nallıhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 
Kapsam
MADDE 159 - (1) Bu Yönetmelik, Nallıhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar. 
Dayanak
MADDE 160 - (1) Bu Yönetmelik 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b, 51. maddesi ve 11 Nisan 2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliği ile, 
3194 sayılı İmar Kanunu
5326 sayılı Kabahatler Kanunu
4077 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Koruma Kanunu
3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu
    80 sayılı Toptancı Halleri Kanunu
9207 sayılı İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Kanunu
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
  831 sayılı Sular Kanunu
3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıta Kanunu
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
  394 sayılı Hafta Tatil Kanunu
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu
2548 sayılı Ceza Evleri Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Alınan Harçlar Kanunu
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
6831 sayılı Orman Kanunu
  552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretini Düzenleyen Kanun
7269 sayılı Afetler Kanunu
6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Kanunu
  775 sayılı Gece Kondu Kanunu
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
2872 sayılı Çevre Kanunlarına dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar
MADDE 161- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
Belediye : Nallıhan Belediyesini
Belediye Başkanı : Nallıhan Belediye Başkanını
Belediye Meclisi : Nallıhan Belediye Meclisini
ç) Belediye Encümeni: Nallıhan Belediye Encümenini
d) Müdürlük : Nallıhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü
e) Müdür : Nallıhan Belediyesi Zabıta Müdürünü
f) Zabıta Amiri : Nallıhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli Zabıta Amirini
g) Trafik Şefi : Nallıhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli Trafik Şefini
ğ) Zabıta Komiseri : Nallıhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli Zabıta Komiserini
h) Zabıta Memuru : Nallıhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli Zabıta Memurunu
ı) Yrd. Zabıta Personeli: Nallıhan Belediyesine ait şirketlerde çalışan personellerden Zabıta Müdürlüğünde görevlendirilen personeli ifade eder. 
Teşkilat ve Bağlılık
Teşkilat
MADDE 162 - (1) Zabıta Müdürlüğünün personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.
Müdür
Amir
Komiser
ç) Trafik Şefi
d) Zabıta Memuru
e) Yardımcı Zabıta Personeli
f) Diğer Personel. 
Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.
Müdür
Zabıta Amiri
Trafik Şefliği
ç) İdari Büro 
Kuruluş
MADDE 163 - (1) İlçenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, zabıta teşkilatı için ihtiyaç duyulacak norm kadroya uygun olarak birimler kurulabilir. 
Belediye Zabıtası, hizmetin gereğine ve yoğunluğuna göre, imar, çevre, sağlık, trafik ve turizm gibi kısımlara ayrılabilir. 
Belediye Zabıtası, hizmetin özelliğine göre sabit, gezici veya toplu olarak görev yapar.
 
Kadro ve Unvanlar
MADDE 164 - ( 1) Belediye Zabıta Teşkilatı personel kadro ve unvanları; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara göre belirlenmiş; Zabıta Müdürü, Zabıta Amiri, Zabıta Komiseri, Trafik Şefi ve Zabıta Memuru unvanlı kadrolar ile hizmet için gerekli diğer kadrolardan oluşur. 
Bağlılık
MADDE 164 - (1) Nallıhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Nallıhan Belediye Başkanına bağlıdır. Nallıhan Belediye Başkanı Zabıta Müdürlüğü üzerindeki yetkilerini Başkan Yardımcılarına devredebilir. 
Görev Alanı
MADDE 165 - (1) Nallıhan Belediye Zabıtası Nallıhan Belediye sınırları içerisinde görevli ve yetkilidir. Ayrıca, mücavir alanlarda kanunlarla belediyenin yetki ve sorumluluğuna verilmiş hizmetler bakımından da yetkili ve görevlidir. 
Çalışma Düzeni
MADDE 166 - (1) Belediye Zabıta Hizmetleri resmi tatil günleri de dahil olmak üzere, günün 24 saati aksatılmadan sürdürülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 14/7/1965 tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde aynı Kanunun 101 inci maddesi gereğince, Belediye Zabıtasının en yüksek dereceli amirinin teklifi ve Belediye Başkanının Onayı ile tespit olunur. Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 Sayılı Kanunda yer alan hükümler uygulanır.
Zabıta personelinin çalışma saatleri vardiyalar halinde görevin gereğine göre 24 saat iş 48 saat istirahat veya 12 saat iş 24 saat istirahat şeklinde düzenlenebilir. Belediye Zabıta Memurlarının haftalık olağan çalışma saatleri 48 saati geçmeyecek şekilde düzenlenir. Ancak, personel sayısı az olan dönemlerde 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde düzenleme yapılabilir. Bu uygulamadan dolayı hizmetin sürekliliğini aksatmamak kaydıyla ve bir sıra dâhilinde personele 657 Sayılı Kanunun 99 uncu maddesi göz önünde bulundurularak, ayrıca haftada bir gün ilave izin verilebilir. 
Görev, Yetki ve Sorumluluk 
Müdürlüğün Görevleri
MADDE 167- (1) Nallıhan Belediye Zabıtasının Görevleri Şunlardır. 
Beldenin Düzeni ve Esenliği İle İlgili Görevleri; 
1) Nallıhan Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, Belediye Zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
2) Nallıhan Belediyesince yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve Belediye Zabıta Kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak.
3) Nallıhan Belediyesi karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,
4) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.
5) Cumhuriyet Bayramında işyerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak.
6) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek.
7) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.
8) 2/1/1924 Tarihli ve 394 Sayılı Hafta Tatili Kanununa göre Belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak, çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.
9) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve Belediye İdaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.
10) 28/4/1926 Tarihli ve 831 Sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak.
11) 25/4/2006 Tarihli ve 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/7/2006 Tarihli ve 25245 Sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak.
12) 23/2/1995 Tarihli ve 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında Belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.
13) Kanunen Belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.
14) 30/6/1934 Tarihli ve 2548 Sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşaası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.
15) 26/5/1981 Tarihli ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.
16) 31/8/1956 Tarihli ve 6831 Sayılı Orman Kanunu hükümlerince Belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,
17) Belediyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanun, 24/6/1995 Tarihli ve 552 Sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre verilmiş bulunan sanat ve ticaretten men cezalarını yerine getirmek ve hal dışında toptan satışlara mani olmak.
18) 15/5/1959 Tarihli ve 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.
19) 11/1/1989 Tarihli ve 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili Yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.
20) 14/6/1989 Tarihli ve 3572 Sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 Tarihli ve 2005/9207 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin Açma Ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.
21) 5/12/1951 Tarihli ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.
22) 21/7/1953 Tarihli ve 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.
23) 13/3/2005 Tarihli ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.
24) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek.
25) Bağ ve bahçelerin sulanması için mahallere verilen sulama suyunun belli bir sıra ve saat usulü ile dağıtılmasını takip etmek, sulama suyu görevlilerinin görevlerini yapmalarına engel olanlara ve sulama suyu düzenini bozanlara karşı gerekli yasal işlemleri ugulamak. 
26) Belediye birimlerinin, resmi kurum ve kuruluşların ve vatandaşların anons ve ilan işlerini usulüne/mevzuatına uygun olarak yapmak.
27) Denetimli Serbestlik bürosundan belediyemize gönderilen hükümlülerin görevlenrildikleri birim ile koordineli olarak mevzuata uygun görevlerde çalıştırılmalarını takip ve kontrol etmek. Mevzuat hükümlerine uymayan hükümlüler hakkında ilgili mercilere yazılı bildirimde bulunmak.
28) Müdürlük ermine görevlendirilen her türlü motorlu ve motorsuz araç, gereç, elektronik cihaz ve malzemelerin takip ve kontrolünü yaparak sürekli çalışır, bakımlı ve temiz tutulmasını sağlamak, eksiklerini gidermek ve giderilmesini sağlamak.    
27) Mülki İdare Amiri, Belediye Başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.
İmar İle İlgili Görevleri; 
Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek. 
2) 3/5/1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili İmar Yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak, zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına  dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak, yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak.
3) 20/7/1966 Tarihli ve 775 Sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.
4) 21/7/1983 Tarihli ve 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.
(c )  Sağlık İle İlgili Görevleri; 
1) 24/4/1930 Tarihli ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/5/2004 Tarihli ve 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve Yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak. 
2) İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarını düzenlemek. Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.
3) İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 Sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.
4) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek.
5) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla Zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.
6) Belediyeye ait kapalı ve açık pazar alanlarının takip ve kontrolünü yapmak, belediyeden izinsiz satış yapılmasını önlemek ve pazar tezgahlarının kiraya verilmesi ile ücretlerinin tehsil edilmesi hususunda Mali Hizmetler Müdürlüğüne yardımcı olmak.
7) Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek.
8) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek.
9) 9/8/1983 Tarihli ve 2872 Sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükünunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
10) 8/5/1986 Tarihli ve 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde belediye veterinerine ve ilgili mercilere haber vermek, belediye veterineri kontrolünde bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.
11) Belediye veterineri ile birlikte 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine gore, hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve menşe-i şahadetnamelerini kontrol etmek,  mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak.
12) Belediye Veterinerini Nallıhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne katkı yapacağı hususlarda bilgilendirmek.
13) Belediye veterineri ile birlikte belediye  mezbahasının takip ve kontrolünü yapmak, eksikliklerini gidermek ve kesimlerin usülüne uygun şekilde yapılmasını sağlamak.   
14) 24/6/2004 Tarihli ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.
15) Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, döven, aç ve susuz bırakan aşırı soğuk ve sıcağa maruz bırakan, fiziksel ve psikolojik acı çektirenlere karşı gerekli işlemleri yapmak ve ilgili mercilere bildirmek.
16) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.
(ç) Trafikle İlgili Görevleri
1) /10/1983 Tarihli ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek.
2) Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek, çalışma belgelerini ve diğer evraklarını düzenleyerek ilgililere vermek.
3) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak.
4) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden Belediye Başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek.
5) Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.
6) Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek.
7) Ulaşım araçlarında; kirli fena kokulu kıyafet ile yolcu bindirenler ve binenler, sigara içenler, yırtık, kirli döşeme ile faaliyette bulunanlara, gereksiz klakson çalanlara, fazla yolcu alanlara, müşteriye hakaret edenlere, ticari amaçla çalışan toplu taşıma araçları ile yapılan protokolle ilgili yasakları çiğneyenlere gerekli cezai işlemleri uygulamak. Yasakları ve uyulması gereken kuralları uyarıcı levha olarak gözükür yere asmak.
Yardım Görevleri 
1)Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak.
2) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
3) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.
e) Diğer Görevleri
1) Birim Bütçesini hazırlayıp Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.
2) Birim Performans Programını hazırlayıp Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.
3) Birim Faaliyet raporunu hazırlayıp Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek. 
Müdürlük Yetkisi
MADDE 168 - (1) Zabıta Müdürlüğü, bu Yönetmelikte sayılan görevleri 5393 Sayılı Belediye Kanununa dayanarak Nallıhan Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir. 
(2) Belediye Zabıtası; kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde; 
a) Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri yapar, sahip veya işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler.
b) Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım uygular.
c) Mevzuatla Belediye Zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenler.
ç) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler.
d) Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri men eder.
e) Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önler.
f) Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışını önler,
g) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin, pazar veya panayır kurulan yerler, meydanlar, mezat yerleri, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerde satışına izin vermez ve bunların satışını engeller, satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim eder,
ğ) Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha eder,
h) Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlar ve bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur,
ı) Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panayır yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunur, uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi yapar.
Müdürlüğün Sorumluluğu
MADDE 169 - (1) Zabıta Müdürlüğü, Nallıhan Belediye Başkanınca verilen ve bu Yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.
(2) Belediye Zabıtası Amir, Komiser ve Memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar.
Savunma Amaçlı Teçhizat
MADDE 170 - (1) Belediye Zabıta Personeline görevleri esnasında karşılaştıkları direniş ve fili saldırı durumunda kullanılmak üzere göz yaşartıcı sprey, kask ve kalkan gibi savunma amaçlı teçhizat verilebilir. 
Hizmetin Gereğini Yapmada Uyulacak Esaslar
MADDE 171 - (1) Acil durumlarda, kanun, tüzük ve yönetmeliklerde açıklık olmayan veya işin uygulanma tarzına dair emir bulunmayan yahut bunların uygulanmasında tereddüt hasıl olan işlerde belediye zabıta memuru kendi sorumluluğu altında durumun gerektirdiği tedbirleri alır, keyfiyeti en kısa zamanda merciine bildirir. 
Çalışma Organizasyon Durumu
MADDE 172 - (1) Zabıta Müdürü
(2) Zabıta Amiri
(3) Zabıta Komiseri
a) Ekip Aracı
b) Yaya Kontrol Ekipleri
(4) Zabıta Komiseri
a) Zabıta Kalemi
b) Evrak Kayıt- Yazışma-Dosya -Arşivleme
c) Toplu Taşıma Araçları İşlemleri
ç) Servis Araçları İşlemleri
d) Hizmet Alımı İşlemleri
e) Pazarcı İşlemleri
f) Hafriyat İşlemleri
g) Güvenlik
(5) Zabıta Amiri
a) Ekip Aracı
b) Pazar Kontrol Ekibi
e) Yaya Kontrol Ekibi
(6) Trafik Şefliği
a) Ekip Aracı
b) Yaya Kontrol Ekibi
e) Sinyalizasyon 
Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu
MADDE 173 - (1) Başkanlık Makamının verdiği yetkileri kullanarak, yasalarla belirtilmiş tüm görevlerin yerine getirilmesini sağlamakla yükümlü olup. Belediye Başkanına karşı sorumludur. Başkanlık Makamınca mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar. 
(2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler, yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantı düzenlemek çalışmaları değerlendirmek.
(3) Müdürlük personelinin her türlü özlük bilgileri ve sosyal haklarını izleyerek arşivlemek ve takip etmek üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne/İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne göndermek.
(4) Zabıta Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak.
(5) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapmak.
(6) Müdürlükle ilgili kurum içi ve dışı yazışmaların yapılıp dosyalanmasını sağlamak.
(7) Alt birim yetkilileri /personel arasında görev bölümü yapmak izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan alt birim yetkililerinin yerine bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemi almak.
(8) Harcama yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemlerinin amaçlarına, mali yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenlemek ve birim faaliyet raporlarına eklemek.
(9) Yıllık faaliyet raporlarının hazırlanmasını sağlamak ve sağlatmak.
(10) Her yıl stratejik planlama ve performans programı çalışmalarını yapmak ve yaptırmak.
(11) İç ve dış denetim sırasında denetçilere ve yargıya intikal eden hususlarda Mahkemelere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlamak.
(12) Müdürlük servislerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek ve gerekli direktifleri vermek, disiplinsizliklere ve çalışma şartlarını bozucu eylemlere müsaade etmemek, toplam kalite yönetimi ve verimlilik için çalışma şatlarını iyileştirmek ve prensipler koymak, personel için kurs ve seminerler tertip etmek.
(13) Çalışma verimini artırmak amacıyla; kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak, bunlardan personellerin yararlanmasını sağlamak.
(14) Müdürlüğün yıllık bütçesini Amirlik/Komiserlik/Şeflik/Personellerden gelen talepler doğrultusunda hazırlayıp/hazırlatıp Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.
(15) Belediyenin Stratejik Plan ve Performans Programında yer alan müdürlük ile ilgili hedeflerini gerçekleştirmek, müdürlüğün birim performans ve birim faaliyet raporlarını hazırlayıp/hazırlatıp Strateji Geliştirme Müdürlüğüne göndermek.
 
Zabıta Amirliği Görev, Yetki ve Sorumluluğu
MADDE 174 - (1) Yönetmeliğin üçüncü bölümde belirtilen görevleri yapmak, yaptırmak, yetkileri kullanmak, kullanılmasını sağlamak ve sorumluluk dahilinde çalışma yapmak ve yaptırmak.
(2) Sorumlu olduğu bölge içinde beldenin düzenini ve belde halkının sağlık ve huzurunu korumak amacıyla yetkili organların bu amaçla kalacakları kararların yürütülmesini sağlamak.
(3) Belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirleri almak ve işlenen belediye suçlarının takibini sağlamak.
(4) Ekiplere gelen evrak ve dilekçelerin gereğinin yapılmasını sağlamak.
(5) Tüm telefon ve telsizle bildirilen şikayet ve müracaatları ekiplere bildirmek, bildirilmesini sağlamak ve sonucunu takip etmek.
(6) Belediye Zabıtasının çalışma saatlerinin düzenlenmesi ile ilgili olarak Zabıta Müdürüne öneri sunmak.
(7) Belediye Başkanınca onaylanan çalışma saatlerine uygun olarak günlük çalışma programlarının uygulanmasını sağlamak.
(8) Başkanlık Makamınca görev verilmesi halinde görev alanına giren konularda Zabıta Müdürlüğünü temsilen ilgili komisyon toplantılarına katılmak.
(9) Zabıta Müdürlüğü ile Belediyenin diğer birimleri arasındaki çalışmalara katılmak.
(10) Ekipler arasında görev dağılımı yapmak.
(11) Asker ailelerinden muhtaç olanlara ve Belediyenin yapacağı diğer sosyal yardımlarla ilgili araştırma ve soruşturma yapılmasını sağlamak.
(12) Ekiplerinde çalışan memurların kılık kıyafetlerini ve davranışlarını takip etmek.
(13) Pazar yerlerinin düzeninin ve pazar esnafının faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak sürdürülmesini sağlamak.
(14) Ekiplerinin görevi dışındaki olumsuzluğa müdahale etmesini ve ilgili ekibe bildirmesini sağlamak. Gerekirse müşterek çalışma yapmak ve yaptırmak.
(15) Belediye sınırları dahilinde faaliyet gösteren işyerlerinin denetlenmesi ve faaliyetlerini mevzuata uygun olarak sürdürmelerini, uygun olmayanlar hakkında gerekli yaptırımların uygulanmasını sağlamak.
Zabıta Komiserlerinin Görev, Yetki ve Sorumluluğu
MADDE 175 - (1) Yönetmeliğin Üçüncü bölümde belirtilen Görevleri yapmak, Yetkileri kullanmak ve Sorumluluk dahilinde çalışma yapmak, 
Ekibe gelen evrak ve dilekçelerin gereğini yapmak/yaptırmak.
Çevre düzenin sağlanması amacıyla bölge sınırları içinde gerekli olan denetimleri ve kontrolleri yapmak, geliş-geçişe mani işyeri ve diğer işgallerin kaldırmak/ kaldırılmasını sağlamak.
Çevre düzenini bozan kişiler hakkında yasal işlemleri yapmak.
Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmekle sorumludur.
Ekip görevi dışındaki olumsuzluğa müdahale eder ve ilgili ekibe bildirmek, gerekirse müşterek çalışma yapmak.
Sorumlu olduğu bölge sınırları içerisinde kurulan pazarların genel asayişinin sağlanması, pazar çizgilerinin çizdirilmesi ve kurulan pazarların bu çizgilere göre kurulmasını sağlamak.
Pazarlar içerisinde ve dışında seyyar satışların yapılmasına engel olunmasını sağlamak.
Pazarlarda, etiket kontrolü, ölçü-tartı aletlerinin  kontrolünü yapmak/yaptırmak,
Yıkanmadan yenen ürünlerin açıkta satılmamasını sağlamak.
Zabıta Müdürlüğüne gelen evrakların teslimi, sınıflandırılması, kaydedilmesi ve ekiplere dağıtılmasını sağlamak.
Ekiplerden gelen evrakların kontrolünü yapmak ve evrakların dosyalanmasını sağlamak.
İç ve dış birimlere gönderilecek yazıları; resmi yazışma kurallarına uygun olarak yazmak /yazdırmak.
Personelin günlük, haftalık izin ve nöbet çizelgesi ile günlük görev defterinin hazırlanmasını sağlamak ve sağlatmak.
Müdürlük hizmet alımı ile iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,
Taşınır Mal Yönetmeliğine göre Zabıta Müdürlüğünün mal ve hizmet alımlarının evraklarını ve demirbaş kayıtlarını yapmak ve yaptırmak.
Bu yönetmelikte ve diğer mevzuatlarda belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek.
Trafik Şefliğinin Görev, Yetki ve Sorumluluğu
MADDE 176- (1) Yönetmeliğin üçüncü bölümde belirtilen görevleri yapmak, yetkileri kullanmak ve sorumluluk dahilinde çalışma yapmak,
Ekibe gelen evrak ve dilekçelerin gereğini yapmak.
Belediye sınırları içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlenmesini sağlamak
Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen sınırlar dahilinde servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergahlarını denetlemek.
Yetkili organların kararı uyarınca bölge sınırları dahilinde tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.
Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden Belediye Başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek.
Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında belediye sınırları dahilinde gerekli trafik önlemlerini almak.
Ekibinde çalışan memurların kılık kıyafetlerini ve davranışlarını takip etmek.
Trafik ekibine gelen dilekçe ve resmi kurum yazışmalarının gereğinin yapmak.
Ekip görevi dışındaki olumsuzluğa müdahale etmek ve ilgili ekibe bildirmek, gerekirse müşterek çalışma yapmak.
Sinyalizasyon, Elektrik ve Şoförlük Biriminin çalışmalarını sevk ve idare etmek.
Görev ve Hizmetlerin İcrası
Görevin Alınması
MADDE 177 - (1) Müdürlüğün tüm personeline verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir. 
Görevin Planlanması
MADDE 178 - (1) Zabıta Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür. 
Görevin Yürütülmesi
MADDE 179 - (1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır. 
İşbirliği ve Koordinasyon
Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği
MADDE 180 -(1) Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır. 
Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra Müdüre iletilir.
Müdür, evrakları gereği için ilgili personele havale eder.
Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon
MADDE 181 - (1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür. 
Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kaymakamlık, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür. 
Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme 
Gelen Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşlem
MADDE 182 - (1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür. 
Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. 
Arşivleme ve Dosyalama
MADDE 183 - (1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır. 
İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.
Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından kalem görevlileri ve ilgili Zabıta Komiseri sorumludur.
 Denetim 
Denetim, Personel Sicil ve Disiplin Hükümleri
MADDE 184 - (1) Zabıta Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir. 
Zabıta Müdürü Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.
Zabıta Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme ve cezalandırma vb. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan gölge dosya tutulur.
Birim personelinin mesai saatlerine riayet etmesi ve yasal kılık kıyafetlerinden Birim Müdürü ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı sorumludur.
Çeşitli ve Son Hükümler 
Devir Teslim İşlemleri
MADDE 185 - (1) Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölümü hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda, görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmetleri altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir ve teslimini yapmaları zorunludur. Devir teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılamaz.
 
Çalışanın ölümü halinde kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir. 
Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 186 - (1) İşbu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. 
Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik
MADDE 187 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, varsa yürürlükte olan Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 188- (1) Müdürlüğe gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak gelen ve giden evrak defterinde izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur.Belediye birimleri arasındaki yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür. Belediye dışı yazışmalar Başkan ya da görevlendireceği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.
                                                                                                                                            
MADDE 189- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Belediye Başkanı yetkilidir.
 
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
 
Genel Hükümler
 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 190 – (1) Bu yönetmeliğin amacı, Nallıhan Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluk esaslarını belirlemek; çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 191 – (1) Bu yönetmelik, Nallıhan Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü ve alt birimlerinin kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 192 – (1) Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 193 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
            a) Başkan: Nallıhan Belediye Başkanını,
            b) Başkan yardımcısı: İşletme Müdürlüğünün bağlı olduğu Başkan Yardımcısını,
            c) Belediye: Nallıhan Belediye Başkanlığını,
            ç) Belediye Meclisi: Nallıhan Belediye Meclisini,
            d) Müdür: İşletme Müdürlüğü yöneticisini,
            e) Müdürlük: Nallıhan Belediye Başkanlığı işletme Müdürlüğünü,
            f) Şef: Alt birim yöneticisini,
            g) Şeflik: Müdüre bağlı olarak çalışan alt birimleri,
            ğ) Servis: İş hacmine uygun olarak kurulmuş olup, müdür veya şefliklere bağlı olarak çalışan büroları,
            h) Servis Sorumlusu: Bağlılığına göre müdüre ya da şefe karşı sorumlu kişiyi,
            ı) Personel: Müdür, şef ve servis sorumlusu dışındaki çalışanları,
            i) Üst yönetici: Nallıhan Belediye Başkanını,
            ifade eder.
Kuruluş, Teşkilat ve Bağlılık
Kuruluş
MADDE 194 – (1) İşletme Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 inci maddesi ile 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanarak, Belediye Meclisinin 09.03.2007 tarihli, 23 sayılı kararıyla kurulmuştur.
Teşkilat
MADDE 195 – (1)Müdürlük; Tahakkuk, Tahsil ve İcra-Takip şeflikleri ile doğrudan müdüre bağlı İdari İşler Servisi, Tahakkuk Şefliği’ne bağlı Taşınmaz Servisi ve İcra-Takip Şefliği’ne bağlı Yoklama Servisi’nden oluşur.
            (2) Müdür, hizmet gereklerine uygun olarak birimlerin yapısı, çalıştırılacak personelin dağılımı ve yapılacak işlerle ilgili düzenlemeleri ve işlemleri mevzuat çerçevesinde yerine getirir.
Bağlılık
MADDE 196 – (1) İşletme Müdürlüğü, başkana veya görevlendireceği başkan yardımcısına bağlı olarak çalışır.
 
Kurumsal Yapılanma
Müdürlüğün Görev ve Yetkileri
Müdürlüğün görev ve yetkileri
MADDE 197 – (1) Müdürlük;
            a) 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile diğer ilgili mevzuat çerçevesinde belediye gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsilât işlemlerini  yapmak ve bu konuda diğer birimlerle koordinasyon sağlamakla,
            b) Süresinde ödenmeyen alacakların tahsili hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun gereği takip, icra ve haciz işlemleri yapmakla,
            c) Kanunların ve Belediye Meclisinin verdiği yetkiye istinaden; vergilendirme ile ilgili ihbarname, fiş, alındı makbuzu gibi her türlü belgeleri bastırmak, düzenlemek, tebliğ etmek, tahsil işlemleri yapmak ve arşivlemekle,
            ç) Vergi mükelleflerini, vergi mevzuatından doğan hak ve ödevleri konusunda bilgilendirmek; beyan ve ödeme gibi vergi ile ilgili konularda, gelişen teknoloji ışığında mükelleflere kolaylık sağlayacak çözümler geliştirmekle,
            d) Mevzuatta yazılı vergi, harç, ücret, pay, ceza ve diğer belediye gelirlerinin kanunlarda belirtilen süreler içerisinde tahakkuk ve tahsilâtının yapılarak muhasebeleştirilmesini sağlamakla,
            e) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki düzeltme taleplerini incelemek, terkin, iade ve mahsup gibi işlemleri yapmakla,
            f) Gelir kayıplarının önlenmesi amacıyla yoklama memurları eliyle tespitler yapmakla,
            g) Vergi, harç ve katılma payına konu olmayıp, ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet karşılığında tahsil edilecek ücretler ile ilgili birimlerce hazırlanan ücret tarife tekliflerini meclise sunarak uygulamada koordinasyon sağlamakla,
            ğ) Belediye gelirlerine yönelik kişi ve kuruluşlar tarafından idari ve yargı organları nezdinde yapılan itirazlara ilişkin yazılı ya da sözlü savunmalara esas bilgi ve belgeleri yasal süresi içerisinde ilgili birimlere ulaştırmakla,
            h) Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliği kapsamında kurulan Uzlaşma Komisyonu ile uzlaşma taleplerini incelemek ve uzlaşmaları yapmakla,
            ı) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında bina, arsa ve araziler için uygulanacak emlak vergi değerlerinin tespitiyle ilgili Asgari Ölçüde Arsa Birim Değer Tespiti çalışması yapmak, komisyon kurulması ve kurulan komisyonun çalışmalarına ilişkin sekretarya görevini yürütmekle,
            görevli ve yetkilidir.
            (2) Ayrıca doğrudan Müdüre bağlı olan İdari İşler Servisi; Müdürlüğe gelen-giden evrakın kayıt, takip, dosyalama ve arşiv işlemlerini ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütmek, Müdürlük personelinin izin, maaş ve sair özlük işlerinin takibini yapmak, Müdürlük ihtiyaçlarının teminine yönelik Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne iletilecek talepleri konsolide etmek ve amirlerince verilen diğer görevleri yerine getirmekle görevli ve yetkilidir.
            (3) Müdürlük; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun ilgili hükmü uyarınca, bahsi geçen kanunun uygulanmasında görevli ve yetkili tahsil dairesidir.
 
Şeflik ve Servislerin Görev ve Yetkileri
Tahakkuk şefliğinin görev ve yetkileri
MADDE 198 – (1) Tahakkuk Şefliği;
            a) 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanuna göre, belediye sınırları dâhilindeki bina, arsa ve arazilere ait emlak vergisi tarh ve tahakkuk işlemlerini yapmakla,
            b) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanuna göre belediye sınırlarındaki işyerlerinin çevre temizlik vergilerinin tarh ve tahakkukunu yapmakla,
            c) 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kanun Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu gereği diğer vergiler ile resim, harç, ceza, katılım payı ve ücretlerini tahakkuk ettirmekle,
            ç) Belediye Gelirler Kanununun mükerrer 97 nci maddesine istinaden Belediye Kanununda harç ve katılım payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için ücret tarife tekliflerini hazırlayarak Belediye Meclisine sunmak, Tıbbi Atık ve Katı Atık bedellerinin tarh ve tahakkukunu ettirmesini sağlamakla,
            d) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86-94 üncü maddeleri gereğince Harcamalara Katılma Paylarının tarh ve tahakkukunu düzenlemek, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu dâhilinde ilgililerine tebliğini sağlamakla,
            e) İlgili mevzuatına göre her türlü vergi, resim ve harçlara ilişkin düzeltme kayıtlarını düzenlemek ve gerekli terkin işlemini sağlamakla,
            f) İlgili mevzuat çerçevesinde diğer belediye gelirlerini tahakkuk ettirmekle,
            g) Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve diğer bütün belediye gelirlerinin tarh ve tahakkukuna ilişkin hazırlanmış olan bütün evrak ve dokümanları bilgisayar kayıtlarına işlemekle,
            ğ) Amirleri tarafından verilen ve mevzuatta öngörülen diğer görevleri yapmakla,
            görevli ve yetkilidir.
            (2) Ayrıca Tahakkuk Şefliğine bağlı olarak çalışan Taşınmaz Servisi; emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, eğlence vergisi, ilan ve reklam vergisi ile diğer belediye gelirlerine konu taşınmazlara ait mükellef beyanına dayanan bilgilerin kontrol edilerek güncellenmesi, mükerrer kayıtların giderilmesi, bu kapsamda ortaya çıkacak fark ya da cezaların tahakkukunun yapılması ve tebligatının sağlanması ile amirleri tarafından verilen diğer görevleri icra etmekle yükümlüdür.
Tahsil şefliğinin görev ve yetkileri
MADDE 199 – (1) Tahsil Şefliği;
            a) Başta 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu olmak üzere diğer kanunlarla belediyelere verilen gelirlerin tahsilâtını yapmakla,
            b) 3194 sayılı İmar Kanununa aykırı olarak yapılmış olan inşaatlara yasanın 40, 41 ve 42 nci maddelerine göre İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından tutulan zabıtlara istinaden çıkan Encümen kararı ile kesinleşerek tahakkuk etmiş olan cezaların tahsilâtlarını yapmakla,
            c) 1608, 5326 ve 5259 sayılı kanunlara istinaden Zabıta Müdürlüğünce düzenlenen ve Belediye Encümenince onaylandıktan sonra karar ve tebliğ ilmühaberi, tebliğ alındısıyla birlikte Müdürlüğe zimmetli olarak gönderilen para cezalarının tahsilâtlarını sağlamakla,
            ç) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce gönderilen inşaat ruhsatı otopark bedellerinin tahsilâtını yapmakla,
            d) Harcamalara iştirak paylarının düzenli alınabilmesi için ilgili birimlerle koordineli olarak çalışmakla,
            e) İcra Müdürlüklerince yapılan satışlara münadi görevlendirilmek, karşılığında tellâliye tahsilâtı yapmakla,
            f) Banka, posta ve internet yoluyla yatırılan vergi, harç ve diğer gelirleri, mükelleflerin hesaplarına işlemekle,
            g) Tahsilât kayıtların tutulmasını ve tahsil olunan paraların bankaya yatırılmasını sağlamakla,
            ğ) Tahsilât ve ödemelerle ilgili gerekli kontrolleri yaparak günlük olarak muhasebe birimine göndermekle,
            h) Tahsilâtla ilgili raporlar, icmaller ve cetvellerin hazırlanmasını sağlamakla,
            ı) Gelirlerin aylık seyrine ilişkin olarak amirlerini bilgilendirmekle,
            i) Çeşitli nedenlerle fazla ödemede bulunmuş yükümlülerin başvuruları üzerine, kayıtlarını inceleyerek fazla ödenmiş miktarın ilgililere iadesi için gerekli işlemleri yapmakla,
            j) Teminatların çözümü ve iadesini sağlamakla,
            k) Diğer belediyelerden gelen evrakların tebligatlarının ve tahsilâtlarının yapılmasını sağlamakla,
            l) Vade tarihinde ödenmeyen alacaklar için ödeme emri gönderilmesini sağlamak, ödemenin yapılmaması durumunda haciz işlemlerine başlatmak üzere ilgili birime yönlendirmekle,
            m) Amirleri tarafından verilen ve mevzuatta öngörülen diğer görevleri yapmakla,
            görevli ve yetkilidir.
İcra-takip şefliğinin görev ve yetkileri
MADDE 200 – (1) İcra-Takip Şefliği;
            a) Tahsilât yapılamayan gelirleri raporlama düzeni içerisinde takip etmek, tebligat, ödeme emri, haciz yolları ile tahsilâtların yapılmasını sağlamakla,
            b) Amme borçluları ile ilgili olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde haciz uygulaması ve taşıma işlemini yapmak, Aciz halinde bulunan borçluları tespit etmek, aciz fişi düzenlemek ve bu borçluların durumunu sürekli olarak izlemekle,
            c) Amme alacağını güvence altına almak için borçlulardan teminat istemek ve ihtiyati haciz uygulaması ile ilgili işlemleri yapmakla,
            ç) Ödeme emri tebliğine rağmen borcunu ödemeyen veya mal bildiriminde bulunmayan borçlular için 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 60 ıncı maddesi gereğince hapsen tazyik talebinde bulunmakla,
            d) İcra takip dosyalarını sistemli ve düzgün oluşturmak, muhafaza etmekle,
            e) Amirleri tarafından verilen ve mevzuatta öngörülen diğer görevleri yapmakla,
görevli ve yetkilidir.
            (2) Ayrıca İcra-Takip Şefliğine bağlı olarak çalışan Yoklama Servisi; bütün belediye gelirlerine muhatap olan mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddi olayları, kayıtları ve mevzuları yerinde araştırıp tespit ederek ilgili birimlere intikalini sağlamak, gerekli tebligatları ilgili mevzuatın gerektirdiği usuller çerçevesinde yapmak ve amirleri tarafından verilen diğer görevleri icra etmekle görevli ve yetkilidir.
 
Personelin Nitelikleri ve Çeşitli Hükümler
Personelin Nitelikleri
Müdürün atanması, görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 201 – (1) Müdür; 657 Sayılı Kanunun ilgili maddelerinde öngörülen ilkeler ile Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda atanır.
            (2) Müdür;
            a) Müdürlüğü yönetmek, yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin eğitimini ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapmakla,
            b) Müdürlüğün görev dağılımını yaparak hizmetlerin etkili, süratli ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlamakla,
            c) Müdürlüğün yazışmalarını yürütmek, kendi görev alanına giren konularda, idarenin diğer idareler nezdindeki mali iş ve işlemlerini izlemek ve sonuçlandırılmasını sağlamakla,
            ç) İç ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi ve belge sağlamakla,
            d) Gerektiğinde mali mevzuatın uygulanmasına yönelik açıklayıcı düzenlemeler hazırlamakla,
            e) Müdürlüğün saydam, planlı, idarenin amaçlarına ve mevzuata uygun bir şekilde yönetilmesi için gerekli önlemleri almakla,
            f) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil etmekle,
            ı) Müdürlükte çalışan her seviyeden personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapmakla,
            i) Müdürlük Bünyesinde görev yapan alt birimlerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlamakla,
            j) Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmakla,
            k) Gelen ve giden evrakı inceleyip imzalamakla,
            l) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun harcama yetkilisi olarak kendisine yüklediği görevlerini eksiksiz yerine getirmekle,
            m) Görevlerini yerine getirmeyen ya da talimatlara uymayan şef, servis sorumlusu ve personel hakkında disiplin süreci başlatmaya,
            n) Bütçe Kanununda belirtilen sınırlarda olmak kaydıyla, gerekli durumlarda üst yönetici onayıyla personele fazla mesai yaptırmaya,
            o) Şef, servis sorumlusu ve personele yetki devretmeye, gerektiğinde devrettiği yetkiyi geri almaya,
            görevli, yetkili ve sorumludur.
            (3) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 102 nci maddesi hükmü doğrultusunda, İşletme Müdürü, Vergi Dairesi Müdürü sıfat ve yetkisine sahiptir.
Şeflerin atanması, görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 202 – (1) Şef; 657 Sayılı Kanunun ilgili maddelerinde öngörülen ilkeler ile Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda atanır.
            (2) Şef;
            a) Müdürün direktifleri doğrultusunda şefliği bünyesinde yürütülen işlemleri kanun, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda süresinde sonuçlandırmakla,
            b) Şeflik çalışanlarını motive ederek verimliliği arttırmak, işlerin takibini yapmak, iş disiplinini sağlayarak işteki düzeni sağlamakla,
            c) Şeflik bünyesinde çalışanlar arasında iş bölümü yapmak, izin taleplerini, iş akışına uygun olarak düzenlemekle,
            ç) Şefliğin görev alanına giren konularda yapılan işlemlerle ilgili gerekli kontrolleri yapmak, yapılan işlerle ilgili iş akış süreçlerinin düzenli çalışmasını sağlamakla,
            görevli, yetkili ve sorumludur.
Servis sorumlularının belirlenmesi, görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 203 – (1) Servis Sorumluları, Müdürün uygun göreceği personel arasından liyakat esası çerçevesinde, görevlendirilmek suretiyle belirlenir.
            (2) Servis Sorumluları; bağlılığına göre müdür ya da şef tarafından kendisine verilecek emirler doğrultusunda iş ve işlem yapmak, faaliyetlerinin en uygun şekilde yerine getirilmesi için mevcut kaynakların en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak ve sorumluluklarındaki araç ve gereçlerin kullanımında gerekli özeni göstermekle görevli, yetkili ve sorumludur.
Personelin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 204 – (1) Bütün personel, bağlı olduğu amirinin kendisine vermiş olduğu işleri mevzuata uygun olarak, tam ve zamanında yapmakla görevli; yapılan iş ve işlemlerin kayıt altına alınması ve dosyalanmasından sorumludur.
Çalışmalarda işbirliği ve uyum
MADDE 205 – (1)Müdürlüğün faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla, Müdürün başkanlığında şefler ve servis sorumlularıyla, ayda bir defadan az olmamak kaydıyla düzenli toplantılar yapılır. Bu toplantılarda, Müdürlüğün faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilerek bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyum sağlanır.
           
MADDE 206- (1) Müdürlüğe gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak gelen ve giden evrak defterinde izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur.Belediye birimleri arasındaki yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür. Belediye dışı yazışmalar Başkan ya da görevlendireceği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.
                                                                                                                                           
MADDE 207- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Belediye Başkanı yetkilidir.
 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 208- Bu Yönetmeliğin amacı; Nallıhan Belediyesi sözleşmeli personeline verilecek disiplin cezalarının usul ve esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 209- Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesi uyarınca Nallıhan Belediye Başkanlığı’ nda görev yapan sözleşmeli personeli kapsar.
Dayanak
MADDE 210- Bu Yönetmelik, 14.07.1965 tarih ve “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu”, 03.07.2005 tarih ve “5393 Sayılı Belediye Kanunu”, 17.09.1982 tarih ve “Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik”, 06.06.1978 tarih ve “7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” ile İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü´nün 31.12.2005 tarih ve “11493 sayılı Genelgesi”ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 211- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Nallıhan Belediye Başkanlığı: Kanunlarla verilen yetkileri kullanan, görev ve sorumlulukları yerine getiren kamu tüzel kişisini;
b) Belediye Başkanı: Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde Nallıhan Belediye Başkanlığı kamu tüzel kişiliğinin temsilcisi ve çalışan tüm personelin atamaya yetkili amiri ve üst disiplin amiri
c) Disiplin Amiri: Bu yönetmelikte sayılan disiplin cezalarını vermeye yetkili unvanları,
ç)Nallıhan Belediyesi Disiplin Kurulu: Belirli disiplin cezalarını vermeye yetkili ve bazı disiplin cezalarına karşı itiraz mercii olarak görev yapan Belediye Encümenin başkan ve diğer atanmış üyelerinden oluşan kurul
d) Disiplin Cezaları: Sözleşmeli personelin görev sırasında veya dışında bu yönetmelikte belirtilen fiilleri işlemsi halinde uygulanacak idari yaptırımlar
e) Sözleşmeli Personel:Nallıhan Belediyesi’nin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesine dayanarak istihdam ettiği personelini,
f) Yönetici: Nallıhan Belediyesi’nin şef ve üstü pozisyonlarda her türlü idari ve teknik işi yürüten personelini ifade eder.
Disiplin Amiri, Disiplin Kurulu ve Disiplin Cezaları
MADDE 212-(1) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından verilir. İşe son verme cezası, birim amiri, Teftiş Kurulu Müdürü ya da soruşturmayı yürüten müfettişin teklifi Nallıhan Belediyesi Disiplin Kurulu Kararı ve atamaya yetkili amirin onayı ile hüküm ifade eder.
Disiplin ve Üst Disiplin Amirleri Unvanları, Görev ve Yetkileri İle Sorumlulukları
MADDE 213-(1) Disiplin ve Üst Disiplin Amirlerinin:
a)Unvanları;
1) Belediye Başkanı, belediyede çalışan tüm sözleşmeli personelin en üst disiplin amiridir.
2) Sözleşmeli personelin diğer disiplin amirlerinin belirlenmesinde 657 sayılı devlet memurlarının disiplin amirlerine ilişkin yürürlükte olan yönetmelik hükümleri uygulanır.
b) Görev ve Yetkileri
1)Disiplin amirleri, disiplin cezalarını gerektiren fiil ve hareketlerle ilgili soruşturma dosyasını süresi içerisinde tamamlamak ya da tamamlatmakla,
2) İşe son verme cezasını gerektiren hallerde, tamamlanan soruşturma dosyalarını en geç
15 gün içerisinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne göndermekle,
3) Verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı ilgililer tarafından süresi içinde yapılan
itirazlara ait dilekçeleri ve cezaya ait soruşturma dosyalarını, en geç 15 gün içerisinde yetkili disiplin kuruluna intikal ettirmekle,
4) Bu Yönetmelik uyarınca verilip kesinleşen disiplin cezalarına ait onay asıllarını, savunma
yazılarını ve tebellüğ belgelerini işlenilmesi amacıyla İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne intikal ettirmekle yükümlüdür.
c- Sorumlulukları: Disiplin ve Üst Disiplin Amirleri, disiplin işlerinde kendilerine
kanunlarla verilen yetkileri, kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla;
sözleşmeli personelin yasal olarak tanınan hakları göz önünde tutan, hakkaniyet ve eşitliği esas alan bir tutum ve davranış içinde kullanmak ile sorumludur. Bu genel sorumluluğun dışında Disiplin ve Üst Disiplin Amirleri ayrıca;
1) Sözleşmeli Personelin uyarma, kınama ve aylıktan kesme ile işe son verme cezalarından biri ile cezalandırılması gereken hallerde, sözleşmeli personelin disipline aykırı davranışlarını öğrendikleri tarihten itibaren fiilin niteliğine göre belli süreler içinde soruşturmasını başlatarak, gerekli cezayı uygulayıp, disiplin cezası verme yetkisinin zamanaşımına uğramasını önlemek;
2) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını vermeye yetkili Disiplin Amirleri, soruşturma dosyasının tamamlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde bizzat gerekli cezayı vermek;
3) Üst Disiplin Amirleri, uyarma ve kınama cezalarına karşı itirazları, cezalara ilişkin rapor, karar ve eklerin kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde inceleyerek sonuçlandırmak zorundadır.
Disiplin Hükümleri
Disiplin Cezalarının Çeşitleri
MADDE 214- (1) Nallıhan Belediyesinin hizmetlerinin yürütülmesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat ile belirtilen görevleri yerine getirmeyerek yasaklanan eylem ve davranışlarda bulunan sözleşmeli personele, ihlalin niteliği ve sonucun ağırlık derecesine göre aşağıda sayılan disiplin cezaları uygulanır:
a) Uyarma,
b) Kınama,
c) Aylıktan kesme,
ç) İşe son verme.
(2) Cezayı gerektiren eylem ve davranışların nitelikleri ve özellikleri göz önünde
tutularak bu eylem ve davranışlar için gerektiğinde bir derece ağır veya hafif ceza verilebilir.
Uyarma Cezası
MADDE 215- (1) Nallıhan Belediyesi sözleşmeli personeline görevinde ve davranışlarında daha dikkatli ve özenli hareket etmesi gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.
Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumca
belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin
korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak;
b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek;
c) Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek;
d) Kamu çalışanı vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak;
e) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak;
f) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak;
g) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak;
h) Amirlerinin uyarılarına rağmen görevi ile ilgisi olmayan işler yapmak;
Kınama Cezası
MADDE 216- (1) Nallıhan Belediyesi sözleşmeli personeline, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumca
belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin
korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak;
b) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini bildirmemek;
c) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak;
ç) Hizmet dışında sözleşmeli personelin itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte
davranışlarda bulunmak;
d) Kuruma ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak;
e) Kuruma ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek;
f) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı
yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak;
g) Verilen emirlere itiraz etmek;
ğ) Kurumun huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak;
h Kurum içerisinde siyasi söylem ve beyanlarda bulunmak;
ı) Kasıt olmaksızın resmi evrak veya emaneti kaybetmek;
i) Ödeme gücünün üzerinde borçlanmak iş arkadaşlarından ödememek sureti ile borç almak veya bu kişileri kefil gösterip borçlarını ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına sebebiyet vermek;
j) İzinsiz veya kabul edilebilir özrü olmaksızın bir gün göreve gelmemek;
k) Kuruma ait resmi belgeleri ilgili amirin izni ve bilgisi olmaksızın görev yeri dışına çıkartmak.
 
Aylıktan Kesme
MADDE 217- (1) Sözleşmeli personelin brüt aylığından (1/30 - 1/8 oranları arasında) kesinti yapılmasıdır. Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak;
b) İzinsiz veya kabul edilebilir özrü olmaksızın kesintisiz olarak iki gün göreve gelmemek;
c) Amirleri ve iş arkadaşları hakkında küçültücü ve yalan haberler yaymak veya dedikodu yapmak;
ç) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak;
d) Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla
izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak;
e) Mevzuata uygun olarak verilen emirleri kasten yerine getirmemek;
f) Görevlerini aksatmamak koşuluyla, üyesi olduğu kültürel, mesleki ve sosyal yardımla
ilgili dernek ve vakıflarla, yapı ve tüketim kooperatiflerinde ücretsiz olarak alınan görevler ile
kanun ve diğer mevzuat gereğince resmi göreve ilişkin olarak verilen işler hariç olmak üzere,
çalışma saatleri dışında da olsa gerçek ve tüzel kişilerin herhangi bir işinde ücretli olarak çalışmak;
g) Kurumdaki sıfat ve görevleri dolayısıyla, kuruma ait olmasa bile edindiği bilgi ve
sırları, kişisel yararı için kullanmak, bu bilgileri ilgililerin veya üçüncü kişilerin yararına ya da zararına kullanmak, ya da kanunen yetkili kılınanlardan başkası ya da başkalarına açıklamak;
ğ) Görevi kötüye kullanarak çıkar sağlamak, iş ilişkisinde bulunduğu kimselerden doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye kabul etmek veya borç para istemek, kurumdaki görevi ile ilişkilendirilebilecek şekilde, kurum içindeki veya dışındaki herhangi bir kaynaktan ya da astlarından maddi veya maddi olmayan bir çıkar sağlamak;
h) Kuruma ait bilgi ve belgeleri ilgili amirinin izni ve bilgisi olmaksızın kurum dışına
çıkartarak veya amirin izni ve bilgisi olmasına rağmen görev yeri dışına çıkartarak kurum
aleyhine kullanılmasına neden olmak;
ı) Başkanlıkça yetki verilmedikçe, kurum hakkında ve kurumdaki kendi görevleri ile ilgili
olarak basına, haber ajanslarına, radyo veya televizyon kurumlarına, kurum dışındaki kişi, kurum ya da kuruluşlara bilgi ve demeç vermek; veya açıklamada bulunmak;
i) Yetkilerini görevlerinin sınırları dışında kullanmak, yetkilerini aşarak kurumu
bağlayıcı girişim, açıklama, taahhüt veya vaatte bulunmak;
j) İş arkadaşları ve amirlerine söz veya hareketle sataşmak;
k) Yükümlü bulunduğu devir ve teslim işlerini tamamlamadan görevinden ayrılmak;
l) Kurum çalışanlarına veya hizmet görenlere küfretmek, küçük düşürücü hareketlerde
bulunmak veya sözler sarf etmek, anılan şahısları alenen tehdit etmek, kötü muamelede
bulunmak;
m) İzinli bulunduğu sürede kurumca çeşitli nedenlerle görevine derhal dönmesi kendisine sözlü ya da yazılı olarak duyurulduğu halde, kabul edilebilir özrü bulunmaksızın göreve başlamamak.
İşe Son Verme Cezası
MADDE 218- (1) İşe son verme cezası; sözleşmeli personelin bir daha Nallıhan Belediyesi’nde herhangi bir göreve atanmamak üzere ilişiğinin kesilmesidir. İşe son verme cezasını gerektiren eylem ve davranışlar aşağıda gösterilmiştir:
a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumun huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak;
b) Siyasi partilere üye olmak;
c) Özürsüz veya izinsiz olarak kesintisiz üç gün veya bir sözleşme döneminde (en fazla
bir yıllık dönem) toplam on gün göreve gelmemek;
d) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev
veya emirleri yapmamak;
e) Amirine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak;
f) Sözleşmeli personel sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç
verici hareketlerde bulunmak;
g) Yetki almadan kurumla ilgili gizli bilgi ve belgeleri açıklamak;
h) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek;
ı) Yurt içi veya yurt dışı görevlerde kurumun itibarını düşürecek veya görev haysiyetini
zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak;
j) Görevi başında alkol ve uyuşturucu bulundurmak, kullanmak, uyuşturucu kullanmayı teşvik etmek, uyuşturucu satmak;
k) Görevi başına sarhoş gelmeyi alışkanlık haline getirmek;
l) Elektronik ortamda olsun, olmasın; görevi başında kumar ve şans oyunları oynamak,
kumar ve şans oyunları oynamayı teşvik etmek, kumar ve şans oyunları oynatmak veya kumar veya şans oyunları oynamaya olanak sağlamak;
m) Gerçeğe aykırı bilgi veya belge düzenlemek;
n)Kurum çalışanlarını zor duruma düşürmek veya kendi kusurunu örtmek amacıyla bir belge veya evrakı gizlemek, tahrif etmek, değiştirmek veya yok etmek;
o) Gerçeğe aykırı veya maksatlı beyan veya ihbarlarda bulunmak;
p) Kuruma ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini kendisi veya başkası yararına özel
menfaat sağlamak için kullanmak veya kullandırmak;
r) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş cezalar hariç olmak üzere, affa uğramış veya ertelenmiş olsa bile Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli zimmet, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas suçları ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama veya Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar, kamu güvenine karşı suçlar, bilişim alanında suçlar ve vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu suçlara iştirakten hükümlü bulunmak;
s) İşe girişte istenilen belgelerde tahrifat yaptığı veya işe girmesini engelleyici nitelikteki
bir konuda yanıltıcı ve gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan anlaşılmak;
t) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek.
Tekerrür
MADDE 219- (1) Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin 657 sayılı Kanunda belirtilen süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır.
Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.
Geçmiş Çalışmaların Disiplin Cezasına Etkisi
MADDE 220-(1) Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan sözleşmeli personel için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.
Benzer Fiillerde Disiplin Cezalarının Uygulanması
MADDE 221-(1) Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere
nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları
verilir.
Diğer Disiplin İhlallerinde Uygulanacak Ceza
MADDE 222- (1) Bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde sayılmış olan eylem ve
davranışlar dışında kalan disiplin ihlallerinde, ihlalin niteliğine ve sonucun ağırlık derecesine
göre bu cezalardan biri uygulanabilir.
Fiilin Cezai Sorumluluğu
MADDE 223-(1) Yukarıda yazılı disiplin kovuşturmasının yapılmış olması, fiilin genel
hükümler kapsamına girmesi halinde, ayrıca ceza kovuşturması açılmasına engel teşkil etmez.
 Disiplin Amirleri, Yetkili Kurullar ve Uygulama
Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar
MADDE 224- (1) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; işe son verme cezası yetkili disiplin amirlerinin bu yöndeki talebi doğrultusunda Disiplin Kurulunun kararı ve atamaya yetkili amirin onayı ile hukuksal sonuç doğurur.
Zamanaşımı
MADDE 225- (1) Bu yönetmeliğin 217, 218, 219 ve 220. maddelerinde sayılan fiil ve halleri
işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;
a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme cezalarında fiilin öğrenilmesinden itibaren bir ay içinde disiplin soruşturmasına,
b) İşe son verme cezasında fiilin öğrenilmesinden itibaren üç ay içinde disiplin soruşturmasına,
başlanmadığı takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
(2) Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren altı ay içinde disiplin soruşturması tamamlanmadığı takdirde, ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
Karar Süresi
MADDE 226- (1) Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadır.
(2) İşe Son verme cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, kararını bildirmek üzere Kurumun Disiplin Kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin Kurulu, soruşturmayı tamamladığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre tevdi edilen dosyayı karara bağlar.
Disiplin Kurulunun Karar Usulü, Sözleşmeli Personelin Hakkı
MADDE 227- (1) Disiplin Kurulu kendisine intikal eden dosyaların incelenmesinde, gerekli gördüğü takdirde, ilgilinin özlük dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye, bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabetin dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya
yaptırmaya yetkilidir.
(2) Hakkında işe son verme cezası istenen sözleşmeli personel, özlük dosyası hariç, soruşturma evrakını incelemeye, tanık dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak
kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir.
(3) Hakkında disiplin cezası istenilen sözleşmeli personel 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamında sendika üyesi ise, üye olduğu sendika temsilcisi de disiplin kurulu toplantısına katılabilir, katılması halinde oy hakkına da sahiptir.
(4) Disiplin Kurulu kararları çoğunlukla alınır, çekimser oy kullanılamaz.
Savunma Hakkı
MADDE 228- (1) Sözleşmeli personel hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun yedi günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan sözleşmeli personel, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.
Cezai Kovuşturması ile Disiplin Kovuşturmasının Bir Arada Yürütülmesi
MADDE 229- (1) Aynı olaydan dolayı sözleşmeli personel hakkında ceza mahkemesinde
kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktiremez.
(2) Sözleşmeli personelin ceza kanununa göre mahkûm olması veya olmaması halleri,
ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olamaz.
Uygulama
MADDE 230 - (1) Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal
uygulanır.
(2) Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır.
(3) Verilen disiplin cezaları sıralı disiplin amirine bildirilir.
(4) Sözleşmeli personelin bu yönetmeliğin 217, 218 ve 219. maddelerinde belirtilen fiillerden ötürü
verilecek uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarında; Yönetmelik gereğince disiplin amiri ya da müfettiş tarafından sözleşmeli personelin savunması, bu yönetmelikte belirtilen savunma esasına uygun olarak alınır; savunma, haklı ve kabul edilebilir görülmüyorsa fiiline uyan disiplin cezası verildikten sonra sözleşmeli personele tebliğ edilerek tamamlanan evraklar (asılları) özlük dosyalarında muhafaza edilmek üzere İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilir.
(5) Sözleşmeli Personelin eylemi bu yönetmelikte belirtilen işe son verme cezasını gerektiriyorsa, bu cezayı disiplin kurulları ve disiplin amirleri hakkında yönetmeliğe uygun şekilde, Nallıhan Belediyesi Disiplin Kurulu tarafından karara bağlanır. Bu Yönetmelik gereğince disiplin amiri ya da müfettiş tarafından sözleşmeli personelin savunması, yine bu yönetmelikte belirtilen savunma esasına uygun olarak alınır; savunma, haklı ve kabul edilebilir görülmüyor ise gerekçeleriyle birlikte incelenmek ve karar verilmek üzere Nallıhan Belediyesi Disiplin Kurulu’na intikal ettirilmek üzere İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yoksa Yazı İşleri Müdürlüğü’ne gönderilir. Disiplin Kurulu, kendisine intikal eden işe son verme cezasına ilişkin soruşturma dosyasını, ilgilinin savunmasını da almak sureti ile 30 gün içinde karara bağlar.
Disiplin Cezalarının Bir Süre Sonra Özlük Dosyasından Silinmesi
MADDE 231- (1) Disiplin cezaları sözleşmeli personelin özlük dosyasına işlenir. İşe son verme cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan sözleşmeli personel uyarma ve
Kınama cezalarının uygulanmasından beş yıl, aylıktan kesme cezasının uygulanmasından on yıl sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından çıkartılarak silinmesini isteyebilir.
(2) Bu istek üzerine üst amir, sözleşmeli personelin bu süre içerisindeki tutum ve davranışlarını da değerlendirerek; disiplin cezasının özlük dosyasından çıkartılmasını ya da isteğin reddine karar verebilir.
(3) Sözleşmeli personelin, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar özlük dosyasına işlenir.
İtiraz
MADDE 232-(1) Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı itiraz mercii, Nallıhan Belediyesi Disiplin Kurulu’ dur.
(2) Disiplin cezalarına karşı yasal usul ve esaslar çerçevesinde yargı yoluna başvurulabilir.
İtiraz Süresi ve Yapılacak İşlem
MADDE 233- (1) Disiplin amiri ve Nallıhan Belediyesi Disiplin Kurulu tarafından verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür.
(2) Bu süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.
(3) İtiraz halinde, itiraz mercii kararı gözden geçirerek, verilen cezayı aynen kabul edebileceği gibi cezayı bir derece hafifletebilirler.
(4) Süresi içerisinde itiraz edilmeyen kararlar ile itiraz üzerine verilen kararlar kesin olup, bu kararlar aleyhine itiraz yoluna başvurulamaz.
(5) İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde kararlarını vermek zorundadırlar.
(6) Kaldırılan cezalar ilgilinin özlük dosyasından silinir.
Cezaların Tebliği
MADDE 234- (1) Bu yönetmeliğin 217, 218, 219 ve 220.  maddelerinde sayılan fiillerden ötürü verilecek
uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları; yetkili disiplin amiri tarafından verildikten sonra
sözleşmeli personele yazılı olarak tebliğ olunur. Tamamlanan evraklar (asılları), özlük dosyasına işlenmek üzere İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilir. Sözleşmeli Personelin bu yönetmeliğin 11. maddesinde sayılan fiillerden ötürü Disiplin Kurulunca verilen işe son verme cezası, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nce sözleşmeli personele yazılı olarak tebliğ olunur.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 235- Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 06.06.1978 tarih ve “7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” hükümleri uygulanır.
Geçici ve Son Hükümler
Tebligat zorunluluğu
MADDE 236- Sözleşmeli personele göreve başlamalarından önce yönetmelikte belirtilen ceza ve yasak hükümleri hakkında tebligat yapılarak bilgi edinmeleri sağlanır. İstemeleri halinde işe girmelerini engelleyici nitelikteki durumlarını uygun hale getirmeleri için göreve başlatılmalarından önce on güne kadar süre verilir. Anılan tebligatlar ilgililerin özlük dosyalarında muhafaza edilir.
Geçici MADDE 1 – Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini müteakip bir ay içerisinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yada Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından Nallıhan Belediyesi’ nde görev yapan mevcut tüm personele yönetmelikle getirilen düzenlemeler hakkında tebligat yapılarak bilgi edinmeleri sağlanır. Anılan tebligatlar ilgililerin özlük dosyalarında muhafaza edilir.
Yürürlük
MADDE 237- Nallıhan Belediyesi Teşkilat Görev ve Çalışma Yönetmeliği Belediye Meclisin 03/01/2020 tarih 3(üç) sayılı  kararının kesinleşmesi ve usulüne uygun olarak yayımlanması ile yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 238-Bu Yönetmelik hükümlerini Nallıhan Belediye Başkanı yürütür.
 
 
 
 
 
 
 
 
          İsmail ÖNTAŞ                                           Büşra ÇİFTCİ                                     Necmi YILMAZ
          Belediye Meclis Başkanı                         Bel.Meclis Katibi                               Bel.Meclis Katibi      
        Belediye Başkanı                                                                                              


Nallıhan BültenNALLIHAN BELEDİYESİ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
NALLIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ


1

deneme